KoF HP 2015-2018

KULTUR & FRITID

 

Ett rikt kulturliv, en mångfald av möjligheter till idrott, aktiva föreningar och goda förutsättningar för friluftsliv och fritidsaktiviteter för alla åldrar skapar gemenskap och delaktighet. Vi socialdemokrater vill prioritera kultur- och fritidssatsningar såväl politiskt som ekonomiskt, det är en investering i kreativitet för utveckling. Alla ska på lika villkor ges möjlighet att delta i och berika utbudet av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i Upplands-Bro kommun.

Införa en kulturell allemansrätt. Barn och ungdomar på grundskola och gymnasium ska ha rätt att ta del av och utöva kultur, konst och idrott under hela sin skoltid.

Upplands-Bro måste stärka besöksnäringen för att ta tillvara på dess potential och även i framtiden locka turister, evenemang och konferenser. 

 

 

Ett barn- och ungdomsperspektiv ska prägla kommunens kultur- och fritidspolitik.

Nolltaxan för föreningars barn-, ungdoms- och handikappsverksamhet i

kommunens lokaler och anläggningar skall bibehållas.

Nästa etapp av Lillsjöpromenaden projekteras.

Skolan, kultur- och fritidsverksamheterna samt föreningarna ska samverka för att länka in de

unga i värdefulla aktiviteter på fritiden. Det är viktigt att ge bra förutsättningar för

ungdomars fritidsaktiviteter och träffpunkter. Vi kommer att utveckla kommunens stöd till

föreningslivet och uppmuntra ungdomars inflytande på verksamheten.

Fler kommunala lekplatser kommer att byggas. Barnen ska ha möjlighet till stimulerande

och utvecklande aktiviteter.

Särskilda möjligheter för äldre att utöva kultur och motion ska utvecklas, t ex gym, sociala

kontaktpunkter, aktivitetspark.

En långsiktig plan för tillgång till lokaler kommer att tas fram.

Ett förenklat lokaluthyrningssystem kommer att utvecklas.

Utveckla former för att stödja föreningar med ledarrekrytering och -utbildning.

En strategi för att minska skadegörelsen kommer att färdigställas.

”Upplands Bro mot droger” :s viktiga arbete kommer att stödjas.

Delta i den länsövergripande livsstilsundersökningen ”Stockholmsenkäten”

Öka bidraget till kultur- och fritidsföreningar.

Utreda kostnad och placering av en utomhusscen i Råby, Bro.

Genomföra en förnyad utredning om Kvistabergsområdet.

Utveckla olika verksamhetsmodeller för ungdomar 13-16 år i riskzon som stöd till deras

personliga utveckling för att uppnå positiva förändringar.

 

 

 

 

 

Fritid

 

Satsningen på sommarlovsaktiviteter ska fortsätta och vidareutvecklas.

Planera och projektera (tillsammans med bland andra Tibble-Kungsängens BTK och Bro IK

bordtennis) för en Multihall där föreningarnas verksamhet ska kunna växa och utvecklas.

Skapa fler naturliga mötesplatser som t.ex. lekparker och parker för frihet, lust och energi

Fortsätta stödja”Unga för Ungas” viktiga verksamhet.

Uppmuntra Fritidsgårdarna och Ungdomens hus till att vara attraktiva mötesplatser för

tonåringarna, där de får ta egna initiativ att forma verksamheten.

Öka möjligheten till spontanaktivitet framför allt för barn och ungdomar.

Upprätta en plan för utvecklingen av området Hällkana.

Undersöka möjligheten till en badbuss.

 

 

 

 

 

 

 

Kultur

 

Sänka terminsavgiften för Kulturskolan, från 900 till 600 kr per termin.

Korta kön till Kulturskolans verksamhet.

Skapa möjlighet för Kulturhuset till att vara en mötesplats med generösa öppettider och med

ett utbud som främjar mångfald och möten mellan åldrar.

Främja folkbildningen i kommunen.

Öka kulturutbudet i kommunen.

Införa kulturpeng för förskole- och skolbarn. Kulturpengen skall garantera minst en

kulturupplevelse per år.

I samverkan med äldreomsorg och övrig omsorg erbjuda aktiviteter inom kultur och

friskvård.

Undersöka möjligheter och konsekvenser av att utveckla kulturskolans utbud.

Planera byggnation av orkestersal och förråd.

Utveckla samarbetet med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling, t.ex.

genom utvecklad läxläsning i biblioteken.

Öppna biblioteksservice med läshörna i Tibble när biblioteket flyttar till

Kulturhuset.

Utreda möjligheten att erbjuda bra och ändamålsenliga repetitionslokaler för musik.

 

facebook Twitter Email