Politisk överenskommelse om riktlinjer för möten med anledning av att minska smittspridningen av COVID-19:1

Gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna är överens om nedanstående frivilliga åtgärder för minimering av risker och spridning av COVID-19:1

Minska antalet möten som kräver fysiskt deltagande

 Enligt kommunlagen är minsta möjliga antal ledamöter mer än hälften för att uppnå beslutsbarhet.

1 § Deltagande kan företrädesvis ske på distans i beredningar. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och respektive nämnd avgör när så är lämpligt.

Enligt kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnden tid och plats för sina sammanträden.

2 § Partierna är överens om att vid få beslutsärenden kan nämnden ställas in av ordförande och ärendena får då i första hand hänskjutas till nästkommande nämnd.

Korta tiden för sammanträden

3 § I den mån det är möjligt ska endast nödvändiga beslutsärenden vara med på dagordningen. Föredragningar och annan längre information undviks i så stor utsträckning det är möjligt.

4 § En förutsättning för korta sammanträden är att ärendena är väl beredda och att partierna har fört interna diskussioner om ärendena för att minimera antalet frågor och debatt under själva sammanträdet.

Minska antalet personer vid sammanträden och minimera risker för riskgrupper

5 § Partierna är överens om att nämnderna ska sammanträda med färre antal ledamöter och ersättare fysiskt närvarande. Fördelning av mandat mellan partierna följer då lagen om proportionellt valsätt. Fördelningen beräknas med SKR:s beräkningsverktyg för mandatfördelning.

Överenskommelsen innebär:

7 ledamöter i nämnder

10 ledamöter i Kommunstyrelsen

21 ledamöter i Kommunfullmäktige

6 ledamöter i utskott (Samhällsbyggnadsutskottet och Trygghetsutskottet)

Det finns inte stöd i kommunallagen att inte kalla in ersättare eller att hindra ordinarie ledamöter från att närvara vid sammanträdet. Gruppledarna kan endast kommunicera en önskan till sina nämndledamöter och ersättare om att inte fler än nödvändigt deltar vid sammanträden. Vid utebliven närvaro utgår inget arvode.

6 § Om förtroendevald tillhör riskgrupp uppmanas ersättare att tjänstgöra i dennes ställe.

7 § Antalet medverkande tjänstepersoner under sammanträden och beredning minskas till det minimum som krävs för att genomföra möte.

Deltagande på distans

I dagsläget saknas förutsättningar för att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska kunna sammanträde med ledamöter på distans. Det saknas både reglering i arbetsordning och reglemente och tekniska förutsättningar. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att skriva fram ett ärende till kommande kommunstyrelse och kommunfullmäktige för att genom arbetsordning och reglemente möjliggöra deltagande på distans samt utreda de tekniska förutsättningarna för att möjliggöra detta.

De krav som kommunallagen ställer upp för att det ska vara möjligt att delta på distans gäller enbart de som ska vara med och fatta beslut. Det finns inget som hindrar att en ledamot på distans tillåts lyssna till det som sägs vid ett sammanträde eller att yttra sig. Detsamma gäller ersättare.

Medan arbete pågår att möjliggöra deltagande i sammanträden på distans är gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna är överens om följande:

8 § De ledamöter och ersättare som inte deltar i beslutsfattandet tillåts lyssna på sammanträdet och att yttra sig. Det är ordförande, och därmed ansvarig för ordningen vid sammanträdet, som fattar detta beslut inför varje sammanträde.

Nämnden kan även möjliggöra för annan partiföreträdare (än den som är ledamot eller ersättare i den aktuella nämnden) att närvara för att lämna upplysningar, enlig kommunallagen 6 kap 26 §. Partiföreträdaren kan delta i överläggningar men inte i besluten.

9 § Arvode utgår till mötesdeltagare oavsett om denna deltar fysiskt i sammanträdet, deltar i beslutsfattande eller endast deltar med yttranderätt eller för att lämna upplysningar.

Öka avståndet mellan ledamöter under sammanträdet

10 § Nämndsammanträden hålls i stora lokaler för att öka avståndet mellan ledamöterna. Möjlighet att nyttja andra lokaler i kommunen undersöks.

Övrigt

11 § Ordförande i styrelse och nämnder kan behöva utnyttja möjlighet att ta brådskande ordförandebeslut i större utsträckning ifall ordinarie sammanträde inte kan inväntas.

12 § Veckovisa avstämningar, gemensamma uttalanden och bedömning av rådande läge sker genom kommunstyrelsens presidium.

13 § Följande överenskommelse gäller tillsvidare till dess att gruppledarna kommer överens om något annat.

facebook Twitter Email