Tn HP 2015-2018

TRYGGT & SNYGGT

 

Gemensamma grönområden och mer växter och grönska i det offentliga rummet inbjuder till vila och rekreation och är ett sätt att höja livskvaliteten och främja naturliga mötesplatser för kommunens invånare. En hög skötselstandard för alla våra gemensamma områden är prioritet och nolltolerans mot klotter på våra kommunala anläggningar ska gälla.

Våra vägar, grönytor och parker ska ha en hög skötselstandard.

Tryggheten och säkerheten i vår kommun skall öka med bättre belysning.

Vandringsleder kompletteras/binds ihop och rustas upp.

 

Klotter på kommunens byggnader och anläggningar ska saneras inom kort efter anmälan.

Grönområden ska inbjuda till vila och rekreation.

Tryggheten och säkerheten på bl a våra gång- och cykelvägar genom att skymmande

växtlighet hålls efter skall öka.

Fler blommor/växter planteras.

Rekreations- och friluftsområden, parker och badplatser utvecklas där barn ungdomar och

vuxna kan mötas.

 

Gemensamma grönområden nära bostadsområden utvecklas till naturliga mötesplatser.

Tillgängligheten till våra naturområden skall öka.

”Tryggt och snyggt” – nolltolerans mot klotter, välskötta gemensamma ytor, bättre belysning

införs.

TRAFIKSÄKERHET & TILLGÄNGLIGHET

Våra offentliga platser, vägar och kommunikationsmedel ska vara säkra, behovsan­passade och vara tillgängliga året runt oavsett väderlek. Att ytterligare verka för nollvisonen gällande trafikoffer ska ske genom att bygga bort farliga och osäkra miljöer. Andelen tung trafik genom våra tätorter kommer att minska bl.a. genom att en ny av/påfart till motorvägen ska byggas vid Kockbacka. Planerad byggstart är 2015.

 

Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar i kommunen underlättar för invånarna att färdas säkert och fritt från biltrafik. De oskyddade trafikanterna ska ha alternativ till bilväg genom att t.ex. fler gång- och cykelvägar byggs i anslutning till bostadsområden.

 

All nybyggnation planeras så att den från början blir trafiksäker, tillgänglig och fri från

bullerstörningar.

Trafiksäkerhetsarbetet genomförs i en öppen dialog med olika intressegrupper. Nya

synpunkter och behov ska vägas in.

Gång och cykelvägnätet utvecklas.

Trygghet och säkerhet i trafiken och på våra gång- och cykelvägar höjs genom att

skymmande växtlighet hålls efter och bättre belysning installeras.

Belysning vid våra gångtunnlar och blinkande varningslampor vid övergångsställen i

anslutning till skolvägar skall vara prioriterade.

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email