UBH HP 2015-2018

 

Upplands-Brohus AB har en speciell roll att spela när gäller bostadsförsörjningen i kom­munen och ska därför fortsätta att vara kommunägt. Bolaget ska även verka för effektiv energianvändning och öka andelen förnybar energi. Vid upprustning och produktion ska resurssnål teknik samt förnybara material användas. Upplands-Brohus ska också vara ett föredöme när det gäller kretsloppstänkande med väl fungerande och energisnålt om­händertagande av källsorterat avfall.

Ett av Upplands-Brohus uppdrag är att ge de hyresgästerna reellt inflytande över sitt bo­ende och detta ska fortsätta att utvecklas i samarbete med de boende

Boendemiljöerna måste förbättras och vi vill skapa gröna bostadsområden. Grönområden och närhet till rekreationsområden är viktigt för att öka livs- och boendekvaliteten och ska­pa attraktiva bostadsområden åt alla.

Bostadsbristen är framförallt en brist på hyresrätter. Under de senaste åren har antalet hyresrätter i Stockholmsregionen minskat. Allmännyttans lägenheter har sålts ut och om­bildats och nyproduktionen av hyresrätter har varit konstant låg. Bara med en kraftigt ökad nyproduktion av hyresrätter kan vi skapa en funktionell bostadsmarknad med plats för alla de unga människor som vill arbeta, studera och leva i regionen.

I Upplands-Bro ökar även antalet äldre snabbt. Till den senare gruppen kommer det att behövas olika boendeformer som t.ex. trygghetsboende, seniorboende, satellitboende, gruppboende, företrädesvis i hyresrättsform.

Upplands-Brohus ska aktivt delta i framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram med perspektivet nybyggnation. Vi vill öka takten i byggandet och bygga fler hyresrätter i Up­plands-Bro. Bostadsbristen är inte bara en generell bostadsbrist, den är framför allt en brist på hyresrätter. Både ungdomslägenheter och lägenheter med högre service och trygghet för äldre är två sätt att möta de enskildas behov.

 

Vi ger Upplands-Brohus som kommunen själv äger i uppdrag att åter starta upp sin

bostadsproduktion. Fram till 2018 ska det totalt byggas 200 allmännyttiga lägenheter. En

sådan insats ska speciellt riktas mot unga vuxna, studerande och äldre.

Vi vill att Upplands-Brohus ska ges ett mål om bostadsbyggande för unga och studenter,

som innebär att 20 procent av de bostäder bolaget planerar och bygger ska vara små

yteffektiva hyresrätter anpassade för unga.

Förtur skall ges för kvinnor och barn som levt/lever i våldsnära relationer.

Möjlighet till förtur ska finnas för personer över 70 år till det kommunala bostads företagets

Upplands-Brohus lättillgängliga lägenheter.

Var tionde ledig lägenhet ska förmedlas till 18-24 åringar. Möjlighet till delat

bostadskontrakt ska finnas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email