Arbete

Alla som kan jobba skall jobba.

Att ha ett arbete att gå till gör att du blir en del av en gemenskap där du kan utvecklas och lära nytt. Lönen ska ge dig en trygg inkomst, möjlighet att leva friare, bestämma själv och planera framåt.

I dag höjs röster för att sänka ambitionerna, att vi måste försämra arbetsvillkoren och sänka lönerna. Vi socialdemokrater säger precis tvärtom.

Vi står upp för kollektivavtalsenliga löner och bra arbetsvillkor.

Vi vill avskaffa allmän visstid. Vi vet att det enda sättet att upprätthålla den svenska modellen och vårt välstånd är att vi konkurrerar genom att ligga långt fram, att förnya oss och ta fram morgondagens varor och tjänster. Det kräver bra arbetsvillkor som gör att de anställda tar ansvar och bidrar med kreativitet och egna initiativ. Det skruvar konkurrenskraft och levnadsvillkor uppåt.

Samtidigt som många känner att de har svårt att få arbeta så mycket som de vill, att de begränsas av ofrivillig deltid och osäkra anställningar, arbetar andra alldeles för mycket. Det som inte hunnits med under dagen görs vid datorn när barnen somnat. E-posten plingar i telefonen på nattduksbordet. Det ökar pressen och därmed stressen. Därför måste arbetslivet utvecklas så, att det är hållbart för både kvinnor och män, unga och gamla.

Ingen skall bli utnyttjad, sjuk eller utsliten. Goda villkor, makt och inflytande över det egna arbetet är grundläggande. Det skall löna sig att arbeta och det skall gå att leva på sin lön.

Arbetsmarknaden förändras snabbt. För att fler ska jobba måste människor vara beredda att byta jobb och utbilda sig för att kunna ta de jobb som finns. Vi socialdemokrater står för både rätt och plikt i jobbpolitiken. Vi ska skapa fler vägar till jobb och utbildning, bättre matchning och ett starkare arbetsmiljöarbete.

I Upplands-Bro kommun skall vi fortsätta att utveckla arbetsmarknadspolitiken genom aktiva sysselsättnings- och arbetsmarknadsåtgärder där arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet samverkar.

Ingen part kan ensam lösa de strukturella problem som finns på arbetsmarknaden. Viktigt för oss i Upplands-Bro är, att den unga generationen ska komma ut på arbetsmarknaden. Vi ska se till att nyanlända med utbildning snabbare och mer effektiv erbjuds möjlighet till validering samt att SFI-undervisningen fortsatt ska bedrivas i flexibla former och ha en arbetsmarknadsinriktning.

Fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga skall ges möjlighet att jobba, till exempel genom arbetsintegrerade sociala företag. Den dagliga verksamheten skall bli en ännu mer tydlig del av arbetsmarknadspolitiken med målet att fler personer från daglig verksamhet skall gå vidare till lönearbete.

Ett välfärdssamhälle behöver ett starkt skyddsnät för att ge människor ett nödvändigt stöd i svåra livssituationer. Några av de vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom.

Ekonomiskt bistånd är ett skyddsnät, som skall skydda individens ekonomi vid en tillfällig kris. Ekonomiskt bistånd kan vara nödvändigt för att klara en komplicerad livssituation, men det ska aldrig vara en permanent försörjning.

Ekonomiskt bistånd skall vara inriktat mot arbetslinjen och alla som har arbetsförmåga skall så snabbt som möjligt bli aktivt arbetssökande. Särskilt viktigt är det att unga människor kommer ut i utbildning eller egen försörjning.

Vi vill:

  • Permanenta sommarjobbsgarantinför Upplands-Bros unga och koppla på studie och yrkesvägledning.
  • Utveckla sommarjobb till feriejobb året runtför ungdomar åk 9 och åk 1 och 2 på gymnasiet. För att detta skall fungera krävs att vi samarbetar med det lokala näringslivet.
  • Fortsätta utveckla samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet för ökad kompetensförsörjning, bättre matchning, praktik och möjligheter till jobb.
  • Verka för att ett lokalt kontor för arbetsförmedlingen upprättas i Upplands-Bro kommun.
  • Göra kommunens upphandlingar hållbara, vilket innebär att ställa miljökrav, etiska krav och sociala krav i enlighet med rådande lagstiftning och EU direktiv. Kollektivavtal och liknande villkorskall ställas och sociala klausuler som ger arbetslösa och ungdomar möjligheter till praktikskall ställas där det är möjligt.
  • Investera i utbildning, t.ex. Komvux och yrkesutbildningar så att fler kan få chansen att ta de jobb som finns.
  • Att SFI-undervisningen skall bedrivas i flexibla former och ha en arbetsmarknadsinriktning.
  • Att nyanlända med utbildning snabbare och mer effektiv erbjuds möjlighet till validering.

 

facebook Twitter Email