Årsvisa nämndmål och styrdokument

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som ska göras för att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas för aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som Upplands Bro kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. Samtliga verksamheter producerar verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i övergripande målen. Under 2021 kommer samtliga verksamhetsplaner att integreras i Stratsys.

Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt till något, eller beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar mindre om vad som ska göras, utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras.

Dessa dokument är till för att styra beteenden för att uppnå önskad service.

De övriga styrdokumenten är ramverket både på kontorsnivå och politisk nivå. Dessa benämns reglerande styrdokument. Arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar förtydligar vad som får och ska göras inom kommunens verksamheter.

För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras regelbundet för att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2021 fortsätter organisationen att anpassas och justeras för att möta de övergripande målen och budgeten.

För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behövs en beskrivning om vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då organisationer utvecklas allra bäst om fokus är på att förstärka det som är starkt och hållbart. Ett gemensamt uppföljningssystem för hela förvaltningen utvecklas inom Stratsys under 2021.

facebook Twitter Email