Sn HP 2015-2018

VÅRD & OMSORG

 

Invånare i alla åldrar som av olika orsaker behöver stöd och omsorg av samhället ska ha tillgång till anpassad och snabb hjälp efter behov och önskemål och alltid bli bemötta med värdighet. Det behövs även insatser för äldreomsorgen och för människor som har en funktionsnedsättning.

 

Vård och omsorg ska vara av hög kvalitet, anpassad till individens behov och önskemål.

Alla ska bemötas med värdighet. Värdighetsgarantin ska utvärderas.

Kommunen ska arbeta förebyggande och med respekt för den enskildes självbestämmande

och integritet.

Utveckla verksamheten i dialog med brukare, anhöriga och intresseorganisationer.

Kommunens invånare ska på ett lättillgängligt sätt informeras om sina rättigheter och vad

socialtjänsten att erbjuda.

Receptionsmottagandet ska utformas så att integritet och sekretess garanteras.

Biståndsbedömare och socialsekreterare ska vara lätta att nå och mottagningstiderna ska

vara korta.

En deltidstjänst som finsk samordnare ska inrättas för att ta tillvara de finsktalande

invånarnas intresse.

Se över behoven och möjligheterna att samordna insatser vid våld i nära relation.

Tex genom en ”Våld i nära relation samordnare”.

Undersöka alternativa vägar att underlätta för människor som drabbats av våld i nära relation

att bibehålla de fungerande delarna i livet som tex förskoleplats för barnen samt att komma

vidare i livet, det handlar om försörjning, bostad mm.

 

Äldre

 

Möjlighet till förtur ska finnas för personer över 70 år till det kommunala bostadsföretagets

Upplands-Brohus lättillgängliga lägenheter.

Öka inflytande inom hemtjänsten – ”Du ska äga din tid och dess innehåll”.

Det behövs fler platser inom äldreomsorgens boende. Därför ska kommunen planera för och

bygga nya äldreboenden.

Se över kriterierna för vilka som är berättigade att bo på ”äldreboende”.

De äldre som vill ska ha möjlighet att bo kvar hemma. När man behöver ett annat boende

med mer trygghet och omvårdnad ska vi också kunna erbjuda det. Tillgång till hemtjänst och

vård dygnet runt samt möjlighet till bostadsanpassning och hjälp medel ska ge äldre och

funktionshindrade möjligheter till ett tryggt och menings fullt liv. Det är viktigt att öka

möjligheterna till rehabilitering.

De som har behov av hemtjänst ska själva i större utsträckning få bestämma hur timmarna

skall användas.

Utöka möjligheten för äldre att få hjälp med enklare servicetjänster i hemmet utan

biståndsbedömning.

Fler heltidstjänster ska inrättas för att få kvalitet och kontinuitet i vården och bättre

arbetsvillkor för de anställda.

Undersöka förutsättningarna för att anordna förebyggande hembesök för personer över 75

år.

Utveckla Handikapp- och pensionärsrådets roll.

Revidera ”Riktlinjer för handläggning och verkställighet av ”äldre och handikappomsorg” så

att det bli enklare att få hjälp med serviceuppgifter som snöskottning, trädgårdsarbete och

gräsklippning.

Utreda behovet och möjligheterna att inrätta en finskspråkig avdelning på något

äldreboende.

Erbjuda vårdtagare på våra äldreboende omsorg på sitt eget språk.

Maten på våra äldreboenden ska vara klimatsmart och lagas lokalt.

Hemtjänsten ska erbjuda mat lagad i det egna hemmet. Maten är en viktig del av vårt

välbefinnande. Därför vill vi starta en bred kvalitetssatsning

på maten inom äldrevården.

Utveckla träfflokaler för äldre och skapa utrymme för socialgemenskap och meningsfulla

aktiviteter (tillsammans med pensionärsorganisationerna).

Funktionsnedsättning och delaktighet

Bristande tillgänglighet bör bli en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen

För oss socialdemokrater handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Funktionshinderfrågorna är främst rättighets- och demokratifrågor, inte vård- och omsorgsfrågor. Förbättrad tillgänglighet på alla samhällsområden leder till bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att studera, arbeta och delta i samhällslivet. Vi socialdemokrater anser att bristande tillgänglighet bör vara en grund för diskriminering enligt lagen.

Personer med funktionsnedsättning behöver ofta hjälpmedel för att kunna leva ett självständigt liv i trygghet och kunna delta i arbetslivet. Lagen om stöd och service (LSS) har inneburit en förbättring av levnadsvillkoren för många funktionshindrade. Men olika former av hjälpmedel behöver också ingå som en del i vården och rehabiliteringen. Tillgången till hjälpmedel varierar stort över landet liksom regler och avgifter. Det behövs en nationell strategi för att kunna möta ett växande hjälpmedelsbehov.

 

En handlings- och utvecklingsplan för funktionshindrade ska tas fram. Den ska ligga till

grund för framtida planering och utveckling av verksamheten för funktionshindrade.

Funktionshindrade bör erbjudas möjlighet till ett eget hem. Därför kommer planering för fler

lägenheter att ske kontinuerligt.

Verksamheterna ska arbeta aktivt för att människor med funktionsnedsättning ska få ett

meningsfullt liv.

Vi ska värna LSS-reformen och den personliga assistansen.

Alla kommunala verksamhetslokaler ska göras fysiskt tillgängliga för människor som har en

funktionsnedsättning.

Vi ska kraftsamla för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på,

eller tillbaks till, arbetsmarknaden.

Boende

 

Kommuninnevånare i behov av bostad pga social utsatthet ska kunna få förtur i bostadskön,

”Tak över huvudet garanti” införs.

Det är viktigt att kommunen kan erbjuda många olika boendeformer som kan svara mot

individens särskilda behov. Ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram ska även innehålla

perspektivet trygghetsboenden, seniorboenden, gruppboenden och sattelitboenden.

Hyresrätter ska prioriteras.

 

Anhöriga

 

Anhörigvårdare ska stödjas genom avlastning, dagverksamhet och kompetensutveckling.

Därför ska utvecklingen av stöd och avlastning till de anhöriga i dialog med

anhörigföreningen och andra intresseorganisationer fortsätta.

 

Stöd till föreningar

 

Ideella föreningar och frivilligorganisationer inom vård och omsorg ska tydligt stödjas.

 

 

Folkhälsoarbete

 

Folkhälsoarbetet är av stor betydelse för att medverka till att människor har en god

livskvalitet och för att förebygga sjukdom. Därför ska en tjänst som folkhälsostrateg

inrättas.

 

Landstinget

 

Primärvården i Upplands-Bro måste förbättras. Fungerande vårdcentraler är en förutsättning

för en god hälsa bland kommunens invånare. Det förbättringsarbete som redan påbörjats

måste intensifieras. Förbättringsarbetet ska ske i nära samarbete mellan kommunen och

landstinget.

Hemläkarbilar och barnakutbilar bör införas.

Psykiatri/missbruk

En ambitionshöjning för psykiatrin

Varje människa som är sjuk har rätt till god vård, omsorg och behandling. Ambitionerna för psykiatrin måste höjas. Socialdemokraterna vill se en nationell handlingsplan för att förbättra psykiatrin i Sverige. Det behövs ökade insatser i varje kommun. Psykisk ohälsa ökar och är också ett växande problem bland många ungdomar, särskilt unga kvinnor. Dagens vårdutbud räcker inte till. Samverkan behöver förbättras mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningarna.

Vi ska utveckla samverkansmodeller i kommunen för barn och ungdomar med problem

(samverkan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagning).

Vi ska utveckla boendestödet inom socialpsykiatrin i syfte att underlätta kvarboende.

De som levt länge med missbruk kan ha svårigheter att få ett eget boende. Vi vill underlätta

för dem genom att erbjuda s k lågtröskelboende, som en övergång till det egna boendet.

Kommunen ska driva på utvecklingen av samarbetet mellan landstingets psykiatri och

kommunens missbruksvård.

Vi ska ordna fler jobb till personer med psykiska funktionshinder.

 

Försörjningsstöd/arbete

 

Upplands-Bro är en bra kommun att bo i. Men någonting håller på att gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast. Skolresultaten faller. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera – inte fungerar. Försämringar av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har urholkat trygghetssystemen och tryckt ut människor till ekonomiskt bistånd. Förutom det mänskliga lidandet, blir det kommunens ansvar ekonomiskt.

 

De vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. En människas behov av ekonomiskt bistånd beror till stor del på strukturella faktorer i samhället, till exempel hur arbetsmarknaden ser ut och hur trygghetssystemen är utformade. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över .

 

Kommunen ska arbeta för att människor inte blir bidragsberoende, bland annat genom aktiva

åtgärder mot arbetslöshet.

Vi vill införa Upplands-Bromodellen för att stödja fler till arbete och minska det

ekonomiska biståndet (utifrån Sigtunamodellen).

Alla intresserade skolungdomar från årskurs 9 tom årskurs 2 på gymnasiet skall erbjudas

feriearbete.

Ungdomar skall erbjudas helg- och feriearbete på våra särskilda boenden.

Tillsammans med utbildningskontoret och arbetsförmedlingen fortsätta att utveckla.

verksamhet och organisation för ungdomar 16-24 år som står utanför gymnasieskolan och

arbetsmarknaden.

 

Individ- och familjeomsorg, barn och unga, familjer

 

De som behöver stöd ska få kvalificerade hjälp- och stödåtgärder i första hand på

hemmaplan i vår kommun. Arbetet ska ske i samverkan med anhöriga, organisationer,

landstinget med flera.

Utveckla tidiga insatser till utsatta familjer genom förebyggande arbete i samverkan mellan

Öppna förskolan, mödra- och barnavårdcentral.

Arbeta förebyggande tillsammans med skolan, polis och andra relevanta aktörer.

Insatser för att skjuta upp alkoholdebuten och allmänt begränsa alkoholkonsumtion bland

barn och ungdomar är särskilt viktiga. Vi ska arbeta drogförebyggande genom samverkan

och engagemang från samhällets, föräldrars och frivilligorganisationers sida.

Tillgången på öppna insatser för att kunna möta barns, ungdomars och familjers olika behov

ska utvecklas.

 

 

facebook Twitter Email