Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus

Årligt ägardirektiv
 • ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
 • grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka.
 • genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en synlig soliditet på 20 % år 2021.
 • ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av 1 %.
 • betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2020 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
 • under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter.
 • uppföra och tillhandahålla trygghetsboende och LSS boende.
 • arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
 • arbeta aktivt för trivsamma boendemiljöer
 • aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum
 • Upplands-Brohus ska erbjuda hyresbostad till personer i bostadskön som uppfyller de krav på ekonomisk skötsamhet som specificeras i uthyrningspolicyn.
 • bygga i trä eller andra förnyelsebara material när det är försvarbart tekniskt och ekonomiskt
 • öka andelen solpaneler och upprusta i förnybara material
 • göra det möjligt att ladda el-bilar
facebook Twitter Email