S Budget/Kommunplan 2023

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Rosen-1-990x1024.png

Vårt Upplands-Bro kan bättre!

Politik handlar om att prioritera. Utveckling ska ske tillsammans med invånare, företag och civilsamhället. Socialdemokraterna i Upplands-Bro lägger en skuggbudget som sätter välfärden och kampen mot samhällsproblemen främst.

Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor som bor och verkar i kommunen som bidrar till dess utveckling.

Vi värnar alla människors lika värde och välkomnar alla människor till vår kommun. I Upplands-Bro kommun ska öppenhet och respekt gälla gentemot alla medborgare.

Kommunens invånare ska känna sig delaktiga och betydelsefulla. Respekt för de mänskliga rättigheterna är ett uttryck för socialdemokratins grundläggande värderingar och en förutsättning för demokrati.

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna inom områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering och kostnadsutveckling för offentlig sektor. Vi står inför ett tufft läge med höjda räntor, stigande inflation och höga bränsle- och elpriser. En osäker omvärld och en regering som långt ifrån lyssnar in kommunernas behov.

Upplands-Bro kommuns invånare ska kunna lita på ett inlyssnande politiskt ledarskap för medborgarnas, personalens och verksamheternas behov som präglas av öppenhet och ansvarstagande för fattade beslut.

Det krävs ordning och reda i kommunens finanser, tydliga och genomtänkta prioriteringar för att uppnå god hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet samtidigt som verksamhetens kvalitet bibehålls och vi kan genomföra nödvändiga reformer. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att inte lämna över kostnader och svåra prioriteringar till kommande generationer. Verksamheteska hålla hög kvalitet och professionalitet oavsett om det är externa aktörer eller inom kommunens egen regi.

Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. Vi ska se till att vartenda öre vi gemensamt betalar i skatt används effektivt med focus på livskvalitet för oss medborgare. Det gör vi genom att stärka vår gemensamma välfärd. Vi ska effektivisera med empati och förstånd, ha en sund personalpolitik och vi ska bygga med ansvar.

Den dag vi har tillräckligt med händer och fötter inom omsorgen, kontinuitet inom hemtjänsten, schysta arbetsvillkor för kommunens medarbetare, arbetskläder på arbetsplatserna. Den dag vi kan behålla och rekrytera sjuksköterskor, undersköterskor, behöriga lärare, förskolelärare, barnskötare och andra viktiga yrkesgrupper.

Den dag vi har färre barn och elever i grupperna, personalen har tid för att utföra kärnuppdraget, rätt till förskola även för barn som fått syskon eller har föräldrar som studerar utifrån familjens behov, utvecklat träfflokaler och mötespunkter, tryggare lärmiljö, trygga skolvägar, det är tryggt och snyggt i kommunen med tillgängliga kultur och idrottsaktiviteter för såväl ung som årsrik.

Den dag kommunens kulturskola har förutsättningar att erbjuda ett brett utbud för kommunens alla barn och ungdomar, när vi tagit hand om våra kulturmiljöer, har åtgärder för att bryta utanförskapet i utsatta områden på plats, invånare i hela Upplands-Bro känner sig trygga i sin kommun och en rad andra områden som är viktiga för ett rikt och kvalitativt liv i Upplands-Bro kommun.

Då sänker vi skatten – men vi är tyvärr inte där, ännu. Därför föreslå vi oförändrad skatt 2023.

Vi ser med oro på den bild som målas upp kring Upplands-Bro som en otrygg plats. Trygghet är mångfacetterat och kan innebära allt från att känna sig rädd när man rör sig utomhus under kvällstid till att bli diskriminerad. Att känna oro att välfärden inte finns där när omständigheterna i livet kräver det. Inte våga gå ut för snöröjningen är undermålig. En klump i magen när man går till skolan eller jobbet, maktkorruption, osund kultur och arbetsmiljö som skapar rädda organisationer där tystnadskulturen breder ut sig och underställda blir syndabockar.

Trygghet innebär även att samhällssystemen är starka nog att stå emot grov organiserad brottslighet och arbetar förebyggande. Vi måste bort från ensidiga fokus och arbeta brett i hela kommunen. Upplands-Bro ska vara en trygg och säker kommun för alla invånare, personal, besökare och företag. Det handlar om akuta men framför allt långsiktiga åtgärder i samarbete med andra aktörer för ett tryggt och hållbart Upplands-Bro.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, till människors frihet att forma sina egna liv. Vi ska ha en skola som präglas av trygghet, förväntningar och studiero.

Fokus ska ligga på att kunskap och bildning – inte vinstjakt eller religiös påverkan.

Det börjar i förskolan som ska var till för alla barn och erbjudas utifrån familjens behov. Vi ska erbjuda en likvärdig utbildning med kunskap i focus. Utbildning är inte längre något man får en gång som ung. Allt fler kommer att behöva ställa om, komplettera och byta yrkesbana mitt i livet.

Vuxenutbildningen ska erbjuda ett brett utbud av program och kurser och ha verksamhet både i egen regi och i samverkan med andra utbildningsanordnare. Det är av särskild vikt att vuxenutbildningen bidrar till att fler har tillräckligt goda svenskkunskaper för arbetsmarknaden.

Utbildningsinsatserna ska matchas mot det lokala näringslivet och arbetsmarknadens behov. I Upplands-Bro kommun ska det finnas utbildningsmöjligheter för alla, ung som årsrik.

Att fler behöver ha ett jobb att gå till vilket kommer att vara en av de stora utmaningarna framöver. Här ska hela kommunkoncernen kraftsamla och dialog med näringslivet stärkas.

Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att åldras i. Äldre ska själva bestämma över sitt liv och sin vardag. Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande ska utvecklas. Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet eller depression och annan psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet ska stärkas och mötesplatser som möjliggör samvaro, kulturupplevelser och andra aktiviteter för äldre ska utvecklas. Vi bygger bostäder för olika behov så som trygghetsboende.Upplands-Bro ska bli en äldre vänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov.

Det är tyvärr vanligt med stress och tidsstyrning inom hemtjänsten, många trivs på sitt jobb men känner att arbetsuppgiften är övermäktig för att de är så kringskurna. Tidspress och etiskt svåra beslut leder till stress. Vi ska ge medarbetarna möjlighet att diskutera och ventilera. Att ge omsorg är ett komplicerat arbete. Det är fullt möjligt att erbjuda schysta arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö. Vi ska gå från minutstyrning till tillitsbaserad styrning och öka kontinuiteten i hemtjänsten så att brukaren oftare möter samma personal.

Upplands-Bro kommuns miljö- och klimatarbete ska ligga i framkant och kontinuerligt söka nya sätt att göra varje del av kommunens verksamhet mer hållbar.

I Upplands-Bro ska vi bygga varsamt med hänsyn till trygghet, tillgänglighet, livskvalitet, naturvärden, kulturhistoriska miljöer och befintlig bebyggelse. Större delen av kommunen ska fortsatt vara grön. Vi ska bygga klimatsmart med olika upplåtelseformer: eget ägande, bostads- och hyresrätt. Utbyggd kollektivtrafik och levande orter med torg, parker, näringsliv och mötesplatser. Säkerhet och trygghet ska inkluderas i planeringen av den fysiska miljön.

Vi, Socialdemokrater vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi investera i välfärden, ge förutsättningar för att höja kvalitén i verksamheterna, jobba bort tystnadskulturen, öka människors inflytande och egenmakt, skapa en företagarvänlig miljö som får fler i arbete.

Framtidsinvesteringar går före stora skattesänkningar.

Så bygger vi Upplands-Bro starkt igen!

Camilla Janson (S)

Kommunalråd i opposition.

Så här styrs Upplands-Bro

Det politiska läget

Valresultatet i Upplands-Bro 2022 gav S 12 mandat, M 11 mandat, SD 7 mandat, L 2 mandat, V 4 mandat, KD 2 mandat, C 2 mandat och MP 1 mandat av kommunfullmäktiges 41 mandat.

Det blev 17 mandat för röd/grönt styre och 17 mandat för styre med M L Kd och C. Sd fick 7 mandat så inget traditionellt block fick majoritet. Valet stod mellan att arbeta över blockgränserna eller att ta stöd av Sd för att komma till makten.

M, L, Kd och C beslutade sig för att samarbeta och med valtekniskt stöd av Sd fick de majoritet i kommunfullmäktige för att styra kommunen genom att göra sig beroende av SD som vågmästare.

I Upplands-Bro utgår alla verksamheter utifrån att det finns förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

I Upplands-Bro möts alla med respekt och det utgår alla verksamheter från att det finns förtroende och respekt för människors roll, kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

Upplands-Bro kommuns strategi- och styrsystem fokuserar på att skapa god verksamhet välfärd av hög kvalitet, ett starkt näringsliv och företagande samt hållbar samhällsutveckling. För att utveckla verksamhet är metoder för förebyggande arbete, kompetensutveckling samt digitalisering är viktiga för Upplands-Bros utveckling.

En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom fem övergripande mål. Dessa är:

 • En kommun för alla
 • Livslångt lärande
 • Åldras med trygghet
 • Hållbart samhällsbyggande
 • Attraktiv arbetsgivare och Positivt näringslivsklimat

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas mot 2035. Kommunens vision “Kommunen som ger plats” arbetades fram under 2013-2015 i dialog med medborgare, näringsliv, föreningsliv, medarbetare i kommunen och politiker. Visionen har över tid justerats. Visionen lyder

”Ett hållbart Upplands-Bro – Framtidskommunen som ger plats”.

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd.

Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal där målen omsätts till individuella mål för varje medarbetare.

Vision och övergripande mål för Upplands-Bro

”Ett hållbart Upplands-Bro – Framtidskommunen som ger plats”.

Offentlig sektor står inför stora utmaningar men också möjligheter. Detta innebär att samtliga beslut som tas ska beakta samtliga tre dimensioner av hållbarhet, social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vilka effekter och vilka långsiktiga resultat som ska uppnås beskrivs i övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där social, ekonomisk och miljömässighållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.

Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att Upplands-Bro behöver effektivisera och utveckla verksamheterna samtidigt som arbetet behöver ha ett långsiktigt fokus.

Vi ska effektivisera med empati och förstånd, har en sund personalpolitik och bygga med ansvar. Vi ska arbeta förebyggande och ställa om till metoder som ny teknik.

De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter och beskriver förflyttningen som kommunen ska genomföra under perioden.

De övergripande målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. Målen utgår från att skapa livskvalitet för kommunens invånare. Det är de boende, medarbetare och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen formas och utvecklas.

För att utveckla kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar.

Upplands-Bro kommun ställer sig bakom FN:s 17 globala mål.

All kommunal verksamhet i Upplands-Bro kommun ska bidra till en hållbar utveckling, kommunen ska därför koppla de övergripande målen till de globala, för att tydliggöra hur kommunens verksamhet medverkar till de globala målens uppfyllelse.

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål.

Strategier kan formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal där målen omsätts till individuella mål för varje medarbetare.

De övergripande målen beskriver långsiktiga effekter och resultat i vad som ska genomföras. De övergripande målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i kommunens verksamhet.

Upplands-Bro har fem övergripande mål som beskriver effekter och resultat som ska uppnås. Målen är:

En kommun för alla Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen. Kommunen erbjuder en meningsfull fritid, gemenskap, aktiviteter, upplevelser och verksamheter av högsta kvalitet. Invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort. Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande är en självklarhet.

Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på någon annan för vem hen är.

Upplands-Bro kommun ska vara en kommun där människors makt över sin egen vardag ökar. Kommunen ska på ett demokratiskt sätt stimulera medborgarnas intresse för och delaktighet i de politiska beslutsprocesserna och kommunens utveckling.

Vi skapar goda förutsättningar för folkrörelser och civilsamhället. Bidrar till att människor organiserar sig och idéburna organisationer kan växa.

Vi har kommunal och fristående verksamhet men det är inget mål i sig utan ett av flera möjliga verktyg för att öka den enskildes makt och valfrihet i vardagen. Valfrihet handlar om innehåll och kvalitet ej om vem som är huvudman.

I de fall verksamheter skall konkurrensutsättas skall det alltid ske öppet och transparent. För all verksamhet såväl i kommunal regi som på entreprenad eller i annan driftsform skall tydlighet gällande rättigheter och skyldigheter, insyn och uppföljning gälla och ständigt utvecklas. Ekonomisk vinst skall aldrig tillåtas på bekostnad av verksamhetens kvalitet.

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Det handlar om både hälsa och ohälsa. Folkhälsoarbetet är av stor betydelse för att medverka till att människor har en god livskvalitet och för att förebygga ohälsa. Folkhälsan är också viktig för planering av kommunens utveckling inom det kommunövergripande strategiska arbetet samt i lokalt utvecklingsarbete inom kommundelar och delområden.

Alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv. Insatser ska riktas till alla med särskild hänsyn till utsatta grupper. Barn och ungas psykiska ohälsa ska särskilt belysas och arbetet intensifieras. Upplands-Bro kommun ska stärka arbetet med tidiga insatser.

För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsvariation ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet liksom andra grupper i vårt samhälle.

En rik fritid med mångfald av möjligheter till idrott, kultur, aktiva föreningar och goda förutsättningar skapar gemenskap och delaktighet. Alla skall utifrån sina förutsättningar och villkor ges möjlighet att delta i och berika utbudet av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i Upplands-Bro kommun.

Ytor som inte användas inom den ordinarie verksamheten ska kunna användas av övrig kommunal verksamhet eller hyras ut till andra intressenter. Kommunens föreningar ska såklart ha förtur till bokning av hallar och lokaler. Vi ska tillgängliggöra kommunens friluftsområden, badplatser och naturreservat med bättre kommunikationer, öka utbudet av aktiviteter, mötesplatser, informationsmaterial och underhåll.

Upplands-Brobornas trygghet och säkerhet behöver öka i bostadsområden, på skolorna, på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten som det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren. Upplands- Broborna är de mest otrygga medborgarna i hela stockholmsregionen, det vill vi ändra på. Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas, driva företag och arbeta i. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker.

Livslångt lärande – Kommunen erbjuder en trygg och modern barnomsorg som är öppen och tillgänglig för alla barn. Utbildning lägger grunden för individens frihet och välfärd. Utbildningsinsatserna matchas mot det lokala näringslivet och arbetsmarknadens behov. I Upplands-Bro kommun finns utbildningsmöjligheter för alla, ung som årsrik. Vi erbjuder en likvärdig kunskapsskola som kännetecknas av trygghet, förväntningar och studiero för alla elever.

Utbildning lägger grunden för individens frihet och välfärd. I Upplands-Bro skapar vi utbildningsmöjligheter för alla. För dagens och kommande generationers invånare.

Vi ska ha en skola som präglas av trygghet, förväntningar och studiero. Fokus ska ligga på att kunskap och bildning – inte vinstjakt eller religiös påverkan.

Vi investerar i hela utbildningsystemet, från förskola till vuxenutbildningen, i eleverna, lärarna, i skollokalerna och möjligheten att komplettera sin utbildning även som vuxen. Vi ska återupprätta en jämlik kunskapsskola som kännetecknas av trygghet och studiero för alla elever som leder till höga resultat. Alla barn/elever ska få en bra start på sitt lärande. Likvärdigheten ska öka genom hela skolsystemet.

Tydlig ledning inom alla nivåer i styrkedjan; huvudman, rektor och lärare ska ha en aktiv roll i utvecklingsarbetet för att förbättra elevernas studieresultat. Vi ska behålla och rekrytera behöriga lärare och annan viktig personal inom skolan och fritids. Vi ska hitta vägar tillbaka till ett tillitsfullt och ansvarfullt klimat på skolor och förskolor.

Vi ska jobba för färre barn och elevgrupper i förskolan och skolan.

En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset.

En trygg och lärorik förskola för alla barn. Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Elevgrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

Varje elev ska få en trygg skolgång och mötas av riktigt bra lärare med höga förväntningar. på var och en. Lärare ska ha goda arbetsvillkor med rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet och fokus på kärnuppdraget. De ska finnas tid för planering, genomförande och uppföljningen av undervisningen.

Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. Vi ska ha en fritidsverksamhet av hög kvalitet som både bidra till högre kunskaper och ge alla barn en meningsfull fritid.

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför ska fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, till människors frihet att forma sina egna liv. Utbildning är inte längre något man får en gång som ung. Allt fler kommer att behöva ställa om, komplettera och byta yrkesbana mitt i livet.

Utbildningsinsatserna ska matchas mot det lokala näringslivet och arbetsmarknadens behov. I Upplands-Bro kommun ska det finnas utbildningsmöjligheter för alla, ung som årsrik.

Vuxenutbildningen ska erbjuda ett brett utbud av program och kurser och ha verksamhet både i egen regi och i samverkan med andra utbildningsanordnare. Det är av särskild vikt att vuxenutbildningen bidrar till att fler har tillräckligt goda svenskkunskaper för arbetsmarknaden.

Svenska för invandrare, SFI-undervisningen ska bedrivas i flexibla former och ha en arbetsmarknadsinriktning.

Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete, vi vill återinföra möjligheten till feriejobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet.

Aktiva arbetsmarknadsinsatser ska vidtags för att sänka arbetslösheten. Allt fler behöver ha ett jobb att gå till vilket kommer att vara en av de stora utmaningarna framöver. Här ska hela kommunkoncernen kraftsamla och dialog med näringslivet stärkas.

Åldras med trygghet Invånare I Upplands-Bro åldras med trygghet, bestämmer, över sitt liv och sin vardag. Bemöts med värdighet och omtanke och har tillgång till en rik fritid och olika boendeformer. Den äldre generationen har skapat de förmåner som gör att vi i dag är friskare och lever längre än någonsin.

Allt fler blir äldre och andelen äldre i Upplands-Bro ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Många äldre lever ett aktivt liv, för andra ökar ensamheten. Vi vill bidra till att minska den isolering som kan uppstå.

För många äldre är det en trygghet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt andra känner trygghet i att kunna få stöd av hemtjänsten, flytta till trygghetsboende eller till ett boende med omsorg.

80 år och äldre ska ha rätt till äldreboende. Brister på äldreboenden skall aldrig vara ett skäl till att äldre nekas få det stödpersonen vill ha och behöver. Personalen ska ha tid att se varje människa. Nya tekniska hjälpmedel skall tas tillvara för att förbättra både omsorgen och arbetsmiljön.

Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att åldras i. Äldre ska själva bestämma över sitt liv och sin vardag. Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande ska utvecklas. Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet eller depression och annan psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet ska stärkas och mötesplatser som möjliggör samvaro, kulturupplevelser och andra aktiviteter för äldre ska utvecklas. Vi bygger bostäder för olika behov så som trygghetsboende.

Upplands-Bro ska bli en äldre vänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov.

Det är tyvärr vanligt med stress och tidsstyrning inom hemtjänsten, många trivs på sitt jobb men känner att arbetsuppgiften är övermäktig för att de är så kringskurna. Tidspress och etiskt svåra beslut leder till stress. Vi ska ge medarbetarna möjlighet att diskutera och ventilera. Att ge omsorg är ett komplicerat arbete. Det är fullt möjligt att erbjuda schysta arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö. Vi ska gå från minutstyrning till tillitsbaserad styrning och öka kontinuiteten i hemtjänsten så att brukaren oftare möter.

Hållbart samhällsbyggande – Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. Utveckling sker under ordnade former. Genom god stadsplanering ser vi till att nya bostäder skapar underlag för stärkt välfärd, företagande, service, handel och liv mellan husen. Vi bygger med blandad upplåtelseform. När vi bygger nya lokaler för verksamheter äger vi i huvudsak våra verksamhetslokaler. Vi bygger hållbart, det vill säga ekonomiskt, socialt och klimatsmart.

Hållbar utveckling handlar om att våra liv och vår välfärd idag ska värna framtida generationers livsmöjligheter. Ett långsiktigt hållbart samhälle bygger på att man använder givna resurser på ett effektivt sätt

Samhällsbyggnadsprocessen ska utvecklas och byggkedjan stärkas. Upplands-Bro har varit en kommun i stark tillväxt. Framtagna strategier och planer ska ligga till grund för ett fortsatt hållbart byggande såväl för externa exploatörer som för kommunens egna bostadsbolag.

Bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Vi vill se välskötta bostadsområden med mötesplatser och grönytor. Det ska vara med blandad upplåtelseform, det vill säga både villor, radhus och flerfamiljshus med bostadsrätter och hyresrätter.

Vi bygger bostäder för olika behov så som trygghetsboende, omsorgsboende och gruppboende. Vi bygger klimatsmart och värnar kommunens kultur och naturvärden, så bryter vi den växande bostadssegregationen och bygger Upplands-Bro starkt, igen.

I Upplands-Bro ska vi bygga varsamt med hänsyn till trygghet, tillgänglighet, livskvalitet, naturvärden, kulturhistoriska miljöer och befintlig bebyggelse. Större delen av kommunen ska fortsatt vara grön. Vi ska bygga klimatsmart med olika upplåtelseformer: eget ägande, bostads- och hyresrätt. Utbyggd kollektivtrafik och levande orter med torg, parker, näringsliv och mötesplatser. Säkerhet och trygghet ska inkluderas i planeringen av den fysiska miljön

Planering av spontan- eller näridrottsplatser och bostadsnära spår och leder ska finnas med från början när nya områden byggs. Allt fler Upplands-Brobor söker sig till kommunens naturområden. Möjligheter till ett aktivt friluftsliv ska underlättas genom ökad tillgänglighet.

Vi har många kvadratmeter lokaler men ändå är upplevelsen att det ständigt är lokalbrist för möten, träffar, evenemang mm. Det måste vi ändra på genom att se till att våra lokaler blir väl använda och tillgängliga. När vi bygger nya lokaler för verksamheter ska vi i huvudsak bygga och äga våra verksamhetslokaler.

En annan viktig del av vardagen är en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik. Det ska gå snabbt att ta sig till och från jobbet, skolan eller fritidsaktiviteten. Att välja klimatvänligt resande skall vara enkelt.

Attraktiv arbetsgivare och Positivt näringslivsklimat – Upplands-Bro är ett föredöme som arbetsgivare. Kommunens anställda är dess viktigaste resurs och vi har en tillitsbaserad styrning, frisk arbetsmiljö, möjligheter till kompetenshöjning och utveckling för personalen och schysta anställningsvillkor. Upplands-Bro har ett bra företagsklimat vilket är lika viktigt som en väl fungerande skola, omsorg och fritid. Genom en aktiv näringslivspolitik skapas goda förutsättningar för fler att starta nya företag, och förutsättningar för etablerade företag att växa, anställa och utvecklas.

I Upplands-Bro ska arbetslivet vara hållbart och utvecklande. Arbete ska vara en källa till trygghet, utveckling, egen försörjning och frihet. Tydligt ledarskap med delaktighet, jämställdhet och mångfald skall prägla kommunen som arbetsgivare. Vi ska arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor för trygg och hälsosam arbetsmiljö med satsningar för att öka frisknärvaron.

Anställda I Upplands-Bro ska ha bra villkor, bra lön, bra anställningsvillkor, trygghet och inflytande på jobbet. Trygga anställningar ger bättre kvalitet i välfärden. Därför ska vi utreda vilka visstidstjänster som går att omvandla till fasta tjänster. Skapa vikariepooler med fast anställd personal för att täcka korttidsfrånvaro. Så kan också andelen timavlönade, korta anställningar på allmän visstid, minska radikalt. Vi ska ta bort delade turer.

Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet. Styrningen över den kommunala organisationen skall ständigt utvecklas så, att den blir tydligare och mer överskådlig.

Genom att i första hand arbeta långsiktigt med återväxt och kompetensutveckling ska vi hantera övertalighet och i största möjliga mån undvika uppsägningar.

Grundförutsättningen för en väl fungerande ledning och styrning är en tydlig och gemensam helhetsbild kring värdegrund, roller, mål och uppdrag – och utifrån den helhetsbilden en tydlig ansvarsfördelning och ett klart beslutsmandat. Osund kultur och arbetsmiljö som skapar rädda organisationer där tystnadskulturen breder ut sig och underställda blir syndabockar måste stoppas. Vi ska ha en tillitsbaserad styrning med en sund dialog och öppenhet.

Vi avskaffar detaljstyrda minut-för–minut-scheman inom äldreomsorgen som fragmentiserar arbetsuppgifterna och inte heller sätter brukarens behov i centrum. Vinsterna blir flera: En betydligt bättre arbetsmiljö så att fler orkar arbeta heltid och en förbättrad verksamhet.

Samarbete med fackliga organisationer skall ge oss en helhetssyn över de verksamheter som kommunen driver.

Kommunala upphandlingar av tjänster och byggentreprenader ska ske från företag och organisationer som följer kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande former. Detta krav ska så långt som möjligt även gälla underentreprenörer.

Vi ska stärka kompetensutveckling för personalen för att öka kvaliteten i verksamheterna. Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt och fler arbetstillfällen.

Vi har ett gott lokalt näringsliv och möjligheterna för det lokala näringslivet ytterligare förbättras. Genom en aktiv näringslivspolitik vill vi fortsätta skapa goda förutsättningar för fler att starta nya företag, och förutsättningar för etablerade företag att växa, anställa och utvecklas.

Det finns många skickliga och engagerade entreprenörer i Upplands-Bro. Allt ifrån ungdomar som driver företag under sin gymnasietid, till väletablerade och anrika familjeföretag. Vi värdesätter kommunens alla företagare och välkomnar nya företag till kommunen.

Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Vi ska bland annat utveckla trygghetsarbetet tillsammans med lokala företagare och stärka samarbetet med skolan. Ett näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som fattas i kommunen.

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

 1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.
 • Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
 • Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
 • Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån.
 • Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden.
 • Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd.
 • Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet

Ägardirektiv

Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten. Bolagen finns för att kommunen finns. Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen och bolagen formas och utvecklas. Medborgarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara.

Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på kommunplanen, aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Bolagen ska utveckla samverkan med kommunen för att effektivisera verksamhet och höja servicenivån till invånarna. Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska följas av bolagen. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag. Vid den händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive dotterbolag kommer i konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget tillfrågas.

Finansiella krav, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet

Finansiella krav på bolagen

Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av ekonomisk och finansiell hållbarhet. Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Bolagen ska fastställa en budget för 2023.

Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. Tidplanen för upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med kommunens tidsplan.

Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara samordnad med företagens. Det innebär att två av kommunens revisorer också ska väljas till lekmannarevisorer i bolagen.

Social hållbarhet

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens fokus ska vara att skapa en trygg kommun där social oro och otrygghet förebyggs.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygga i sin vardag. Bolagen prioriterar det redan pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar till exempel genom att förbättra belysning, hålla undan skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda områden samt samverkan med såväl kommun som berörda aktörer. Bolagen ingår som aktiv part i kommunens EST (effektiv samordning för trygghet) arbete.

Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer för en ökad social hållbarhet.

Miljöhänsyn

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande:

 • Ändring av bolagsordning
 • Ändring av aktiekapital
 • Fusion av företag
 • Förvärv eller bildande av dotterbolag
 • Nyproduktion högre än 50 mnkr
 • Försäljning eller likvidation av dotterbolag
 • Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år eller högre än 10 mnkr per objekt.
 • Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.

7.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

 • Ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.
 • Lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.
 • Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2023 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 % ändra.
 • Öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
 • Arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer och verka för ökad trygghet i och runt fastigheterna.
 • Schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 2 % inför 2023.
 • Bygga de nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.
 • Vara en aktiv aktör för förvärv, försäljning och nybyggnation av förskolor, skolor och verksamhetslokaler efter önskemål från kommunen.

7.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus

 • Ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
 • Grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka.
 • Genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en inriktning om 20 % i soliditet över perioden 2020-2030.
 • Ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av 1 %.
 • Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2023 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
 • Genomlysa behov, uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder och seniorboenden i både i Bro och i Kungsängen.
 • Bygga ytterligare LSS-boende
 • Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
 • Utveckla Bro centrum i strävan att öka andel arbetsplatser, attrahera goda verksamheter som bidrar centrumutveckling.
 • Utveckla Kungsängens centrum genom ökad samordning och genom ett aktivt deltagande i centrumföreningen.
 • Intensifiera arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden.

Budget med ekonomisk plan

Resultatbudget

Mnkr2022202320242025
Nämndernas budgetramar1865,11989,02020,42182,9
Avgår internränta-10,5-10,6-10,6-10,6
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg27,372,592,345,6
Kommunstyrelsen – oförutsett20,03,020,020,0
Summa verksamhetens nettokostnader  1901,9  2053,9  2122,1  2237,9
Skatteintäkter1379,01502,01602,01700,7
Inkomstutjämning309,9333.5342,7377,5
Kostnadsutjämning123,8129,5120,4150,4
Regleringsbidrag71,948,348,238,3
LSS-utjämning-15,5-34,7-35,4-36,5
Fastighetsavgift50,053,753,753,7
Utökning statsbidrag 12,512,512,5
Summa skatteintäkter och bidrag1919,12044,92144,12296,6
Finansnetto2,0-23,0-22,0-13,0
Summa finansiering1921,12021,82122,12283,6
     
Årets resultat19,2-32,10,045,7

Nämndernas ramar, sammanställning för 2023

Nämndernas ramar, sammanställning för 2023  Budgetram 2022, inkl kapitalkostnader  Totalt förändring  Budgetram 2023
Revision1 2301701 400
Kommunstyrelsen159 8001 200161 000
Bygg- och miljönämnden5 8501506 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd en  175 600  4 100  179 700
Kultur- och fritidsnämnden96 0504 100100 150
Socialnämnden278 2006 900285 100
Ekonomiskt bistånd24 400024 400
Tekniska nämnden72 1007 10079 200
Utbildningsnämnden802 80069 700872 500
Äldre- och omsorgsnämnden249 10030 400279 500
SUMMA1 865 130123 8201 988 950

Investeringsbudget

TkrBudget 2023Plan 2024Plan 2025
KS-oförutsett10 00020 00020 000
Kommunstyrelsen13 5007 5007 500
Bygg- och miljönämnden000
Gymnasie- och arbetslivsnämnden2 5001 5001 500
Kultur- och fritidsnämnden20 0004 0004 000
Socialnämnden5 20010001000
Tekniska nämnden50 47544 50039 000
Utbildningsnämnden10 0005 0005 000
Äldre- och omsorgsnämnden1 600800800
Summa113 27584 30078 800
Avgiftsfinansierade verksamheterna   
Avfallsverksamheten2 0004 5002 500
VA-verksamheten163 25074 4509 300
Summa165 25078 95011 800
SUMMA TOTALT278 525163 25090 600

Kommunstyrelsen

Oförutsett, IT-investeringar, Digitalisering, Utveckling Bro, Lokaler

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Inventarier och utrustning

Kultur- och fritidsnämnden

Friluftsgård Lillsjön, Solceller Kungsängens IP, Renovering ridhuset, Motionsspår, Laddstolpar idrottsplatser, Fastighetsunderhåll, Fritidsbanken

Socialnämnden

Inventarier, Upprustning lägenheter

Tekniska nämnden

Belysning, Brorenoveringar, Parkeringsåtgärder, Trafik- och tillgänglighet

Bulleråtgärder, Trygghetsskapande åtgärder, Rekreationsytor, Beläggning, Markutrustning

Utbildningsnämnden

Utrustning förskolor och skolor, Modernisering kök, Utomhusmiljö

Äldre- och omsorgsnämnden

Inventarier

Avfall

Nya containrar kretsloppscentralerna

VA

Diverse maskiner, Pumpstationer, Tillskottsvatten, LPS-pumpar (lågtryckspumpar) Dagvattenåtgärder, Nya ledningar, renovering och serviser, Utökat verksamhetsområde Upprustning av fordonsparken, Åtgärder spillvattenledning Bro-Järfällatunneln

Tjusta

Exploateringsbudget

(tkr)År 2023År 2024År 2025
Exploaterings- /genomförandeprojektKostnader & utgifterIntäkter & inkomsterKostnader & utgifterIntäkter & inkomsterKostnader & utgifterIntäkter & inkomster
Tegelhagen11 50010 30011 50010 30020 90020 300
Trädgårdsstaden90 40037 80048 90085 30016 20013 500
Ringvägen9 40002 70002 6000
Viby55 30050 00055 00048 60055 00048 600
Klövberga3 5001 8003 5001 800500500
Tibbleängen20 00017 20020 00017 200018 100
Kockbacka Gärde1600004000041200400000
Norrboda Brunna (ny)5 8005 8007 8007 8006 8006 800
Totalt211 900122 900189 400212 200142 000107 800

Tegelhagen

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifter avser övertagande av anläggningar. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Trädgårdsstaden

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA- anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Ringvägen

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar och planteringar. Utgifter avser entreprenadkostnad.

Viby

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör.

Klövberga

Utbyggnad av cirkulationsplats.

Tibbleängen

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Socialdemokraterna var emot planen, vi ville se en annan utveckling i området. Planen är antagen så därför ligger den i budget.

Kockbacka gärde

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Norrboda-Brunna

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör.

Socialdemokraterna är emot denna plan, vi ville se en annan utveckling i området men den är antagen och överklagad så därför finns den med i budgeten.

Nämndbudget

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor och överförmyndarverksamheten.

Kommunstyrelsen ska säkerställa en bra och effektiv organisation kring arbetet med demokrati, jämställdhet, integration, miljösamhällsbyggnad och trygghet/säkerhet.

Under 2023 läggs särskild vikt vid utvecklingen av våra centralorter Bro och Kungsängen, kopplat till uppdraget som lades 2017 om fördjupad översiktsplan, FÖP, samt på att skapa ett säkert och tryggt Upplands-Bro.

Vi ska ha en aktiv politik för bostadsbyggande, fler företag och fler i jobb som ger ökade skatteintäkter och mer resurser till skola, trygghet och välfärd. Vi ska ha välskötta bostadsområden med mötesplatser och grönytor.

I Upplands-Bro ska vi bygga varsamt med hänsyn till trygghet, tillgänglighet, livskvalitet, naturvärden, kulturhistoriska miljöer och befintlig bebyggelse. Större delen av kommunen ska fortsatt vara grön. Vi ska bygga klimatsmart med olika upplåtelseformer: eget ägande, bostads- och hyresrätt för olika behov och förutsättningar. När vi planerar för bostäder ska vi tänka helhet och planera in kommande behov av gruppboende, fritidslokaler, mötesplatser skolor, förskolor, äldreboende och bostäder med särskild service enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och andra grupper.

I första hand ska vi bygga och äga våra verksamhetslokaler. Utbyggd kollektivtrafik och levande orter med torg, parker, näringsliv och mötesplatser. Säkerhet och trygghet ska inkluderas i planeringen av den fysiska miljön.

Vi ska säkerställa stadsarkitekts kompetens för att kunna trygga en hållbar utveckling med helhetsgrepp över vår identitet som ort med natur- och kulturvärden i focus.

Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp över utvecklingen av Korsängen i Kungsängen för bostäder, skolor, idrottshall, grönytor och grundsärskola mm.

En viktig del kopplat till trygghet och samhällsutveckling är att vi har perspektivet hela kommunens utveckling med olika insatser och satsningar i de olika kommundelarna utifrån våra behov, förväntningar och förutsättningar. Vi ska också stärkta krisberedskapen och det civila försvaret.

Vi ska se till att Upplands-Bro kommun vid upphandlingar skall överväga en uppdelning det vill säga, dela upp den i mindre beståndsdelar för att göra det lättare för mindre företag/bolag att delta i upphandlingen. Att kvalitetsupphandlingar prioriteras framför lägsta pris vid upphandlad verksamhet.

I Upplands-Bro ska arbetslivet vara hållbart och utvecklande. Arbete ska vara en källa till trygghet, egen försörjning och frihet. Tillitsbaserat och tydligt ledarskap med delaktighet, jämställdhet och mångfald skall prägla kommunen som arbetsgivare. Vi ska arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor för trygg och hälsosam arbetsmiljö med satsningar för att öka frisknärvaron.

Anställda i Upplands-Bro ska ha bra villkor, bra lön, bra anställningsvillkor, trygghet och inflytande på jobbet. Vi ska visa respekt för varandras roller och åsikter där vi låter proffsen vara proffs, där vi ökar medarbetarnas möjligheter till direkt inflytande över sina arbeten och hur arbetet organiseras. Vi styr tillitsbaserat.

Samarbete med fackliga organisationer skall ge oss en helhetssyn över de verksamheter som kommunen driver.

Kommunala upphandlingar av tjänster och byggentreprenader ska ske från företag och organisationer som följer kollektivavtalsliknande former. Detta krav ska så långt som möjligt även gälla underentreprenörer.

Vi ska stärka kompetensutveckling för personalen för att öka kvaliteten i verksamheterna.

Samverkan mellan kommunens olika nämnder och kontor är en viktig del i synnerhet för de mest utsatta och socioekonomiskt svaga grupperna. Ingen ska ”ramla mellan stolarna”.

Ansvaret ska fungera så att det överlappar (dubbelt) till skillnad från ansvarsförskjutning när ingen vill ta ansvar.

Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt och fler arbetstillfällen. Vi har ett gott lokalt näringsliv och möjligheterna för det lokala näringslivet ytterligare förbättras. Genom en aktiv näringslivspolitik vill vi fortsätta skapa goda förutsättningar för fler att starta nya företag, och förutsättningar för etablerade företag att växa, anställa och utvecklas.

Det finns många skickliga och engagerade entreprenörer i Upplands-Bro. Allt ifrån ungdomar som driver företag under sin gymnasietid, till väletablerade och anrika familjeföretag. Vi värdesätter kommunens alla företagare och välkomnar nya företag till kommunen.

Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Vi ska bland annat utveckla trygghetsarbetet tillsammans med lokala företagare. Ett näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som fattas i kommunen.

Invånare och företagare upplever en otryggare miljö i sina närområden och även i sina hem. Vi lade en trygghetsstrategi 2016, den ska vi fortsätta utvärdera, utveckla och arbeta efter. Vi ska jobba akut men framförallt långsiktigt för att öka tryggheten inom dess olika områden.

Upplands-Bro ska stärka vår gröna profil, vårt klimatarbete och dialogen med invånarna i kommunens utveckling. Planprocessen ska utgå ifrån att Upplands-Bro ska kunna växa och ändå klara de nationella klimatmålen om lägre CO2 utsläpp och lägre energiförbrukning till år

2030. Vi ska minska utsläpp, minska resursförbrukningen och bevara naturvärden. Miljö och folkhälsa hör tätt ihop.

Vi ska återföra de viktiga samhällsbyggnadsfrågorna, trygghets och säkerhetsfrågorna samt arbetet med miljö och energifrågor till kommunstyrelsen och där igenom lägga ner utskotten.

Budget 2022159 800
Kapitalkostnader1 200
Budget 2023161 000
Plan 2024161 000
Plan 2025161 000

Bygg- och Miljönämnden

Bygg och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan.

Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar – miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och miljön.

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår. Målsättning är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.

Under 2023 ska vi göra en uppföljning av taxan och självfinansieringsgraden under året på den nya taxemodell för bygglovavdelningen som introducerades 2021

Öka tillsynen inom plan och bygglagen och miljö och hälsoskyddsområdet. Utökning av personal på miljöavdelningen finansieras i budgeten.

Vi skjuta till medel i budget för utökning av personal på miljöavdelningen då självfinansieringsgraden kommer att sänkas och utökning av personal då behövs

Budget 20225 850
Satsningar150
Budget 20236 000
Plan 20246 000
Plan 20256 000

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för drift och underhåll av byggnader och yttre anläggningar. Nämnden ansvarar även för lokalförsörjning innebärande gällande att behovet av ändamålsenliga lokaler för kommunens välfärdstjänster tillgodoses.

Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de miljöstrategiska styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.

Ny/gammal modell för styrning av kommunens fastigheter. Vara en aktiv aktör för förvaltning, förvärv, försäljning och nybyggnation.

Budget 20220
Budget 20230
Plan 20240
Plan 20250

Gymnasie- och arbetslivsnämnden (tidigare gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, som överförs från socialnämnden. Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Upplands-Bro gymnasieskola ska erbjuda en ”Gymnasieutbildning som ger möjligheter” Ett brett programutbud, med både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Vi ska arbeta utifrån den Vision och målbild som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i tvärpolitisk enighet beslutat.

Under 2023 ska vi öka samverkan mellan gymnasium och vuxenutbildning – gemensamma arenor och gemensamma uppdrag ger ökad effektivitet, bättre service och bättre måluppfyllelse.

Vi startar arbetet med att bli mer effektiva med lokalanvändningen, centralisera verksamheter till en plats (exempelvis gymnasium och vuxenutbildning ”campusområdet Ekhammar”).

Vi vill tillföra verksamheter som inte finns idag. (exempelutbildningar med anpassningar för elever med NPF och egen gymnasiesärskola/anpassat gymnasium, kan även vara program som vi inte har idag).

Inleda arbete för att samla verksamheter, samverka och samutnyttja för ökad kvalitet och ökad kostnadseffektivitet (administration, måltid, gymnasie- och vuxenutbildning). Bygga ett systematiskt kvalitetsarbete med tydliga roller och ansvar i hela styrkedjan (mål, indikatorer, uppföljning och åtgärder).

Trygghet, studiero och höga förväntningar. Förutsättningar att prioritera kärnverksamheten för att skapa trygghet, studiero och kvalitativ undervisning är avgörande för en bra skola.

Vi ska erbjuda en likvärdig skola där vi har höga förväntningar på varje elev och det inte finnas någon acceptans för att vissa grupper av elever halkar efter, så minskar vi avhopp från gymnasiet och skapar förutsättningar för varje elev att lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

Uppföljning och analys behöver göras på alla nivåer för att ta reda på varför eleverna inte når målen i en högre utsträckning än de gör idag. Tydlig ledning inom alla nivåer i styrkedjan; huvudman, rektor och lärare ska ha en aktiv roll i utvecklingsarbetet för att förbättra elevernas studieresultat.

Rätten till likvärdig tillgång till elevhälsa ska prioriteras. Vi ska arbeta förebyggande och tidigt fånga upp när unga mår dåligt. Elevhälsan är en viktig verksamhet som ska nå alla barn och unga. Särskilt viktigt är att tidigt uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa bland elever.

Vi ska se till att alla elever kommer till skolan, för att lyckas med det ska vi ta fram ett förslag som gör att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, erbjuds det stöd som individen behöver för att komma till skolan, detta som ett led i att uppfylla skollagen och diskrimineringslagen

Det har funnits ett för stort fokus och tilltro till tillfälliga insatser och projekt. Insatser för att öka tryggheten på skolan ska fortsätta. Projektet Hållbar skola ska implementeras i ordinarie verksamhet och arbetet ska utvecklas.

Utbildningsinsatserna ska matchas mot det lokala näringslivet och arbetsmarknadens behov. I Upplands-Bro kommun ska det finnas utbildningsmöjligheter för alla, ung som årsrik.

Vuxenutbildningen ska erbjuda ett brett utbud av program och kurser och ha verksamhet både i egen regi och i samverkan med andra utbildningsanordnare. Det är av särskild vikt att vuxenutbildningen bidrar till att fler har tillräckligt goda svenskkunskaper för arbetsmarknaden.

Svenska för invandrare, SFI-undervisningen ska bedrivas i flexibla former och ha en arbetsmarknadsinriktning.

Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete, vi vill återinföra möjligheten till feriejobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet.

Aktiva arbetsmarknadsinsatser ska vidtags för att sänka arbetslösheten. Allt fler behöver ha ett jobb att gå till vilket kommer att vara en av de stora utmaningarna framöver. Här ska hela kommunkoncernen kraftsamla och dialog med näringslivet stärkas

Budget 2022175 600
Volymer-200
Satsning4 300
Budget 2023179 700
Plan 2024179 700
Plan 2025179 700

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för många av de verksamheter som människor deltar i på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten.

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, den öppna ungdomsverksamheten, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ansvarar också för Ungdomens hus, Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för öppen ungdomsverksamhet.

Kultur och fritid är en viktig del av vår välfärd!

Socialdemokraternas samhällsbygge grundar sig på en tilltro till medborgarnas engagemang och respekt för deras självständiga förmåga till organisering. I folkrörelser möts olika åsikter och det finns demokratiska former för att enas om hur organisationen ska bedriva sin verksamhet och påverka samhället. Det ökar förståelsen för hur samhället fungerar och för oliktänkande.

Ungas fritid, däribland verksamheten vid fritidsgårdar, är en viktig arena för att skapa mötesplatser och möjligheter till etablering i samhällslivet. Det är ytterst viktigt att det finns tillgängliga ytor samt lokaler för spontana träffar, lek och spel.

I det demokratiska samhället är människan målet. Kultur och bildning handlar för oss om människans personliga frihet och samhällets utveckling.

Vi ska tydligt prioritera barn- och ungdomsverksamhet. Jobba aktivt för att inspirera och motivera fler unga till kreativa miljöer för att idrotta och röra på sig.

Vi ska behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbud, tillgång och goda arbetsvillkor för pedagogerna.

Utveckla fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan. I och med detta, fokusera på att stimulera barns och ungdomars läslust och läsförståelse.

Utveckla scenkonsten i kommunen så att fler har möjlighet att ta del av scenkonst av högsta kvalitet. Vi vill bygga en kulturscen för att öka tillgång till bra och attraktiva lokaler till verksamheten.

I samverkan med äldreomsorg och övrig omsorg erbjuda aktiviteter inom kultur och friskvård samt övriga meningsfulla aktiviteter för äldre efter deras önskemål och förutsättningar.

Våra lokaler, anläggningar, friluftsytor, kulturmiljöernas byggnader mm har en stor betydelse för medborgarnas rika intresse för kultur och fritid. Vi vill att dessa underhålls och sköts på ett effektivt och samhällsnyttigt sätt. Det ska vara trygga miljöer att vistas i.

Budget 202296 050
Kapitalkostnader1 700
Satsning2 400
Budget 2023100 150
Plan 2024100 150
Plan 2025100 150

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestödför funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande.

Utbudet av arbete, sysselsättning, boende tex satelitlägenheter och boendeinsatser ska vara varierat och anpassat för att möta de behov som personer med psykiskt funktionshinder har. Vi ska skapa mötesplatser och social samvaro i syfte att minska ensamheten.

Nya former av daglig verksamhet för unga vuxna med neuropsykiatriska funktioner ska utvecklas.

Jobbsatsningar för personer med funktionsvariationer, med målet att så många som möjligt ska beredas plats på den ordinarie arbetsmarknaden.

Undersöka behov och förutsättningar för boendestöd även på helgerna

Vi ska också driva på utvecklingen av samarbetet mellan regionens psykiatri och kommunens missbruksvård och erbjud s.k Lågtröskelboende, som en övergång till eget boende och drogfrihet.

Budget 2022278 200
Satsning6 900
Budget 2023285 100
Plan 2024285 100
Plan 2025285 100

Ekonomiskt bistånd

Budget 202224 400
Budget 202324 400
Plan 202424 400
Plan 202524 400

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (till exempel parkeringar) och torg, skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.

Tekniska nämnden är även trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete. Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister.

Nämnden ansvarar för GIS-verksamheten som tillgängliggör geografiska data för hela kommunen och alla dess verksamheter. Nämnden arbetar också med namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Inom nämndens ansvarsområde finns även affärsverksamheterna vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet vilka ej belastar den kommunala budgeten.

Tekniska nämndens ska bl.a fortsätta med utbyggnaden av vatten och avlopp på landsbygden samt se till att mängden tillskottsvatten i det kommunala avloppsnätet minskar så att vi uppnår en effektivare avloppshantering. Avfallssorteringen ska utvecklas i alla kommunens verksamheter.

Kretsloppsverksamheten kommer också att omfatta återbruk.

Arbeta med tillgänglighet och trygghetsinsatser. Att de kommunala ytorna i våra samhällen är välskötta och snygga har stor betydelse för tryggheten. Därför ska vi se över och utveckla de skötselplanerna som finns och plantera fler blommor och grönt som förskönar i vår kommun.

Tillgängligheten till de kommunala offentliga ytorna behöver ökas. Det ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser i våra centrum och ett gång- och cykelvägnät som hänger ihop. Torgytor som är både tillgängliga för alla och inbjuder till att vistas på och inte bara passera.

Vi vill även utveckla möjligheten att via nätet få besked om var det finns ledig parkeringsplats samt se till att ladd stolpar för eldrivna fordon sättas upp i Centrum i Bro och Kungsängen och på parkeringarna vid pendeltåget.

Det ska även byggas fler parkeringar både vid de båda pendeltågstationerna. Vi kommer att rusta upp befintliga cykelvägar samt på olika sätt uppmuntra och underlätta för fler att använda cykel som transportmedel.

I bullerutsatta miljöer kommer det anläggas bullerdämpande åtgärder.

Fler papperskorgar ska sättas upp runt om i kommunen. Vi ska se över hur de töms så att de töms oftare där det behövs. Vi ska sätta ut fler parkbänkar i kommun vilka också ska underhållas löpande dvs hållas rena från klotter och lagas när de går sönder.

Fler fartdämpande åtgärder ska byggas i första hand vid skolor och badvägar dvs de vägavsnitt som har hastighetsbegränsning till 30 km.

Vi ska se över behovet och anlägga fler lek- och rekreationsytor/lekparker/mötesplatser i centrala Kungsängen, Bro, Håbo-Tibble, Brunna och Tibble som också inbjuder till för möten mellan generationer. Torget i Kungsängen ska bli färdigt. Det måste kompletteras med bl.a. lekredskap för yngre barn och fler sittvänliga bänkar. Det som ska göras ska bestämmas efter att en dialog genomförts med medborgarna.

För att tillgodose behovet av fler offentliga trädgårdar och odlingslotter i Håbo-Tibble, Kungsängen, Södra Brunna och Tibble ska en inventering göras så att vi kan anlägga fler platser för att möta behovet av att vilja odla.

Kommunens snöröjning behöver ses över så att den blir trygg och täckande.

Budget 202272 100
Kapitalkostnader4 900
Volym400
Satsning1 800
Budget 202379 200
Plan 202479 200
Plan 202579 200

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, samt för kostverksamheten i kommunen.

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd.

En trygg och lärorik förskola för alla barn

Öppna Förskolan är en viktig träffpunkt för de barn och föräldrar som är hemma. Den skall vara avgiftsfri och ha en verksamhet som utgår från besökarnas intressen och behov samt erbjuda föräldrautbildningar.

Förskolan är en central del av vårt skolsystem och vårt starka samhälle. Den är en förutsättning för tillväxt, en jämställd arbetsmarknad och ett livslångt lärande. Därför ska vi fortsätta utveckla förskolan så att alla barn får ta del av en verksamhet som stimulerar till lärande och utveckling.

Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Forskning visar att stöd och hjälp tidigt i förskolan och på lågstadiet ökar möjligheten att nå kunskapsmålen också senare i grundskolan. Därför är det viktigt med små barngrupper där barnen erbjuds en trygg miljö och där personal ges möjlighet att se varje barn.

Barn till föräldralediga, eller barn som har föräldrar som är arbetssökande, ska ha rätt till heltid i förskola. Dessa barn ska självfallet ha lika goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter som övriga barn. Utgångspunkten måste vara barnet och familjens behov. Föräldrarna ska själva bestämma om sin ledighet under sommaren och övriga året.

Förskola ska även fortsättningsvis erbjudas nattetid. Vi har viktiga personalgrupper som arbetar obekväma arbetstider, och även dessa ska erbjudas omsorg för sina barn. Syskonförtur ska gälla på förskolan och skolan oavsett folkbokföringsadress.

Förskoleklassen är en unik skolform där förskolans och grundskolans pedagogik och arbetssätt vävs samman. Förskoleklassen stärker sexåringars språkkunskaper, sociala kompetens och förmåga till samspel, kreativitet och reflektion. Det är en viktig jämlikhetsfråga att alla barn får möjlighet till en bra start i livet i en lärorik miljö.

Tydligt ledarskap för trygga skolor

Flera undersökningar visar att rektorerna har en nyckelroll för att vända kunskapsresultaten. Samtidigt har många rektorer en mycket tuff arbetssituation. Därför krävs det att vi investerar i skolans ledarskap och ger rektorerna möjlighet att vara de pedagogiska ledare som skolan behöver. Rektorer ska kunna besöka klassrummen, återkoppla till lärare och analysera skolans resultat. Lärare ska känna sig trygga i att rektor förstår och är med och utvecklar lärarnas viktiga uppdrag.

En jämlik kunskapsskola med höga resultat

Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap. För att nå höga kunskapsresultat och likvärdighet i skolan är rektors ledarskap centralt.

Modersmålet är viktigt för barns/elevers identitet och självkänsla. Tappar barnet/eleven sitt förstaspråk tappar han eller hon en del av sin identitet. Modersmålet är också grunden för barns/elevers förmåga till inlärning. Barn/elever som kan sitt modersmål väl, lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare.

Lärande i fokus!

Vi ska ha barnens lärande i fokus. Utbildningen ska utgå från varje barn och elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll, rektor och lärares ledarskap har stor betydelse. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på kärnuppdraget, att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

Om kunskapsresultaten ska vända uppåt behöver fokus i alla skolor vara på kunskap och bildning. Den som gör sitt bästa och anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas, oavsett var du bor, vilka föräldrar du har eller vilken skola du går på. Inga elever ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Forskning visar att tidigt stöd och hjälp, i förskolan och lågstadiet, ökar möjligheten för barnet att nå kunskapsmålen också senare i grundskolan.

Elevers inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar en viktig roll. Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2023. Det ska vara lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupp och genom digitala hjälpmedel. Genom nya arbetssätt och en av professionen driven digitalisering kan undervisningen utvecklas och möta fler elever utifrån deras förutsättningar. Särskilda satsningar ska göras för att skolan bättre ska nå elever med hög skolfrånvaro, så kallade hemmasittare.

Fritidshem

De flesta elever på lågstadiet går på fritidshem under eftermiddagarna. Vi ska synliggöra fritidshemmets lärandeuppdrag och att personalen får tid att planera och utveckla verksamheten. Det är en omtyckt och viktig verksamhet för många barn och föräldrar.

Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. Fritidshem av hög kvalitet har betydelse för barns utveckling.

Vi vill utveckla samverkan mellan fritidshem och föreningsliv så att fler barn kan få ägna sig åt fritidsaktiviteter på eftermiddagarna inom ramen för fritidshemmets verksamhet skulle underlätta livspusslet för många familjer, ge alla elever samma stöd i skolarbetet och samma chans till en meningsfull fritid.

Budget 2022802 800
Volym6 100
Satsning63 600
Budget 2023872 500
Plan 2024872 500
Plan 2025872 500

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att åldras i. Äldre ska själva bestämma över sitt liv och sin vardag. Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande ska utvecklas. Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet eller depression och annan psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet ska stärkas och mötesplatser som möjliggör samvaro, kulturupplevelser och andra aktiviteter för äldre ska utvecklas. Vi bygger bostäder för olika behov så som trygghetsboende. Upplands-Bro ska bli en äldre vänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov.

Det är tyvärr vanligt med stress och tidsstyrning inom hemtjänsten, många trivs på sitt jobb men känner att arbetsuppgiften är övermäktig för att de är så kringskurna. Tidspress och etiskt svåra beslut leder till stress. Vi ska ge medarbetarna möjlighet att diskutera och ventilera. Att ge omsorg är ett komplicerat arbete. Det är fullt möjligt att erbjuda schysta arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö. Vi ska gå från minutstyrning till tillitsbaserad styrning och öka kontinuiteten i hemtjänsten så att brukaren oftare möter samma personal

Under 2023 ska vi arbeta med att utveckla förebyggande verksamhet för äldre med fokus på hälsofrämjande insatser. Fokusera på kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom samtliga områden inom nämndens ansvarsområde. Arbeta för att minska invånarnas digitala utanförskap. (Teknikbiblioteket) Ta oss ann nya LAS regler och heltid som norm.

Utveckla träfflokaler för äldre och skapa utrymme för social gemenskap och meningsfulla aktiviteter.

Tillskapa fler tjänster som utredare, så att uppföljning av alla äldreboenden får avtalsuppföljning minst en gång per år.

Budget 2022249 100
Volym12 700
Satsning17 700
Budget 2023279 500
Plan 2024279 500
Plan 2025279 500

Ordförklaringar

Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, kan vara immateriella (icke monetär tillgång utan fysisk form), materiella (mark, byggnader, maskiner mm) eller finansiella (aktier, andelar mm).

Ansvarsförbindelser En möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom kommunen eller landstingets kontroll, inträffar eller uteblir.

Avskrivning Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad ekonomisk livslängd.

Avsättning En skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.

Balansbudget En sammanställning som visar tillgångar, eget kapital och skulder vid budgetårets utgång.

Driftbudget Visar verksamheternas intäkter och kostnader inklusive både interna och externa poster, samt det kommunalskattebidrag som verksamheterna tilldelats.

Eget kapital Kommunens förmögenhet. Den motsvaras av skillnaden mellan samtliga bokförda tillgångar och skulder.

Finansbudget Redovisar kapitaltillflöden och kapitalanvändning och redovisar betalningsflödena i kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet och utmynnar i förändringen av likvida medel.

Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Internränta Kalkylmässig räntekostnad för det kapital som binds i anläggningstillgångar i samband med investeringar i verksamheterna.

Kortfristiga skulder Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen och som är hänförliga till den löpande verksamheten.

Likviditet Ett mått på hur god den kortsiktiga betalningsberedskapen är. Visar omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder Skulder med en löptid överstigande ett år.

Nettokostnad Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, taxor, avgifter och övriga ersättningar.

Omsättningstillgångar Omfattar tillgångar som inte är anläggningstillgångar, t ex fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank mm.

Resultatbudget Sammanställning av årets driftverksamhet.

Kommunens budget här bestäms hur de pengar som kommer in till kommunen ska fördelas ut till kommunens verksamhet under det kommande året.

Driftbudgeten talar om hur mycket pengar som ska gå till bland annat löner, lokalhyror, livsmedel, olika former av bidrag, fordonskostnader, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror.

Investeringsbudget Redovisar tilldelad budget för planerade investeringar

facebook Twitter Email