Återstart Upplands-Bro !

Det handlar om att lindra pandemins följdverkningar , i det fall pandemin har fortsatt grepp om vårat samhälle och vår kommun ska självklart samtliga åtgärder alltid möta nationella rekommendationer för att förebygga smittspridning.

• Fria arbetsskor


Under Coronapandemin har personalen i äldreomsorgen slitit kopiöst. Samtidigt som de dagligen genomför ett oerhört tungt arbete och går enormt långa sträckor under sina arbetspass så behöver de bekosta sina egna arbetsskor – och detta med en redan alltför låg lön. Det är orimligt. Därför vill vi socialdemokrater att arbetsskor ska inkluderas i de fria arbetskläderna som varje arbetsgivare inom äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun ska erbjuda sina anställda.

• Stötta barn och unga


Barn och unga har drabbats hårt av pandemin, inte minst de ungdomar som fått se slutet av sin gymnasietid genom ett zoom-fönster och som nu har svårt att få sitt första jobb. I pandemins kölvatten byggs en studieskuld som vi måste arbeta för att motverka. Alla barn och ungdomar ska kunna se med tillförsikt på framtiden.


Därför ska vi satsa på Lovskola, för att ge stöd till elever som exempelvis riskerar att inte uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program eller som riskerar att avsluta gymnasieskolan utan en gymnasieexamen
Satsa på lärcentrum där den studerande erbjuds stöd från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande för att öka förutsättningarna att nå skolans mål.


Återinföra möjligheten till feriejobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet.

• Rädda jobb och företag


Många företag har drabbats hårt av krisen, särskilt branscher inom tjänstesektorn som resor, hotell, restaurang, transport och handel. Det är en fråga om människors livsverk och försörjning.


Kommunen ska fortsätta stödja det lokala näringslivet och förlänger påbörjade insatser. Med hög prioritet arbeta fram en modell för att skapa fler arbeten i kommunen.

Genomlysa vuxenutbildningen och vidta nödvändiga åtgärder för att möta de behov som upstått under pandemin.
Utveckla samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet för ökad kompetensförsörjning, bättre matchning, praktik och möjligheter till jobb.

Vi ska erbjuda särskilda insatser för att pressa tillbaka arbetslösheten samt insatser för omställning tex genom kombinationsutbildningar som är utbildningar som kombinerar yrkeskurser med SFI-kurser på komvux, vilket ger individen bättre förutsättningar att korta ner etableringstiden och att komma in på arbetsmarknaden.
Införa yrkesvux FLEX viket betyder att vuxna som behöver omställning ska hitta ett nytt arbete där kunskaperna från deras tidigare arbetsliv kommer till nytta

• Avgiftsfria lovaktiviteter


Vi ska erbjuda avgiftsfria lovaktiviteter så att alla barn i kommunen får en chans till fina sommarlovsminnen. Aktiviteter som tex avgiftsfritt dagkollo Hällkana och Sportcamp.

Extra stöd till civilsamhället, det innebär mer pengar till organisationer som jobbar med personer som är särskilt utsatta under pandemin.

• Stöd till föreningslivet

Under en längre tid har föreningarna drabbats av effekterna av Covid 19. Det har varit tufft och alla har fått kämpa och härda ut. För att hjälpa föreningar ekonomiskt och även ge möjlighet till en nysatsning ska vi genomför det vi kallar Corona check. Ett riktat stöd för återstart/uppstart och återhämtning till kommunens föreningar inom Kultur-och fritid.

• Behov av att mötas


Skapa lek- och rekreationsytor/lekparker/mötesplatser i centrala Kungsängen, Bro, Håbo-Tibble, Brunna och Tibble som inbjuder till för möten mellan generationer
Utveckla en naturlig och tillgänglig mötesplats vid vattentornsparken i Kungsängen.
Utveckla Torgen i Bro och Kungsängen med bl.a. lekredskap för yngre barn och fler sittytor med bänkar och bord.
Anlägga fler offentliga trädgårdar och odlingslotter i Håbo-Tibble, Kungsängen, Södra Brunna och Tibble. Sätta upp fler papperskorgar och se till att papperskorgar vid behov töms oftare
Sätta ut fler parkbänkar runt om i vår kommun, inklusive i Håbo-Tibblefacebook Twitter Email