AB Upplands-Brohus

Ägardirektiv AB Upplands-brohus


Bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det innebär att marknadsmässigt avkastningskrav ställs på Upplands-Brohus. Bolaget ska ha en direktavkastning på minst 2,7% på fastigheternas marknadsvärde.


Genom lönsamhet i den dagliga driften och affärsmässiga beslut kring förvärv och nybyggnation upprätthålla en synlig soliditet på 20 % år 2022.


Ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procent.


Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2022 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35%.


Bygga minst 300 hyresrätter under de kommande fyra åren Bygga äldreboende och trygghetsboende


Bygga ytterligare LSS-boenden


Bygga i trä eller andra förnyelsebara material när det är försvarbart tekniskt och ekonomiskt


Införa bostadsgaranti för unga. Senast när man fyllt 26 år ska man ha ett eget förstahandskontrakt för en hyresrätt i Upplands-Brohus bestånd, förutsatt att man stått i kö från sin 18-årsdag och är folkbokförd i Upplands-Bro kommun.


Öka kundnöjdheten som ska undersökas regelbundet.


Skapa en förturslista för äldre som vill flytta ner från plan 1 och 2 till nedre botten i trevåningshusen utan hiss.

Anlägga fler offentliga trädgårdar och odlingslotter.

facebook Twitter Email