Politisk överenskommelse Upplands-Bro kommun

Politisk överenskommelse under rådande pandemi

Gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna kom den 26 mars 2020 överens om vissa frivilliga åtgärder för minimering av risker och spridning av det nya Corona-viruset. Efter att nya beslut fattats som påverkar överenskommelsen har en ny överenskommelse tagits fram den 1 juni 2020. Tidigare revidering och bilaga utgår därmed.

Följande punkter ingår i överenskommelsen

 1. Deltagande på distans kan ske vid beredningar och sammanträden.
 2. Teams är den digitala plattform som Upplands-Bro kommun använder. Gruppledarna har fått ta del av kommunledningskontorets utredning kring digital plattform och därefter fattat beslut om att använda Teams.
 3. En ledamot avgör själv och tar ansvar för om den deltar på distans eller föredrar att vara på plats i sammanträdesrummet. Av smittoskyddsskäl rekommenderas distansmedverkan.
 4. Digital medverkan medger att ordinarie beslutsfattare kan medverka utan begränsning av antal ledamöter. En fortsatt begränsning av antal fysiskt närvarande ledamöter i sammanträdesrummet kvarstår. Överenskommelsen innebär 7 ledamöter i nämnder, 10 i kommunstyrelsen samt 21 i kommunfullmäktige. Antal fysiskt närvarande på plats ska ses som ett maxantal. Samtliga ledamöter förordas att prioritera medverkan på distans.
 5. Ordförande kan ajournera mötet om maxantalet överskrids i rummet eller någon i rummet uppvisa sannorlika symptom på virusinfektion.
 6. En begränsning av antalet tjänstepersoner närvarande i sammanträdesrummet kvarstår.
 7. För sammanträden där speciellt känsliga personärenden behandlas får dock ordförande föreslå undantag mot att extern digital medverkan tillåts. Kan exempelvis gälla för Socialnämndens arbetsutskott.
 8. I den mån det är möjligt ska endast nödvändiga beslutsärenden vara med på dagordningen. Föredragningar och annan längre information undviks i så stor utsträckning det är möjligt.
 9. Ärendena bör vara väl beredda och att partierna har fört interna diskussioner om ärendena för att minimera antalet frågor och debatt under själva sammanträdet.
 10. Sammanträden hålls i lokaler där tekniska förutsättningar för deltagande på distans finns. Företrädesvis används lokalerna Gemaket och Dävensö som utrustats särskilt för dessa ändamål.
 11. Ordförande i styrelse och nämnder kan behöva utnyttja möjlighet att ta brådskande ordförandebeslut i större utsträckning ifall ordinarie sammanträde inte kan inväntas.
 12. Veckovisa avstämningar och bedömning av rådande läge sker genom kommunstyrelsens presidium.
 13. Följande överenskommelse med tillhörande vägledning gäller tillsvidarare till dess att gruppledarna kommer överens om annat. Överenskommelsen ska utvärderas vid behov, dock senast den 1 september 2020.

Upplands-Bro den 1 juni 2020

facebook Twitter Email