Handlingsprogram 2014

HANDLINGSPROGRAM FÖR

SOCIALDEMOKRATERNA I

UPPLANDS-BRO

 

Innehållsförteckning

Vår politik

Antirasism

Vinstjakt i välfärden

Utbildning

Kultur och fritid

Arbete och näringsliv

Vård och omsorg

Miljö & hållbar samhällsutveckling

Tryggt och snyggt

Trafiksäkerhet och tillgänglighet

Kommunikationer

Samhällsplanering

Bostäder

Egenmakt & möjligheten att välja

Jämställdhet

Personalen

Kommunens ekonomi & styrning

Vår politik

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår – och som steg för steg – kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige, Stockholmsregionen och Upplands-Bro kommun står inför idag. Det kräver hårt arbete, det finns inga enkla lösningar – men vi kommer att klara det.

Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i svensk politik.

Som socialdemokrat så står vi upp för människors lika värde. Det innebär att vi ska ha ett samhälle som bygger på alla människors möjlighet att utveckla sin frihet. Det kräver ett samhälle som är både solidariskt och rättvist.

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

 

Framtidskontraktet, Socialdemokraternas kongress 2012.

Antirasism

Socialdemokraterna är ett antirasistiskt parti som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnicitet, kulturell tillhörighet eller religion. Vi socialdemokrater står upp för alla människors lika värde och kan aldrig tolerera rasism och främlingsfientlighet.

Alla människor har lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Vi är övertygade om att utbyte mellan människor med olika utgångspunkter och referensramar utvecklar vårt samhälle och stärker demokratin.

När personer som bekänner sig till rasism, nazism, fascism och andra högerextremistiska idéer gör försök att hindra mångfalden är det ett allvarligt hot mot demokratin. Och när vi ser att den här typen av antidemokratiskt våld och våldsbejakande grupper förekommer i vårt samhälle behöver vi gemensamt stå upp för att försvara demokratin och våra värderingar om alla människors lika värde.

Det bästa sättet att motarbeta rasism och främlingsfientlighet är att stärka jämlikheten genom att skapa full sysselsättning och utveckla den generella välfärden. Men kampen mot rasism handlar också om att stå upp för våra värderingar och bekämpa fördomar. Det är när arbetslösheten stiger och klyftorna mellan människor ökar som grogrund skapas för intolerans och främlingsfientlighet.

För att stå upp för allas lika värde inriktar vi vårt arbete på hur fler jobb skapas, hur ungdomsarbetslösheten kan stoppas, hur alla barn ges förutsättningar att klara skolan och hur vi ser till att det finns tillräckligt med bostäder och en trygg miljö. Vi socialdemokrater är övertygande om att främlingsfientligheten motarbetas när arbetslösheten pressas tillbaka och vi kan investera i mindre klasser och fler lärare i skolan. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla vår demokrati och samhällsmodell. Alla behövs i det arbetet!

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden

Vi socialdemokrater vill att det införs nationella kvalitetslagar med skarpa bemanningskrav för ordning och reda i välfärden. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden. Nya resurser till välfärden går före skattesänkningar.

 • Anmälda fall av allvarliga skador eller händelse med risk för allvarliga skador har ökat med cirka 40 procent i sjukvården sedan 2006.
 • Larm om vårdskandaler på äldreboenden har blivit vanligare och Socialstyrelsen gjorde efter en inspektion av 100 demensboenden bedömningen att mer än hälften av boendena hade för låg bemanning.
 • Jämförelser visar att bemanningen i fristående skolor och på privata äldreboenden i genomsnitt är lägre än i den kommunala verksamheten.

Sverige behöver en annan riktning. Människor har rätt att förvänta sig en betydligt bättre välfärd och att deras skattepengar används på ett bättre sätt. Genom att ställa fler och tydligare krav på bland annat bemanning kan kvaliteten förbättras och privata vinster avsevärt begränsas, samtidigt som mångfald och valfrihet i välfärden garanteras.

Idag finns exempel på att privata företag inom välfärden tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster i fristående skolor och privata äldreboenden. Det är oacceptabelt. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag.

Socialdemokraterna har ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.

 • Nationella kvalitetslagar som reglerar vilka spelregler som ska gälla för privata utförare inom välfärden. Personaltäthet och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska inte kunna vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i offentliga.
 • En offentlighetsprincip och meddelarfrihet för personalen i hela välfärden.
 • Krav på långsiktigt ägande, minst 10 år, för att få äga och driva offentligt finansierade välfärdstjänster.
 • Krav på öppna böcker och att ekonomin ska redovisas öppet på såväl koncern- som enhetsnivå.
 • Uppdra åt stat och kommun att stoppa överetableringen av skolor. Stoppa möjligheten att köpa sig förtur (gräddfiler) på offentligt finansierade sjukhus.

 

UTBILDNING

 

Investera i utbildning

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. När svenska företag inte kan rekrytera den kompetens de behöver kan vi inte stå och se på. Det förutsätter breda investeringar i utbildning och ett nära sa­marbete med näringslivet.

 

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Investeringar i utbildning, forskning och utveckling har lagt grunden för jobb och välfärd. Nu tappar Sverige i internationell konkur­renskraft. Var åttonde elev lämnar grundskolan utan att vara behörig till gymnasieskolan, en ökning med 20 procent på sju år. Det finns ett rekryteringsgap på svensk arbetsmarknad. Ungefär vart femte rekryteringsförsök misslyckas på grund av att företagen inte kan hitta rätt kompetens. Antalet högskoleplatser har minskats med 19 000 sedan 2011.

 

Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sverige och Upplands-Bros ungdomar än så. Vi ska konkurrera med kunskap, inte låga löner och sämre anställningsvillkor. Vi har ett mål som är viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att våra företag kan växa och anställa. En avgörande fråga handlar om att investera i skola och utbildning. Rekryteringsgapet på arbetsmarknaden måste slutas och skolresultaten vändas.

inte styrs av enbart pedagogiska skäl.

Alla elever ska stimuleras att nå, eller överträffa, sina kunskapsmål i alla ämnen, utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter. Grundläggande utbildning ska komma människor till del efter förutsättningar och egen förmåga, vara öppen för alla och bekostas av oss alla gemensamt. Investeringar i en bättre skola och utbildning går före skattesänkningar. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

 

 

 

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Vår självklara ambition är att alla elever ska nå målen i grundskolan. En viktig orsak till nedgången i skolresultaten är att läsförmågan har minskat bland eleverna. Därför ska skolan satsa på läsning i alla årskurser.

 

Det är dags att låta proffsen få vara proffs!

 

Utvecklingen i kommunens skolor måste tas på fullaste allvar. Därför behövs ett skolut­vecklingsprogram. Programmet ska arbetas fram tillsammans med kvalitetscontrollern, skolans personal, chefer, fackliga företrädare, forskare, föräldrar, elever och andra insatta för grundligt analysera orsakerna till kunskaps ras och brister i arbetsmiljön och lägga en långsiktig, som får i uppdrag att analysera orsakerna till de fallande resultaten och därefter föreslå åtgärder som ska resultera i en strategisk plan för ökad måluppfyllelse.

Upplands-Bro kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner år 2020. Vi vill bland annat halvera antalet elever som är obehöriga att påbörja ett av gymnasieskolans nationella program fram till år 2020.

 

 

Vi kommer att anställa en kvalitetscontroller i Upplands-Bro kommun som ska ha till uppgift att se till att administration minskar för rektor och lärare, och därmed också möjliggöra att kvaliteten ökar.

Förutsättningarna för kontinuerlig fortbildning, kompetensutveckling och nätverksbyggande, i nära samarbete med professionen och skolans huvudmän, måste stärkas.

 

Resurser ska fördelas till skolan efter elevernas behov utifrån socioekonomiska kriterier.

Fritidshemmen ska hålla hög kvalitet och vara en integrerad del i skolan.

 

 

Huvudinriktningen för vår skolpolitik är tydlig. Fokus ska ligga på lärande, kunskap och do­kumenterat resultat. Det handlar om tydliga mål, systematisk uppföljning, skickliga lärare, adekvata undervisningsmetoder och höga förväntningar. Vi vill ha en modern skola för alla elever.

Den nya teknikens möjligheter att utveckla lärandet ska tas tillvara fullt ut. Elevernas till­gång till IT och elevernas IT-kunskaper är en central del av detta Alla elever ska ha tillgång till modern IT -teknik och lärare som kan använda IT på ett bra sätt.

 

Vi vill utreda möjligheterna till att barn adopterade barn få rätt till språkundervisning i det språk vars land de kommer ifrån.

 

En översyn av studievägledarorgansatinen inom grundskolan och gymnasiet skall ge­nomföras. Studievägledningen måste börja från åk 1 i grundskolan med tanke på valen som skall genomföras genom hela grundskolan.

Vi måste tillföra resurser för uppföljning av de som inte genomgått gymnasiet eller gått ut med ofullständiga betyg mellan 16-24 år.

Skolbibliotek och modern teknik är resurser för undervisning och lärande. De underlät­tar elevers lärande i alla skolämnen. Elever ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Efter grundskolan ska elever kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. I och med det enorma informationsflödet behöver eleverna också utveckla sin förmåga till källkri­tik.

Vi ser det som nödvändigt att arbeta strategiskt med IT-användandet i verksamheterna.

Den fysiska och psykosociala miljön i skolan är nära förknippad med elevers välmående och hälsa. Hälsofrämjande insatser kan ha olika inriktning och olika perspektiv som arbetsglädje, utveckling, hälsa. Det handlar också om luft-, ljud- och ljusförhållanden, standard på lokaler, inredning och utemiljö samt underhåll för dessa, ergonomi samt ar­betssätt, samarbete och organisation. Vi vill arbeta aktivt för en god arbetsmiljö för barn, elever och personal.

Undervisningen för nyanlända ska utvärderas och kvalitetshöjas genom att hitta flexibla lösningar. Det visar sig att organisation och arbetssätt i allmänhet inte styrs av enbart pedagogiska skäl.

 

Vi vet att samverkan mellan svenska som andraspråkslärare, studiehandledare på mod­ersmål och ämneslärare måste äga rum för att höja utbildningskvaliteten. Det skapar bättre förutsättningar för att nyanlända elever och elever med annat modersmål

ska få en god språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen parallellt

med att de erövrar det svenska språket. Därför behöver Upplands-Bro kommun skapa en

organisation där samverkan sker på ett genomtänkt sätt. Det behövs också tydliga rutin­er för en smidig övergång mellan förberedelseklassen och den ordinarie undervisningen.

Erfarenheter visar att det är slussningen ut till och undervisningen i den ordinarie klas­sen som är den svaga länken i inkluderingsarbetet. Detta ställer höga krav på skolornas organisation och flexibilitet och lärarnas kompetens.

 

Stopp för vinstjakten

 

För att garantera att resurserna verkligen går till eleverna – och inte till riskkapitalbolag – kommer vi sätta stopp för vinstjakten i förskolan och skolan. Det ska inte vara möjligt att dra ned på lärare, barnskötare eller mat till barnen för att göra vinst.

Sverige står inför ett viktigt val i september. Varje förälder ska kunna känna att de skickar sina barn till den bästa skola vårt samhälle kan skapa. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att prioritera barnen – inte fler stora ofinansierade skattesänkningar.

Det viktigaste för elevernas skolresultat är skickliga och engagerade lärare

 

Lärare nyckeln till framgång i skolan

 

Vi har i flera år sett försämrade resultat i skolan samtidigt som skillnaderna mellan olika skolor ökar. Elevernas sociala bakgrund spelar allt större roll för hur väl de lyckas i skolan.

Det finns många bra lärare i skolan. Men alldeles för få arbetar under rätt villkor. Utvecklin­gen oroar. Skolresultaten faller kraftigt och klyftorna mellan barn ökar.

För att vända utvecklingen i skolan vill vi investera i lärares kompetensutveckling, fortbild­ning och möjlighet att göra karriär samt förbättra deras arbetsvillkor. En fortsatt satsning på ”Lärarlyftet” med förstelärare och lektorstjänster i kommunen ska fortsätta.

Vi vill se en professionalisering av läraryrket med lärare som inte drunknar i administra­tion. Lärare ska ha tid att göra ett bra jobb i mötet med eleverna och breda möjligheter till karriär- och kompetensutveckling. För att öka kommunens attraktivitet och kunna rekrytera och behålla lärare behöver vi också satsas på att höja lärarnas löner. Att satsa på lärarna är att satsa på framtiden.

 

 

Lokalt lagad – Klimatsmart mat

 

Maten som serveras på våra skolor ska vara klimatsmart och hålla en hög kvalitet.

Vi avvisar bestämt avgifter på skolmåltider i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Vi vill fortsätta arbetet för möjligheten till lokalt lagad mat på förskolor och skolor och utreda möjligheten och ekonomiska konsekvenser för att erbjuda frukost i skolan.

Skolor och förskolor ska arbeta med frågor kring miljö och hållbar utveckling.

Samtliga ska vara miljöcertifierade

 

Förskolan

 

Det Livslånga lärandet startar i förskolan

Vi vill investera tidigt i barns utveckling

 

Tidiga insatser avgörande

Alla barn ska få en bra start i förskolan. Öppna Förskolan ska bevaras. Den är en viktig träffpunkt för de barn och föräldrar som är hemma. Den ska vara avgiftsfri och ha en verksamhet som utgår från besökarnas intressen och behov.

 

Vi vill se över den kommunala organisationen för att kunna erbjuda föräldrar möjligheten att välja kommunala och enskilt drivna dagbarnvårdare samt inrätta separat kö till familjedaghem. Vidare vill vi införa en gemensam och rättvis förskolekö för att säkerställa att ingen förskola har möjlighet att välja och välja bort barn

Tidiga insatser avgörande

Forskningsläget kan inte vara tydligare. Den visar att det är effektivt att göra tidiga investeringar i barns lärande. Alla barn har rätt till en bra start och med tidiga insatser i förskola och de första åren i skolan kan det förverkligas. Ju tidigare insatser desto större effekt

 

Bort med vänta-och-se-mentalitet där barn får stöd alldeles för sent. Andelen elever med särskilt stöd dokumenterat i åtgärdsprogram är som högst i årskurs 9, där mer än var femte pojke och var sjätte flicka har ett åtgärdsprogram. I årskurs 1 får däremot bara var sjuttonde elev särskilt stöd. Vi socialdemokrater vill rikta mer av samhällets resurser till de yngsta barnen så att de får tidigt stöd.

För att nå höga kunskapsresultat i en jämlik skola krävs nu:

 • Mindre klasser och tidiga insatser.
 • Skickliga lärare.
 • Jämlik skola – utan vinstjakt.

Jämställdhetsfrågorna ska genomsyra förskolans arbete. Likabehandlingsplaner ska upprät­tas även på förskolorna. Det är självklart att arbetet med att motverka mobbing och intoler­ans ska starta redan i förskolan.

 

Vi vill successivt bygga ut förskolan så att den kan vara öppen och tillgänglig och svara mot föräldrars och familjers behov av omsorg. Vårdnadsbidraget ska avskaffas och kvaliteten i pedagogisk omsorg ska höjas. Kommuner ska erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

 

Det är även viktigt att föräldrar kan lita på att de verkligen får en förskoleplats inom fyra månader som platsgarantin utlovar. Språkets betydelse kan inte överskattas. Därför ska språkträningen starta i förskolan eftersom språkutvecklingen är som mest intensiv hos rik­tigt små barn. Barn av idag möts av digitala medier från den dagen de föds. Genom tillgång till lärplatta får barnen ytterligare ett verktyg för att uppleva med alla sina sinnen redan i förskolan.

 

Det är centralt att förskolan fokuserar på lärande och fördjupat arbete med

läroplanen. Förskolan ska vara en plats där barn från olika miljöer möts och segregation motverkas. Inga barn ska utestängas därför att det är för dyrt eller för att de har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga med yngre syskon.

 

Barns rätt till heltid i förskola oavsett vad deras föräldrar gör ska successiv byggas ut. Det är för oss socialdemokrater självklart att barn inte ska förlora kontakten med sina kamrater på förskolan eller fritids om de får ett syskon eller om någon förälder blir arbetslös/studer­ar. och minst 10 timmar i veckan på fritids. Allmän förskola ska införas från dagen tre år till två års ålder.

 

Sverige är ett bra land och Upplands-Bro en fin kommun att växa upp i. Men utvecklingen oroar. Skolresultaten faller kraftigt. De stora barngrupperna i förskolan blir allt fler. 1998 gick vi till val på maxtaxa i förskolan. Nu när problemet är att de stora barngrupperna blir allt fler, så går vi till val på en ny förskolereform – maxtak i förskolan. Sedan 2006 har de stora barngrupperna ökat med 56 procent. I stora barngrupper riskerar barnen att inte bli sedda, och att inte få den trygghet och det lärande som de har rätt till. Förskolans betydelse för barns utveckling är stor. Tidiga insatser höjer alltså skolresultaten. Vi vill lägga mer resurser på de minsta barnen så att de får tidigt stöd och en bra start i livet.

 

Våra barns framtid går före skattesänkningar.

 

 • Ett långsiktigt kvalitetsprogram för förskolan ska upprättas.
 • Höjd kvalitet i förskolan och på sikt minskade barngruppers storlekar, målet är max

15 barn i varje barngrupp

 • Personalens pedagogiska kompetens ska utvecklas. Kontinuerlig fortbildning och

kompetensutveckling ska vara en självklarhet för förskolans personal.

 • Barnskötare ska kunna validera sin förvärvade kompetens och studera ett kortare

förskoleprogram

 • Fler förskoleplatser ska skapas
 • Platsgarantin ska levas upp till
 • Separat kö till familjedaghem inrättas
 • Andelen lärplattor i förskolan ska öka
 • Bibehålla förskolornas öppettider och avgiftsfri öppen förskola
 • Utöka rätten till förskola. Oavsett om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga ska

barnen ha rätt till förskola under hela dagen. På sikt vill vi sänka åldern för allmän förskola

från tre år till två år. Det innebär lägre avgifter för föräldrar

 • Erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger

 

 

Grundskolan

Mindre klasser och högre kvalitet

Varje elev ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan.

Socialdemokraterna vill minska klasserna för att höja kvaliteten på undervisningen. Vi vill investera i skolan för mindre klasser i förskoleklassen för sexåringar och årskurs 1-3 och så att lärarna får tid att ge varje elev stöd i sin utveckling.

 

 

Läxhjälp till alla elever- Betyg från årskurs 6

Vi Socialdemokrater kommer aldrig att acceptera en utveckling där möjligheterna att lyckas blir beroende av vilken bakgrund en elev har.

Skolan ska aktivt bidra till att utjämna människors livschanser. Studier visar också att en likvärdig skola och höga resultat hänger ihop. De länder vars skolor presterar bäst är också de mest likvärdiga. Läxhjälp ska ges efter behov – inte betalningsförmåga. Alla elever i grundskolan ska ges möjlighet till läxhjälp i skolan, på fritis eller i samarbete med ideella föreningar. Skolan ska organisera läxhjälp på ett sätt som skolan ser fungerar bäst

Sverige ska ha en skola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Lärare och elever behöver få arbetsro – inte ett nytt betygssys­tem varje mandatperiod. Alla barn har rätt att nå kunskapsmålen i grundskolan. Om man systematiskt följer upp vad eleverna lär sig är det lättare att se vilket stöd varje enskild elev behöver.

 

Betygen avgör om ungdomar har möjlighet att komma in på sin drömutbildning eller om man får det jobb man vill ha. Därför är betygen viktiga för elevernas framtid och måste sät­tas på ett likvärdigt och rättvist sätt. Om betygen inte är likvärdiga mellan skolor och delar av landet förlorar de sitt värde.

Fritidshemmen ska hålla hög kvalitet, alla elever i grundskolan ska ges möjlighet till läxhjälp i skolan och för de yngre barnen kan läxhjälpen bedrivas inom ramen för fritidshemmen. Vi vill uppmuntra föreningslivet att samverka med fritidshemmen för att fler barn ska kunna få ägna sig åt olika föreningsaktiviteter.

Obligatorisk sommarskola hjälper elever klara målen

För att vända de sjunkande resultaten i skolan krävs direkta insatser. Socialdemokraterna föreslår utökad undervisningstid under sommaren för de elever som inte når kunskapsmålen. Idag lämnar var 22 procent av eleverna i Upplands-Bro grundskolan utan gymnasiebehörighet. Skolverkets utvärdering av sommarskola visar på mycket goda resultat. Vi socialdemokrater har högre ambitioner än så. Vi måste kraftsamla för att stärka skolan. En skola där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi har en skyldighet att se till att varje elev får verkliga möjligheter till fullständiga betyg. På samma sätt har eleverna en skyldighet att ta vara på de möjligheter som ges. Därför ska vi ha en obligatorisk sommarskola för dem som inte når målen. Den utökade skolplikten under sommaren ska gälla elever i årskurserna 6-9. Dessa elever ska ges undervisningstid om upp till 20 dagar under sommaren

 • Alla elever i grundskolan ska ges möjlighet till läxhjälp i skolan, på fritis eller i samarbete

med ideella föreningar. Skolan ska organisera läxhjälp på ett sätt som skolan ser fungerar

bäst.

 • De elever som lämnar eller riskerar att lämna grundskolan utan fullständiga betyg ska gå i

sommarskola.

 • Läx-Rut ska avskaffas. Regeringens läx-Rut innebär att bara elever vars föräldrar har råd att

betala kan få läxhjälp – det spär på klyftorna i skolan.

 • Betygsöverenskommelsen ska ligga fast och betyg ska ges från årskurs 6
 • Lärarna ska ges det bedömningsstöd de behöver för att betygen ska vara rättvisa och

likvärdiga i hela landet

 • Den externa kontrollen av betygssättning ska stärkas och att de nationella proven rättas av

en person utan koppling till den skola vars prov rättas.

 

 

 

Gymnasieskolan

 

Vi Socialdemokrat­er vill investera i skolan och göra gymnasieskolan obligatorisk.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft.

 

Sverige har länge kännetecknats av att vara en kunskapsnation som rustat ungdomar för arbetslivet. Men utvecklingen i den svenska skolan går åt fel håll. Skolresultaten faller kraftigt. Var fjärde elev lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Skillnaden mellan skolor växer. En av åtta elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan – en ökning med 20 procent sedan 2005/06. Var fjärde elev lämnar gymnasieskolan utan full­ständiga betyg. Antalet jobb för personer med fullföljd gymnasieutbildning tros växa med över en halv miljon framöver, samtidigt som behovet av arbetskraft med högst grundsko­leutbildning väntas minska med 230 000 personer.

Skolans krav och förväntningar på eleverna ska vara tydliga och varje elev måste också få det stöd och den hjälp som behövs för att kunna nå skolans mål.

 

Internationella studier att de duktigaste elevernas kunskaper inom matematik och fysik sjunkit kraftigt på senare år. Detta är en utveckling som måste stoppas. Vårt mål är att alla under 25 år ska ha en fullständig gymnasieexamen. Som delmål vill vi till år 2020 halvera andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har eller studerar för att få det.

Krav ska dock också ställas på skolan; när elever lämnar gymnasiet utan godkända betyg är det lika mycket ett misslyckande för skolan som för eleverna. En gymnasieskola som har hög kvalitet är en gymnasieskola som kan möta varje elev utifrån dess behov och förutsättningar. Detta innebär att varje skola måste ha tillgång till goda resurser men också lämpliga metoder. Gymnasieskolorna ska i denna bemärkelse också vara flexibla att anpassa sin undervisning utifrån elevernas eller arbetsmarknadens behov. Gymnasieskolan ska genom kontinuerligt och förebyggande hälsofrämjande arbete förbättra elevers fysiska och psykiska hälsa. Möjligheten för elever att kunna välja olika utbildningar är viktig. Samtidigt måste utbudet vara relevant för såväl dagens som framtidens arbetsmarknadsbehov. Gymnasieutbildningar ska ge den kompetens som ett modernt arbetsliv kräver.

Den viktigaste orsaken till ungdomars långtidsarbetslöshet är bristande utbildning. Dagens och framtidens arbetsliv kräver goda kunskaper hos alla. Socialdemokraterna vill att alla gymnasieutbildningar ska ha en bred och gemensam kunskapsbas och ge behörighet till högskolan. Alla elever ska kunna välja mellan tydliga inriktningar som syftar till vidare studier eller direkt till ett yrke.

 

Yrkescollege leder till jobb

 

Vi Socialdemokrater vill stärka gymnasiets yrkesprogram genom att utveckla yrkescollege för att rusta dagens ungdomar med den kunskap som efterfrågas av arbetsgivare.

 

Andelen elever som väljer yrkesprogram har minskat med 17 procent trots att efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft kommer att öka. Sverige halkar efter när OECD listar hur bra medlemsländerna får ut unga i arbete. Vi vill se en annan riktning. Vi vill att alla gymnasieutbildningar har en bred och gemensam kunskapsbas och ger behörighet till högskolan. Alla elever ska kunna välja mellan tydliga inriktningar som syftar till vidare studier eller direkt till ett yrke. Vi vill prova möjligheten att höja ambitionerna för gymnasieskolans yrkesprogram och införa yrkescollege i Upplands-Bro kommun. Yrkescollege innebär att arbetsgivarna aktivt deltar i utbildningens utformning så att ungdomarna får den utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det ger eleverna tillgång till relevanta praktikplatser och lättare att få ett jobb efter utbildningen.

 

Till jobb genom utbildningskontrakt

 

Utan en gymnasieexamen är det svårt att klara sig på arbetsmarknaden.

 

Vi vill införa ett utbildningskontrakt för arbetslösa unga som saknar gymnasiekompetens. Vi ska konkurrera med kunskap – inte låga löner.

Vi ställer krav, men vi ger också ett tydligt löfte: Är du ung och arbetsför, ska du aldrig någonsin vara långtidsarbetslös, du ska arbeta eller studera. Ungdomsarbetslösheten i Sverige har bitit sig fast mellan 20 och 25 procent. Det är högre än i de flesta andra jämförbara länder.

Sverige tappar mest i PISA-undersökningen av elevers kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Sverige är på väg mot bottenskiktet bland OECD-länderna när det gäller hur bra medlemsländerna är på att få ut ungdomar i arbete. Den viktigaste orsaken till ungdomars långtidsarbetslöshet är bristande utbildning. Arbetslösheten bland unga utan gymnasieex­amen är mer än dubbelt så hög. Därför vill vi Socialdemokrater vill införa ett utbildning­skontrakt för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Syftet är att hjälpa unga till jobb och praktik, och att samtidigt betona det egna ansvaret för att göra sig anställningsbar genom gymnasiekompetens. Som ett mål på vägen vill vi till år 2020 halvera andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har en gymnasieexamen

 

 • Gymnasieskolan ska göras obligatorisk
 • Gymnasiets yrkesprogram utvecklas till yrkescollege där arbetsgivare bidrar till

utbildningens utformning och ungdomarna får den utbildning som efterfrågas på

arbetsmarknaden

 • Alla gymnasieprogram ska vara minst treåriga och ge grundläggande behörighet till

högskolan.

 • Elevernas inflytande över sin egen utbildning och skolgång ska förbättras.
 • Det kontinuerliga och förebyggande hälsofrämjande arbete ska utvecklas.
 • Obligatorisk gymnasieskola till 18 års ålder införs
 • Alla elever i gymnasieskolan garanteras erbjudande om praktik
 • Samarbetet mellan gymnasieskolans yrkesförberedande program samt närings- och

Arbetsliv breddas.

 • Ett utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina

gymnasiestudier införs.

 • Andelen unga som inte har en gymnasieexamen, eller studerar för att få det, till år

2020 halveras.

 • En 90-dagarsgaranti för unga arbetslösa med individuella insatser från första dagen införs.
 • Yrkesintroduktionsjobb där arbete och studier kombineras införs.

 

 

Sverige behöver inte lägre löner utan högre utbildningsnivå. Vi vill ha ett Sverige där ingen tvingas sänka sitt pris – men alla kan höja sitt värde.

 

Vuxenutbildningen

 

Utbildning lönar sig. Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter i framtiden. Samt stärker Sverige.

 

Vi ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Arbetslösheten ligger stadigt runt 8 procent och är högre än i jämförbara länder. Antalet studerande inom den kommunala vuxenutbildningen är lägre än 2006. Antalet högskoleplatser har minskats med 19 000 sedan 2011.

Vi Socialdemokrater vill se ett land, en region, en kommun där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Vi ska konkurrera med kunskap och kompetens – inte med sänkta löner. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Utbildning är inte något man får en gång som ung och som räcker tills man blir gammal.

Företag och organisationer behöver kompetenta medarbetare, i ständig utveckling. Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmarknaden. Dagens snabba förändringar på arbetsmarknaden kräver en väl utbyggd vuxenutbildning. Det är aldrig för sent att lära in, lära om och lära nytt. Den borgerliga majoriteten har såväl på riks- som på kommunnivå tydligt visat att de inte prioriterar vuxnas behov av studier. Genom att skära ner på bidragen till Komvux har såväl den borgerliga regeringen som den borgerliga majoriteten i Upplands-Bro förstört många vuxnas möjlighet till vidareutbildning och vidare studier. Vi Socialdemokrater satsar på vuxenutbildningen. Men det behövs också annan utbildning som t ex kvalificerad yrkesutbildning Den är viktig och ska vara nära kopplad till arbetslivet, i bästa fall det lokala arbetslivet. En hög utbildningskvalitet på undervisningen ska ge en god grund att stå på för klivet ut i arbetslivet eller för steget in i högskolan. Alla som vill ska ha möjlighet att studera och utvecklas. Vi vill införa en kunskapsgaranti som innebär att den som är under 25 år ska erbjudas en plats i kunskapslyftet, liksom den som är nyanländ och saknar grundskola. Den kommunala vuxenutbildningens viktigaste prioriteringar är att ha hög tillgänglighet liksom hög flexibilitet.

Det är viktigt att ett bra samarbete byggs upp för att samordna SFI, vuxenutbildning, yrkesinriktade program, introduktionsprogram och praktik. Inom ramen för utbildningen ska även information ges om vilka rättigheter och skyldigheter människor har i det svenska samhället.

Det handlar om att starta upp ett ”Kunskaps lyft för vuxenutbildningen” vilket ska innehålla grundskoleutbildning, validering, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, kompetenshöjning, företagskurser mm. Aktivt samarbeta med branscher, näringslivet och kommunens arbetsmarknadsenhet.

 

 • Ett”Kunskapslyft för Vuxenutbildningen” i Upplands-Bro kommun startas
 • Investeringar i vuxenutbildningen genom fler platser inom yrkes Vux och Komvux görs.
 • Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla platser inom vuxenutbildning för att

skräddarsy utbildningar som leder till jobb.

 • Utveckla utbudet av yrkeskurser och utbudet av yrkeskurser
 • Tillåta behörighetskompletteringar för studenter med redan komplett gymnasiebetyg.
 • Samarbete med branscher och näringsliv

 

En skola med höga resultat

 

Upplands-Bro ska ha en skola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Vi prioriterar investeringar i skolan framför nya skattesänkningar.

Sverige är ett bra land och Upplands-Bro en bra kommun. Men någonting håller på att gå sönder. Den svenska skolan rasar i internationella jämförelser, skolresultaten faller kraftigt och klyftorna mellan elever ökar. PISA 2012 visar att svenska femtonåringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap ligger under OECD-genomsnittet och att Sverige är det land som tappar mest kunskapsmässigt.

 

Nyckeln till en skola som ser och hjälper varje elev att nå sin fulla potential är engagerade, kunniga lärare som kan fokusera på undervisningen och mötet med barnen i klassrummet. Därför vill vi genom att styra resursfördelningen minska klasstorleken genom att och öka kunskaperna.

Vi måste sätta stop för sjunkande skolresultat och minskad likvärdighet.För att vända den utvecklingen behöver vi fokusera på dem som är viktigast för att höja resultaten och stärka likvärdigheten i skolan, nämligen lärarna och rektorerna.

 

Rektors ledarskap är centralt för att vända utvecklingen i skolan. Forskning visar att rektorn har stor betydelse för såväl studieresultat som arbetsmiljö och personalbeslut. Samtidigt vet vi att många rektorer har en mycket stressig arbetssituation, vilket påverkar deras möjligheter att göra ett bra jobb som ledare.

 

Rektor ska vara högst ansvarig i skolan med ansvar för det pedagogiska ledarskapet och ha huvudansvar för skolans ekonomi och personal. För att ge det pedagogiska ledarskapet ett större utrymme och förbättra rektorers arbetsvillkor behöver rektorer avlastning när det gäller administration, lokaler och löpande arbete med ekonomi genom t.ex. en Intendent.

Skolans verksamhet och skolpolitiken ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet. Den pedagogiska forskningen behöver utvecklas, användas men också bedrivas av lärare. Skolledare ska vara välutbildade och ha tid att vara pedagogiska ledare.

Vi måste lyssna på lärarna. Allt mer av deras tid går till blanketter i stället för barn. Lärarnas administration måste minska. Läraryrket måste bli självständigt och fritt igen.

 

Vi kommer att arbeta fram ett Skolutvecklingsprogram som sätter upp mål och verktyg för

att Upplands- Bro kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner år 2020.

 

 • Satsa på att höja lärarnas löner.
 • Senast år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga till gymnasiet. Då

krävs mindre klasser, investeringar i lärarna samt att resurser fördelas efter elevernas

förutsättningar och behov.

 • Ge det pedagogiska ledarskapet mycket större plats.
 • Minska klasstorlekarna i de lägre årskurserna för att ge lärarna mer tid med varje elev.
 • Investera i att utveckla och professionalisera läraryrket samt studievägledarna i samarbete

med berörda parter så att insatserna blir så bra som möjligt.

 • Utveckla fler karriärvägar för lärare.
 • Vi avvisar bestämt avgifter på skolmåltider och läromedel i förskolan, grundskolan och

gymnasieskolan.

 • Lokalt lagad mat på förskolor och skolor.
 • Minska på administrationen – låt lärare vara lärare.
 • Personalförstärkning i förskolan, grundskolan och på fritidshemmen.
 • Läxhjälp och Sommarskola.
 • Öppna förskolan ska vara avgiftsfri.
 • Mindre grupper i förskolan.
 • Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska prioriteras.
 • Nybyggnation, samt upprustning av förskolor, grundskolor och gymnasieskolan.
 • Skolan ska ha ett nära samarbete med näringslivet.
 • Planera för källsortering av avfall.
 • Arbeta fram en IT-strategi för en modern undervisning.
 • Anställa kvalitetscontroller.
 • Investeringar i skolor med tuffa förutsättningar.
 • Utveckla och förbättra arbetsmiljön i skolan.
 • Volontärer, t ex klassmormor/klassmorfar ska få möjlighet att fungera som extra

stödpersoner för eleverna.

 • Investera i fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning och samtidigt investera mer i

kvaliteten i utbildningen. ”Kunskapslyft för vuxenutbildningen”.

 • Göra gymnasieskolan obligatorisk och utveckla yrkesprogram till yrkescollege.
 • Alla gymnasieutbildningar ska ge behörighet till högre utbildning.
 • Införa ett utbildningskontrakt. Unga arbetslösa som inte fullgjort gymnasiet ska garanteras

insatser som leder till en gymnasieexamen. Ekonomiskt stöd under tiden kräver att man

följer sin utbildningsplan.

 

Vår prioritering är tydlig. Investeringar i en bättre skola går före fler skattesänkningar.

 

 

 

KULTUR & FRITID

 

Ett rikt kulturliv, en mångfald av möjligheter till idrott, aktiva föreningar och goda förutsättningar för friluftsliv och fritidsaktiviteter för alla åldrar skapar gemenskap och delaktighet. Vi socialdemokrater vill prioritera kultur- och fritidssatsningar såväl politiskt som ekonomiskt, det är en investering i kreativitet för utveckling. Alla ska på lika villkor ges möjlighet att delta i och berika utbudet av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i Upplands-Bro kommun.

Införa en kulturell allemansrätt. Barn och ungdomar på grundskola och gymnasium ska ha rätt att ta del av och utöva kultur, konst och idrott under hela sin skoltid.

Upplands-Bro måste stärka besöksnäringen för att ta tillvara på dess potential och även i framtiden locka turister, evenemang och konferenser. 

 

 

 • Ett barn- och ungdomsperspektiv ska prägla kommunens kultur- och fritidspolitik.
 • Nolltaxan för föreningars barn-, ungdoms- och handikappsverksamhet i

kommunens lokaler och anläggningar skall bibehållas.

 • Nästa etapp av Lillsjöpromenaden projekteras.
 • Skolan, kultur- och fritidsverksamheterna samt föreningarna ska samverka för att länka in de

unga i värdefulla aktiviteter på fritiden. Det är viktigt att ge bra förutsättningar för

ungdomars fritidsaktiviteter och träffpunkter. Vi kommer att utveckla kommunens stöd till

föreningslivet och uppmuntra ungdomars inflytande på verksamheten.

 • Fler kommunala lekplatser kommer att byggas. Barnen ska ha möjlighet till stimulerande

och utvecklande aktiviteter.

 • Särskilda möjligheter för äldre att utöva kultur och motion ska utvecklas, t ex gym, sociala

kontaktpunkter, aktivitetspark.

 • En långsiktig plan för tillgång till lokaler kommer att tas fram.
 • Ett förenklat lokaluthyrningssystem kommer att utvecklas.
 • Utveckla former för att stödja föreningar med ledarrekrytering och -utbildning.
 • En strategi för att minska skadegörelsen kommer att färdigställas.
 • ”Upplands Bro mot droger” :s viktiga arbete kommer att stödjas.
 • Delta i den länsövergripande livsstilsundersökningen ”Stockholmsenkäten”
 • Öka bidraget till kultur- och fritidsföreningar.
 • Utreda kostnad och placering av en utomhusscen i Råby, Bro.
 • Genomföra en förnyad utredning om Kvistabergsområdet.
 • Utveckla olika verksamhetsmodeller för ungdomar 13-16 år i riskzon som stöd till deras

personliga utveckling för att uppnå positiva förändringar.

 

 

 

 

 

Fritid

 

 • Satsningen på sommarlovsaktiviteter ska fortsätta och vidareutvecklas.
 • Planera och projektera (tillsammans med bland andra Tibble-Kungsängens BTK och Bro IK

bordtennis) för en Multihall där föreningarnas verksamhet ska kunna växa och utvecklas.

 • Skapa fler naturliga mötesplatser som t.ex. lekparker och parker för frihet, lust och energi
 • Fortsätta stödja”Unga för Ungas” viktiga verksamhet.
 • Uppmuntra Fritidsgårdarna och Ungdomens hus till att vara attraktiva mötesplatser för

tonåringarna, där de får ta egna initiativ att forma verksamheten.

 • Öka möjligheten till spontanaktivitet framför allt för barn och ungdomar.
 • Upprätta en plan för utvecklingen av området Hällkana.
 • Undersöka möjligheten till en badbuss.

 

Kultur

 

 • Sänka terminsavgiften för Kulturskolan, från 900 till 600 kr per termin.
 • Korta kön till Kulturskolans verksamhet.
 • Skapa möjlighet för Kulturhuset till att vara en mötesplats med generösa öppettider och med

ett utbud som främjar mångfald och möten mellan åldrar.

 • Främja folkbildningen i kommunen.
 • Öka kulturutbudet i kommunen.
 • Införa kulturpeng för förskole- och skolbarn. Kulturpengen skall garantera minst en

kulturupplevelse per år.

 • I samverkan med äldreomsorg och övrig omsorg erbjuda aktiviteter inom kultur och

friskvård.

 • Undersöka möjligheter och konsekvenser av att utveckla kulturskolans utbud.
 • Planera byggnation av orkestersal och förråd.
 • Utveckla samarbetet med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling, t.ex.

genom utvecklad läxläsning i biblioteken.

 • Öppna biblioteksservice med läshörna i Tibble när biblioteket flyttar till

Kulturhuset.

 • Utreda möjligheten att erbjuda bra och ändamålsenliga repetitionslokaler för musik.

 

ARBETE & NÄRINGSLIV

 

En aktiv näringslivspolitik skapar bättre förutsättningar för existerande företag i kommunen samtidigt som nyetableringar av företag i kommunen främjas. En kommunal strategi för jobbskapande åtgärder i samarbete med näringslivsrepresen­tanter, skola, fackliga organisationer och arbetsförmedlingen är ett sätt att knyta samman näringslivets behov med arbetssökande. En strategi där kompetensbehov från näringslivet möter kompetensutveckling och utbildning för arbetssökande är ett effektivt sätt att skapa nya arbetstillfällen och stärka lokala företag.

 

 • Vår välfärd bygger på att människor har arbete. Inget slöseri är större än arbetslöshet. Därför

ska kommunens inriktning vara att fokusera på jobbskapande åtgärder tillsammans med bl a

det lokala näringslivet.

 • Kommunen ska tillsammans med det lokala näringslivet arbeta aktivt för att locka nya

företag till kommunen och stimulera utveckling i de befintliga företagen.

 • Skapa mötesplatser där kompetensutveckling möter kompetensbehov

för hela vår arbetsmarknad och samordna informationen till arbetslösa om

utbildningsmöjligheter.

 • Arbetsmarknadsinsatserna ska även fokusera på att mobilisera de grupper som finns utanför

statistiken över öppen arbetslöshet och därigenom öka den totala sysselsättningen.

 • Människor med funktionshinder ska ges särskilt stöd för att finna arbeten som passar dem.
 • Införa jobbgaranti för ungdomar under 20 år.
 • Genom utbildnings- och andra utvecklingsinsatser ska kommunen medverka till att

uppsägningar undviks om övertalighet uppstår i någon kommunal verksamhet.

 • Kommunens näringslivstjänster ska vara lätt tillgängliga. Behandlingen av förfrågningar om

etableringar, utbyggnader mm ska ske snabbt och effektivt.

 • Utreda möjligheten för information om kommande upphandlingar.
 • En satsning på bristyrkesutbildningar ska utformas i nära samverkan med näringslivet och

andra arbetsgivare.

 • Marknadsföra vår kommun brett regionalt och nationellt.

VÅRD & OMSORG

 

Invånare i alla åldrar som av olika orsaker behöver stöd och omsorg av samhället ska ha tillgång till anpassad och snabb hjälp efter behov och önskemål och alltid bli bemötta med värdighet. Det behövs även insatser för äldreomsorgen och för människor som har en funktionsnedsättning.

 

 • Vård och omsorg ska vara av hög kvalitet, anpassad till individens behov och önskemål.
 • Alla ska bemötas med värdighet. Värdighetsgarantin ska utvärderas.
 • Kommunen ska arbeta förebyggande och med respekt för den enskildes självbestämmande

och integritet.

 • Utveckla verksamheten i dialog med brukare, anhöriga och intresseorganisationer.
 • Kommunens invånare ska på ett lättillgängligt sätt informeras om sina rättigheter och vad

socialtjänsten att erbjuda.

 • Receptionsmottagandet ska utformas så att integritet och sekretess garanteras.
 • Biståndsbedömare och socialsekreterare ska vara lätta att nå och mottagningstiderna ska

vara korta.

 • En deltidstjänst som finsk samordnare ska inrättas för att ta tillvara de finsktalande

invånarnas intresse.

 • Se över behoven och möjligheterna att samordna insatser vid våld i nära relation.

Tex genom en ”Våld i nära relation samordnare”.

Undersöka alternativa vägar att underlätta för människor som drabbats av våld i nära relation

att bibehålla de fungerande delarna i livet som tex förskoleplats för barnen samt att komma

vidare i livet, det handlar om försörjning, bostad mm.

 

Äldre

 

 • Möjlighet till förtur ska finnas för personer över 70 år till det kommunala bostadsföretagets

Upplands-Brohus lättillgängliga lägenheter.

 • Öka inflytande inom hemtjänsten – ”Du ska äga din tid och dess innehåll”.
 • Det behövs fler platser inom äldreomsorgens boende. Därför ska kommunen planera för och

bygga nya äldreboenden.

 • Se över kriterierna för vilka som är berättigade att bo på ”äldreboende”.
 • De äldre som vill ska ha möjlighet att bo kvar hemma. När man behöver ett annat boende

med mer trygghet och omvårdnad ska vi också kunna erbjuda det. Tillgång till hemtjänst och

vård dygnet runt samt möjlighet till bostadsanpassning och hjälp medel ska ge äldre och

funktionshindrade möjligheter till ett tryggt och menings fullt liv. Det är viktigt att öka

möjligheterna till rehabilitering.

 • De som har behov av hemtjänst ska själva i större utsträckning få bestämma hur timmarna

skall användas.

 • Utöka möjligheten för äldre att få hjälp med enklare servicetjänster i hemmet utan

biståndsbedömning.

 • Fler heltidstjänster ska inrättas för att få kvalitet och kontinuitet i vården och bättre

arbetsvillkor för de anställda.

 • Undersöka förutsättningarna för att anordna förebyggande hembesök för personer över 75

år.

 • Utveckla Handikapp- och pensionärsrådets roll.
 • Revidera ”Riktlinjer för handläggning och verkställighet av ”äldre och handikappomsorg” så

att det bli enklare att få hjälp med serviceuppgifter som snöskottning, trädgårdsarbete och

gräsklippning.

 • Utreda behovet och möjligheterna att inrätta en finskspråkig avdelning på något

äldreboende.

 • Erbjuda vårdtagare på våra äldreboende omsorg på sitt eget språk.
 • Maten på våra äldreboenden ska vara klimatsmart och lagas lokalt.
 • Hemtjänsten ska erbjuda mat lagad i det egna hemmet. Maten är en viktig del av vårt

välbefinnande. Därför vill vi starta en bred kvalitetssatsning

på maten inom äldrevården.

 • Utveckla träfflokaler för äldre och skapa utrymme för socialgemenskap och meningsfulla

aktiviteter (tillsammans med pensionärsorganisationerna).

Funktionsnedsättning och delaktighet

Bristande tillgänglighet bör bli en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen

För oss socialdemokrater handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Funktionshinderfrågorna är främst rättighets- och demokratifrågor, inte vård- och omsorgsfrågor. Förbättrad tillgänglighet på alla samhällsområden leder till bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att studera, arbeta och delta i samhällslivet. Vi socialdemokrater anser att bristande tillgänglighet bör vara en grund för diskriminering enligt lagen.

Personer med funktionsnedsättning behöver ofta hjälpmedel för att kunna leva ett självständigt liv i trygghet och kunna delta i arbetslivet. Lagen om stöd och service (LSS) har inneburit en förbättring av levnadsvillkoren för många funktionshindrade. Men olika former av hjälpmedel behöver också ingå som en del i vården och rehabiliteringen. Tillgången till hjälpmedel varierar stort över landet liksom regler och avgifter. Det behövs en nationell strategi för att kunna möta ett växande hjälpmedelsbehov.

 

 • En handlings- och utvecklingsplan för funktionshindrade ska tas fram. Den ska ligga till

grund för framtida planering och utveckling av verksamheten för funktionshindrade.

 • Funktionshindrade bör erbjudas möjlighet till ett eget hem. Därför kommer planering för fler

lägenheter att ske kontinuerligt.

 • Verksamheterna ska arbeta aktivt för att människor med funktionsnedsättning ska få ett

meningsfullt liv.

 • Vi ska värna LSS-reformen och den personliga assistansen.
 • Alla kommunala verksamhetslokaler ska göras fysiskt tillgängliga för människor som har en

funktionsnedsättning.

 • Vi ska kraftsamla för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på,

eller tillbaks till, arbetsmarknaden.

Boende

 

 • Kommuninnevånare i behov av bostad pga social utsatthet ska kunna få förtur i bostadskön,

”Tak över huvudet garanti” införs.

 • Det är viktigt att kommunen kan erbjuda många olika boendeformer som kan svara mot

individens särskilda behov. Ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram ska även innehålla

perspektivet trygghetsboenden, seniorboenden, gruppboenden och sattelitboenden.

Hyresrätter ska prioriteras.

 

Anhöriga

 

 • Anhörigvårdare ska stödjas genom avlastning, dagverksamhet och kompetensutveckling.

Därför ska utvecklingen av stöd och avlastning till de anhöriga i dialog med

anhörigföreningen och andra intresseorganisationer fortsätta.

 

Stöd till föreningar

 

 • Ideella föreningar och frivilligorganisationer inom vård och omsorg ska tydligt stödjas.

 

 

Folkhälsoarbete

 

 • Folkhälsoarbetet är av stor betydelse för att medverka till att människor har en god

livskvalitet och för att förebygga sjukdom. Därför ska en tjänst som folkhälsostrateg

inrättas.

 

Landstinget

 

 • Primärvården i Upplands-Bro måste förbättras. Fungerande vårdcentraler är en förutsättning

för en god hälsa bland kommunens invånare. Det förbättringsarbete som redan påbörjats

måste intensifieras. Förbättringsarbetet ska ske i nära samarbete mellan kommunen och

landstinget.

 • Hemläkarbilar och barnakutbilar bör införas.

Psykiatri/missbruk

En ambitionshöjning för psykiatrin

Varje människa som är sjuk har rätt till god vård, omsorg och behandling. Ambitionerna för psykiatrin måste höjas. Socialdemokraterna vill se en nationell handlingsplan för att förbättra psykiatrin i Sverige. Det behövs ökade insatser i varje kommun. Psykisk ohälsa ökar och är också ett växande problem bland många ungdomar, särskilt unga kvinnor. Dagens vårdutbud räcker inte till. Samverkan behöver förbättras mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningarna.

 • Vi ska utveckla samverkansmodeller i kommunen för barn och ungdomar med problem

(samverkan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagning).

 • Vi ska utveckla boendestödet inom socialpsykiatrin i syfte att underlätta kvarboende.
 • De som levt länge med missbruk kan ha svårigheter att få ett eget boende. Vi vill underlätta

för dem genom att erbjuda s k lågtröskelboende, som en övergång till det egna boendet.

 • Kommunen ska driva på utvecklingen av samarbetet mellan landstingets psykiatri och

kommunens missbruksvård.

 • Vi ska ordna fler jobb till personer med psykiska funktionshinder.

 

Försörjningsstöd/arbete

 

Upplands-Bro är en bra kommun att bo i. Men någonting håller på att gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast. Skolresultaten faller. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera – inte fungerar. Försämringar av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har urholkat trygghetssystemen och tryckt ut människor till ekonomiskt bistånd. Förutom det mänskliga lidandet, blir det kommunens ansvar ekonomiskt.

 

De vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. En människas behov av ekonomiskt bistånd beror till stor del på strukturella faktorer i samhället, till exempel hur arbetsmarknaden ser ut och hur trygghetssystemen är utformade. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över .

 

 • Kommunen ska arbeta för att människor inte blir bidragsberoende, bland annat genom aktiva

åtgärder mot arbetslöshet.

 • Vi vill införa Upplands-Bromodellen för att stödja fler till arbete och minska det

ekonomiska biståndet (utifrån Sigtunamodellen).

 • Alla intresserade skolungdomar från årskurs 9 tom årskurs 2 på gymnasiet skall erbjudas

feriearbete.

 • Ungdomar skall erbjudas helg- och feriearbete på våra särskilda boenden.
 • Tillsammans med utbildningskontoret och arbetsförmedlingen fortsätta att utveckla.

verksamhet och organisation för ungdomar 16-24 år som står utanför gymnasieskolan och

arbetsmarknaden.

 

Individ- och familjeomsorg, barn och unga, familjer

 

 • De som behöver stöd ska få kvalificerade hjälp- och stödåtgärder i första hand på

hemmaplan i vår kommun. Arbetet ska ske i samverkan med anhöriga, organisationer,

landstinget med flera.

 • Utveckla tidiga insatser till utsatta familjer genom förebyggande arbete i samverkan mellan

Öppna förskolan, mödra- och barnavårdcentral.

 • Arbeta förebyggande tillsammans med skolan, polis och andra relevanta aktörer.
 • Insatser för att skjuta upp alkoholdebuten och allmänt begränsa alkoholkonsumtion bland

barn och ungdomar är särskilt viktiga. Vi ska arbeta drogförebyggande genom samverkan

och engagemang från samhällets, föräldrars och frivilligorganisationers sida.

 • Tillgången på öppna insatser för att kunna möta barns, ungdomars och familjers olika behov

ska utvecklas.

MILJÖ & HÅLLBAR UTVECKLING

 

En av kommunens uppgifter är att skydda människors hälsa och miljön. Ett aktivt och kvalitativt arbete med bygg- och miljöfrågor är avgörande för hur vår kommun och vår miljö kommer att se ut i framtiden. Upplands-Bro ska föregå med gott exempel och låta kretsloppstänkande och hänsyn till en hållbar utveckling prägla planering, utförande och uppföljning i kommunen.

 

 • Kommunens verksamheter ska genomsyras av en grön profil och hållbar

samhällsutveckling.

 • Taxor och avgifter ska premiera ett resurssnålt beteende
 • Vi slår vakt om strandskyddet så att allmänhetens tillgång till stränderna tryggas och växt-

och djurlivet skyddas.

 • Saltfri halkbekämpning ska tillämpas i Upplands-Bro kommun så långt det är möjligt.
 • Användning av förnyelsebar energi och effektiv energianvändning i kommunala

verksamheter samt utreda möjlighet att tanka biogas i kommunen skall genomföras.

 • Källsorteringen av avfall i de kommunala verksamheterna skall öka.
 • Utredning om behovet av eventuella åtgärder för att säkerställa god vattenkvalitet i

Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön slutförs.

 

 

 

 • Fler ska kunna anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet och utbyggnaden av ett

bra omhändertagande av dagvattnet ska fortsätta.

 • Inrättande av naturreservat vid Örnässjön/Lillsjön genomförs.
 • Bra dricksvatten tryggas genom fortsatt samverkan för en god vatten- och luftkvalitet och

dricksvattnet ska värnas genom att andelen miljöförstörande ämnen som tillförs Mälaren

minskar.

 • Grunden för miljötillsynen skall vara nationella, regionala och lokala miljömål.
 • Miljömedvetenheten ska öka bl.a. genom fortsätt information till invånare, föreningar och

företagare via Miljöalmanackan.

 • Miljöengagemanget – inom områdena avloppsrening, energianvändning och bevarande av

den biologiska mångfalden – ska öka hos fastighetsägare, lantbrukare och andra företagare

genom samverkansprojekt.

 • Att fler ska kunna anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
 • Utbyggnaden av ett bra omhändertagande av dagvatten kommer att fortsätta.
 • Kommunens energianvändning skall vara effektiv och miljövänlig.
 • Avfallshanteringen vidareutvecklas genom hushållning, källsortering, återvinning,

kompostering och bättre energiutvinning.

 • Energisnål gatubelysning används genom att byte av lampor och armaturer slutförs.
 • Det blir fler skyddade natur- och grönområden både i närmiljön och i större naturområden.
 • Den biologiska mångfalden ska värnas.
 • Kretsloppstänkande och hänsyn till en hållbar utveckling ska prägla planering, utförande och

uppföljning i kommunen.

 • Kortare hanteringstider samt hög kvalitet på information om och hantering av

myndighetsärenden skall råda.

 

TRYGGT & SNYGGT

 

Gemensamma grönområden och mer växter och grönska i det offentliga rummet inbjuder till vila och rekreation och är ett sätt att höja livskvaliteten och främja naturliga mötesplatser för kommunens invånare. En hög skötselstandard för alla våra gemensamma områden är prioritet och nolltolerans mot klotter på våra kommunala anläggningar ska gälla.

 

Trygghetssamordnare

 

Vi vill inrätta en trygghetssamordnare med uppdrag att arbeta med brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen och bland andra Villa- och hyresgästföreningar, pensionärsföreningar, föräldraföreningar och idrottsföreningar. Allt för att säkerställa och kvalitetssäkra den lokala samverkan mellan kommunen och Polisen.

 

 • Våra vägar, grönytor och parker ska ha en hög skötselstandard.
 • Tryggheten och säkerheten i vår kommun skall öka med bättre belysning.
 • Vandringsleder kompletteras/binds ihop och rustas upp.
 • Upplands-Bro kommun ska ha ett nära samarbete med polisen och andra aktörer i det

kommunala brottsförebyggande rådet.

 • Klotter på kommunens byggnader och anläggningar ska saneras inom kort efter anmälan.
 • Grönområden ska inbjuda till vila och rekreation.
 • Tryggheten och säkerheten på bl a våra gång- och cykelvägar genom att skymmande

växtlighet hålls efter skall öka.

 • Fler blommor/växter planteras.
 • Rekreations- och friluftsområden, parker och badplatser utvecklas där barn ungdomar och

vuxna kan mötas.

 • Polisen måste utveckla arbetssätt och metoder så att de skapar nära kontakt med lokalsamhället

och att de finns tillgängliga lokalt i hela vår kommun när det behövs.

 • Gemensamma grönområden nära bostadsområden utvecklas till naturliga mötesplatser.
 • Tillgängligheten till våra naturområden skall öka.
 • ”Tryggt och snyggt” – nolltolerans mot klotter, välskötta gemensamma ytor, bättre belysning

införs.

 

 

 

 

TRAFIKSÄKERHET & TILLGÄNGLIGHET

Våra offentliga platser, vägar och kommunikationsmedel ska vara säkra, behovsan­passade och vara tillgängliga året runt oavsett väderlek. Att ytterligare verka för nollvisonen gällande trafikoffer ska ske genom att bygga bort farliga och osäkra miljöer. Andelen tung trafik genom våra tätorter kommer att minska bl.a. genom att en ny av/påfart till motorvägen ska byggas vid Kockbacka. Planerad byggstart är 2015.

 

Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar i kommunen underlättar för invånarna att färdas säkert och fritt från biltrafik. De oskyddade trafikanterna ska ha alternativ till bilväg genom att t.ex. fler gång- och cykelvägar byggs i anslutning till bostadsområden.

 

 • All nybyggnation planeras så att den från början blir trafiksäker, tillgänglig och fri från

bullerstörningar.

 • Trafiksäkerhetsarbetet genomförs i en öppen dialog med olika intressegrupper. Nya

synpunkter och behov ska vägas in.

 • Gång och cykelvägnätet utvecklas.
 • Trygghet och säkerhet i trafiken och på våra gång- och cykelvägar höjs genom att

skymmande växtlighet hålls efter och bättre belysning installeras.

 • Belysning vid våra gångtunnlar och blinkande varningslampor vid övergångsställen i

anslutning till skolvägar skall vara prioriterade.

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNIKATIONER

 

Upplands-Bro kommun ligger attraktivt mitt i Mälardalen. Vårt strategiska läge ger oss bra konkurrensfördelar. För att vi ska kunna öka vår konkurrenskraft måste kommunikationerna bli bättre. Det är viktigt så att fler vill bosätta sig och starta företag här. För kommunens framtid är det avgörande att våra kommunikationsme­del är anpassade efter livsvillkoren för våra invånare.

 

Kollektiva färdmedel fyller ett stort behov för pendlande Upplands-Brobor och stockholmarna i allmänhet. Pendeltågen från Bro och Kungsängen används av tusentals pendlare varje dag och erbjuder ett miljö- och privatekonomiskt fördelak­tigt alternativ för många. Återinförandet av enhetstaxan och slopat zonsystem är ett krav för att invånarna i ytterkom­munerna inte ska missgynnas av att vår boendeort inte alltid är samma som vår arbetsort. Dagens system med zongräns­er är orättvist. Upplands-Bro är en av de få kommuner i länet där det kostar fyra kuponger att åka till Stockholm. Det ska vara möjligt för alla länets invånare att åka kollektivt, på samma villkor. Vi anser att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för fler genom att avskaffa de orättvisa zonin­delningarna och införa enhetstaxa.

Inte bara justering av SL-taxan utan även ökad turtäthet på pendeltågen, bättre anpassning av bussturer till och från tågstationerna samt bättre tidspassning överlag är förutsättningar för att kollektivt åkande ska vara ett attraktivt alternativ för fler.

Bro har växt ur den nuvarande trafiklösningen med halvtimmestrafik på pendeltåget och en enda, trång, uppgång till stationen. Kommunen måste kraftfullare driva på landstinget för att få kvartstrafik till Bro snarast möjligt. När turtätheten i pendeltågssystemet ökas till 20/10 minuter bör Bro få 10-minuterstrafik. Dessutom behövs bättre framkomlighet på Bro station och förbättrad busstrafik mellan Bro och Kungsängen.

Tunnelbanan bör förlängas från Akalla till Barkarby station med hållplats i nya Barkarby­staden. På det sättet får Upplands-Bros invånare en kraftfull kollektivtrafikförbindelse till bland annat Kista.

För en del kommuninvånare kan en s.k. ”Vinkbuss” vara ett bra kollektivt resealternativ.

Ökad allmän trafikkapacitet kan ske med en utbyggnad och tillgänglighet även västerifrån av trafikplatsen vid Rankhus. Våra vägar ska halkbekämpas med saltfria alternativ så långt det är möjligt. Som en del av Stockholmsregionen är även vägar utanför vår kommun vikti­ga som t.ex. en breddning av Rotebroleden och Förbifart Stockholm.

 

 • Enhetstaxan på SL ska återinföras. Det ska vara enkelt och smidigt att resa med SL.

Vi vill därför införa en enkel, prisvärd och smidig taxa. Vi vill slopa zonerna i SL- trafiken

och istället införa enhetstaxa. Det enhetliga 30-dagarskortet ska bevaras.

 • Pendeltågens turtäthet måste öka med 15-minuters trafik till Bro.
 • Busstrafiken behöver utökas. Det ska finnas bussförbindelse till varje pendeltåg i Bro och

Kungsängen.

 • Vi kommer att utreda möjligheterna att införa en så kallad ”Vinkbuss”, servicelinje inom

kommunen.

 • Vi kommer att se över parkeringssituationen i hela kommunen och då speciellt vid

pendeltågsstationerna i  Kungsängen och Bro.

 • På- och avfart till E18 vid Kockbacka i Bro och utökad kapacitet vid Rankhus i Kungsängen

är prioriterade vägbyggen inom kommunen.

 • Flera vägutbyggnader utanför kommunen är viktiga för Upplands-Bro. Det gäller bland

annat Rotebroledan som utgör en viktig förbindelse mellan E 18 och E 4 norr om Stockholm

och Förbifart Stockholm behövs för att ge bättre förbindelser till områdena söder om

Mälaren. 

 

SAMHÄLLSPLANERING

 

Upplands-Bro ska fortsätta att utvecklas till en attraktiv bostads- och företagarort. Vår utveckling ska fokusera på att stärka Bro och Kungsängen som tätorter. Men vi ska också öka möjligheten att bo nära naturen i vår rika kulturbygd.

 

 • Den breda diskussionen kring utbyggnad av nya bostads- och arbetsplatsområden,

vägutbyggnader mm som förts under de senaste åren i samband med översiktsplanearbetet ska

stimuleras att fortsätta. Översiktsplanen revideras varje mandatperiod.

 • Bro och Kungsängen är två åtskilda tätorter med olika karaktär och profil. De bör båda ges

möjlighet att utvecklas utifrån sina respektive förutsättningar.

 • Ny bebyggelse bör i första hand utgå från befintliga bebyggda områden och placeras i

kollektivtrafiknära lägen.

 • Våra centrum bör stärkas, både i Bro och i Kungsängen.
 • Kommunen ska fortsätta ha en “grön profil” med jordbrukslandskap och skogsområden. Vi ska

säkerställa natur- och grönområden både i närmiljön och i form av större naturområden.

BOSTÄDER

 

Stockholmregionen, dit Upplands-Bro tillhör, står inför stora utmaningar. En av de största utmaningarna är bostadsbristen. Bostadsbristen drabbar enskilda individer men leder också till att tillväxt och utveckling hämmas.

 

Bostadsbristen har blivit ett av de största hindren för jobb och tillväxt. Människor har svårt att flytta till jobb eller utbildning och det hindrar företag från att anställa.

För att klara jobben och öka bostadsbyggandet krävs en aktiv bostadspolitik, ett tydligt nationellt mål för bostadsbyggandet, insatser för att minska byggkostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn. Det är viktigt med neutrala villkor mellan upplåtelseformerna. Ett steg för fler bostäder är att forma en bred nationell samling (byggpakt) för att öka byggandet. I byggpakten ska bland annat företrädare för byggbranschen och kommunerna ingå och arbetet ska ledas av regeringen. En tillväxtmiljard ska fördelas till kommuner med hög byggtakt utifrån sin befolkningsmängd och här ska Upplands-Bro ligga i framkant och få fart på byggandet i vår kommun.

På nationell nivå vill vi också förändra plan- och bygglagen för att snabba upp byggprocessen.

Bostadsbristen är framförallt en brist på hyresrätter. Under de senaste åren har antalet hyresrätter i Stockholmsregionen minskat. Allmännyttans lägenheter har sålts ut och om­bildats och nyproduktionen av hyresrätter har varit konstant låg. Bara med en kraftigt ökad nyproduktion av hyresrätter kan vi skapa en funktionell bostadsmarknad med plats för alla de unga människor som vill arbeta, studera och leva i regionen.

I Upplands-Bro ökar även antalet äldre snabbt. Till den senare gruppen kommer det att behövas olika boendeformer som t.ex. trygghetsboende, seniorboende, satellitboende, gruppboende, företrädesvis i hyresrättsform.

Upplands-Brohus ska aktivt delta i framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram med perspektivet nybyggnation. Vi vill öka takten i byggandet och bygga fler hyresrätter i Up­plands-Bro. Bostadsbristen är inte bara en generell bostadsbrist, den är framför allt en brist på hyresrätter. Både ungdomslägenheter och lägenheter med högre service och trygghet för äldre är två sätt att möta de enskildas behov. Vi, Socialdemokrater vill införa byggbonus för byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter, vilket stimulerar och underlättar för bla ungas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden, kunna flytta till utbildning eller jobb .

 

För vi vet att det satsningar som inte görs idag kommer att kosta mångfalt i framtiden. Bygg med varierade upplåtelseformer men värna hyresrätten – inga utförsäljningar och minst 30 % hyresrätter med rimliga hyror vid nybyggnationer. Det är också av största vikt att samverka med olika byggherrar för fler bostäder i Upplands-Bro kommun.

Upplands-Brohus AB har en speciell roll att spela när gäller bostadsförsörjningen i kom­munen och ska därför fortsätta att vara kommunägt. Bolaget ska även verka för effektiv energianvändning och öka andelen förnybar energi. Vid upprustning och produktion ska resurssnål teknik samt förnybara material användas. Upplands-Brohus ska också vara ett föredöme när det gäller kretsloppstänkande med väl fungerande och energisnålt om­händertagande av källsorterat avfall.

Ett av Upplands-Brohus uppdrag är att ge de hyresgästerna reellt inflytande över sitt bo­ende och detta ska fortsätta att utvecklas i samarbete med de boende

Boendemiljöerna måste förbättras och vi vill skapa gröna bostadsområden. Grönområden och närhet till rekreationsområden är viktigt för att öka livs- och boendekvaliteten och ska­pa attraktiva bostadsområden åt alla.

Villaägare i kommunen som har tomträttsavtal ska också framöver erbjudas möjligheten att köpa dessa till 40 % av taxeringsvärdet.

 

 • Vi ska upprätta ett bostadspolitiskt program som kommer att innehålla mål och

förutsättningar för byggande i Upplands-Bro kommun 2015 -2025.

 • Byggandet ska ske med varierade upplåtelseformer och värna hyresrätten – inga

utförsäljningar och minst 30 % hyresrätter med rimliga hyror vid nybyggnationer.

 • Vi ger Upplands-Brohus som kommunen själv äger i uppdrag att åter starta upp sin

bostadsproduktion. Fram till 2018 ska det totalt byggas 200 allmännyttiga lägenheter. En

sådan insats ska speciellt riktas mot unga vuxna, studerande och äldre.

 • Vi vill att Upplands-Brohus ska ges ett mål om bostadsbyggande för unga och studenter,

som innebär att 20 procent av de bostäder bolaget planerar och bygger ska vara små

yteffektiva hyresrätter anpassade för unga.

 • Vi kommer att samverka med privata byggherrar för fler bostäder i Upplands-Bro kommun.
 • Vi vill utveckla nya prissättningsmodeller för billigare byggande, där kommunerna tar betalt

först den dag då byggstart sker.

 • Vi kommer att öka bostadsbyggande genom kortade planprocesser och snabbare

planhandläggning.

 • Förtur skall ges för kvinnor och barn som levt/lever i våldsnära relationer.
 • Möjlighet till förtur ska finnas för personer över 70 år till det kommunala bostads företagets

Upplands-Brohus lättillgängliga lägenheter.

 • Var tionde ledig lägenhet ska förmedlas till 18-24 åringar. Möjlighet till delat

bostadskontrakt ska finnas.

 

 

EGENMAKT &

MÖJLIGHET ATT VÄLJA

 

Vår kommun ska vara en kommun där människors makt över sin egen vardag ökar genom delaktighet i och information om de demokratiska processerna och besluts­fattandet. Upplands-Bro kommun ska verka för att den lokala demokratin fördjupas genom att tillämpa ett öppet arbetssätt där politiska beslut föregås av tydliga skrift­liga beslutsförslag från förvaltningarna vilka ska vara brett tillgängliga för allmän­heten. Ungdomars samhällsengagemang ska uppmuntras och de som brukar kom­munal service och verksamhet ska ha större inflytande över hur olika tjänster utförs.

 

Det gäller även möjligheten att välja mellan olika utförare av kommunal verksamhet eller välja vilken skola eller vilket äldreboende som bäst passar dina behov. Vi vill se både kom­munal och fristående verksamhet men det är inget mål i sig utan ett av flera möjliga verktyg för att öka den enskildes makt över sin vardag. I de fall verksamheter ska konkurrensutsät­tas anser vi att en extern aktör eller personer inom den aktuella verksamheten ska ha visat intresse och konkurrensen ska alltid ske öppet och transparent. För all verksamhet såväl i kommunal regi som på entreprenad eller i annan driftsform ska tydlighet gällande rät­tigheter och skyldigheter, insyn och uppföljning gälla och ständigt utvecklas. Ekonomisk vinst ska aldrig tillåtas på bekostnad av verksamhetens kvalitet. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag.

Vi vill att kvaliteten på kommunens verksamheter ska lyftas fram och stå i fokus på ett tydligare sätt än idag. Det ska gälla oavsett vem som driver verksamheten. Därför vill vi att alla verksamheters kvalitet redovisas öppet. En övergripande kvalitetsstrategi ska tas fram och ett system för ledning, uppföljning och deklaration på kvaliteten på alla kommunens verksamheter införs. För att genomföra detta inrättas ett kvalitetskontor som också får till uppgift att redovisa jämförelsetal, kvalitetskontroller och tillhandahålla fakta som hjälp för invånarna när de ska använda de gemensamt finansierade tjänsterna.

 

 • Kommunen ska på olika sätt stimulera medborgarnas intresse för och delaktighet i den politiska

beslutsprocessen.

 • Den lokala demokratin ska stärkas genom ökad möjlighet till delaktighet och ett öppet arbetssätt.
 • Det ska vara enkelt för alla att ta del av politiska beslutsunderlag.
 • Ökat samhällsengagemang framförallt hos ungdomar ska uppmuntras t.ex. genom att utveckla

eller införa demokratidagar, medborgardialoger, rådslag och liknande.

 • De som nyttjar kommunal service och verksamhet ska få större inflytande att bestämma hur

olika tjänster ska utföras.

 • Kvalitet i verksamheterna är viktigare än driftsform. Därför vill vi öka möjligheten att välja

mellan olika utförare av kommunal verksamhet. Det är inte ett mål i sig utan ett medel för att öka

människors makt över sin egen vardag. men oavsett ut förare ska inte ekonomisk vinst leda till

avkall på kvalitet eller insyn.

 • Ett kvalitetskontor ska inrättas som också får till uppgift att redovisa jämförelsetal,

kvalitetskontroller och tillhandahålla fakta som hjälp för invånarna när de ska använda de

gemensamt finansierade tjänsterna.

 

JÄMSTÄLLDHET

 

Jämställdhet skapar värden för den sociala, miljömässiga och ekonomiska dimen­sionen och bidrar till att främja hållbar utveckling. Det är också en grund för effek­tiv resursanvändning och en effektiv organisation. Jämställdhet är en fråga för hela kommunen och den verksamhet som bedrivs.

 

Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Upplands-Bro kommun har ambitionen att förstärka jämställdhetsarbetet både som arbetsgivare och i samhället. Både samhällsstrukturen och kommunens utbud av service och tjänster ska gen­omsyras av jämställdhet. Det innebär att service ska utformas och resurser fördelas likvär­digt. Som en betydande arbetsgivare på orten ska kommunen vara ett föredöme.

Skola och förskola har ett speciellt ansvar för att bidra till ett jämställt Upplands-Bro.

Jämställdhet är en fråga om kvinnors och mäns makt att forma samhället och sina egna liv så det blir jämställt. Det innebär en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor upphör.

 • Alla som jobbar i Upplands-Bro kommun ska erbjudas heltidsanställning. Vi anser att heltid

är en rättighet och deltid en möjlighet.

 • Förskolan och skolan ska arbeta medvetet med genusfrågor i verksamheten för att

systematiskt motverka att flickor och pojkar behandlas olika.

 • Kommunens stöd till föreningslivet ska premiera verksamheter som systematiskt är inriktade

på att belysa och motverka skillnader mellan flickor och pojkar.

 • Upplands-Bro kommun ska ha ett utvecklat samarbete med kvinnojouren och andra ideella

krafter för att arbeta mot våld i nära relationer

 

PERSONALEN

 

Upplands-Bro ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Kommunens anställda är dess viktigaste resurs och vi vill satsa mer på personalutveckling för att kunna tillgodose nya krav ute i verksamheterna. Inflytande över den egna arbetssitua­tionen är viktig. Den personal som är anställd inom kommunen ska i hög grad kunna påverka sin arbetssituation, utvecklas och bidra aktivt till utvecklingen på arbetsplatsen. Vi vill skapa ytterligare möjligheter för personalen att påverka sin arbetstid och sin semestertid.

 

Sjukskrivningstalen har sjunkit tack vare satsningar på friskvård och arbetsskadeförebyg­gande åtgärder och det arbetet ska fortsätta.

Arbetsmiljöarbetet måste kontinuerligt utvecklas och förbättras. Varje arbetsplats ska präglas av att ha en hållbar utveckling i centrum.

Utveckling av arbetsorganisationen tillsammans med chefsutveckling ska fortsätta att bidra positivt. Genom att i första hand arbeta långsiktigt med återväxt och kompetensutveckling ska vi hantera ev. övertalighet. Samarbete med fackliga organisationer ger oss en helhetssyn av de verksamheter som kommunen driver. Personal och brukare ska ha inflytande över hur verksamheten ska genomföras.

 

 • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Personalen ska kunna påverka sin

arbetssituation, utvecklas och även bidra till utveckling av verksamheten.

 • Kommunen ska arbeta långsiktigt med personalförsörjningen. Vi måste se till att ha personal

med rätt kompetens för den verksamhet som ska genomföras.

 • Vi har ett samverkansavtal som innefattar samtliga fackliga organisationer.

Med det som grund vill vi skapa en helhetssyn samt ge personalen

tillsammans med brukarna ett större inflytande över hur verksamheten ska

genomföras. Därigenom tror vi att verksamheten utvecklas positivt och resurserna utnyttjas

bättre.

 • Personalen ska ha ytterligare möjligheter att påverka sin arbetstid och sin semester tid.
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska förbättras och varje arbetsplats ska ha en hållbar

utveckling.

 • Under de senaste åren har sjukskrivningarna minskat. Det är resultatet av ett målmedvetet

arbete. Satsningar har gjorts på friskvård & arbetsskadeförebyggande insatser.

 • Friskvårdsbidrag är till för att arbetsplatser att erbjuda sina anställda skattefri motion. Men

vissa idrotter är undantagna i Skatteverkets lista, till exempel ridning. Vi vill se över

friskvårdsbidragets utformning och eventuella förbättringar så att fler kan använda

friskvårdsbidraget och inkludera ridning. Vi kommer utreda lite närmare exakt var gränserna

ska gå, men vi tycker bestämt att ridsporten borde kunna lyftas in på direkten. Det är en

jämställdhetsfråga att inkludera ridning.

 • Fortsatt utveckling av arbetsorganisationen och chefsutveckling i kommunen.
 • Utvärdera och uppdatera det personalpolitiska programmet.
 • Vid eventuell övertalighet ska denna i första hand lösas genom omskolning och

kompetensutveckling, för att ta vara på personalens kompetens och i största möjliga mån

undvika uppsägningar.

 

KOMMUNENS EKONOMI & STYRNING

 

Gemensamma resurser ska gå till att säkra vår välfärd. Så bygger vi en generell välfärd som innebär ökad jämlikhet, ökad trygghet och en bättre skola, vård och omsorg. Det handlar i grund och botten om att arbeta för den jämlikhet som skapar just likvärdiga möjligheter till frihet och ger individen plats att växa, nå framgång och förverkliga sitt livsäventyr. Kommunen behöver ha en god ekonomisk hushålln­ing för att vi ska klara välfärden långsiktigt. Detta kräver fortsatt noggrann hanter­ing av ekonomin samtidigt som skola, vård och omsorg värnas.

 

Varje kommundel ska ges möjlighet att utvecklas positivt utifrån sina egna förutsättning­ar och därmed främja inflyttning av både enskilda medborgare och nya företag. Vi so­cialdemokrater vill se en fortsatt stark tillväxt i Upplands-Bro och utbyggnaden ska ske på ett socialt, miljömässigt och kommunalekonomiskt hållbart sätt.

Att kommunen behöver ha en god ekonomisk hushållning för att vi ska klara utmaningen är självklart men vikten av att ta detta ansvar bör ändå poängteras. Vi ska göra detta genom noggrann uppföljning av att ekonomin sköts och att de budgetbeslut som fattats optime­ras och följs upp för varje verksamhet. Detta arbete ska drivas konsekvent och utvecklas vidare. Vi socialdemokrater har under många år klarat av välfärden i kommunen utan att höja skattesatsen och vår ambition är att så även ska vara fallet framöver. Kvalitet inom t.ex. skola och omsorg går alltid före skattesänkningar och kommunen ska fortsatt ha en skattepolitik som främjar kunskap, tillväxt och långsiktig finansiering av välfärden.

 

 • Effektiva verksamheter och noggrann uppföljning garanterar god ekonomisk

hushållning med skattebetalarnas pengar.

 • Utvecklingen av vår gemensamma välfärd går före skattesänkningar. Vår ambition är att vi

även under den kommande mandatperioden ska klara oförändrad skatt.

 • Relevanta taxor premierar resurssnålt beteende.
 • Inflyttning till kommunen för nya medborgare och företag ska främjas
 • Tillväxt och utbyggnad i Upplands-Bro ska ske på ett socialt, miljömässigt och

kommunalekonomiskt hållbart sätt.

 • En tjänst som Kommunjurist ska inrättas.

 

facebook Twitter Email