Budget 2020

Upplands-Bro – Framtidskommunen som ger plats

Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor som bor och verkar i kommunen som bidrar till vår utveckling.

Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. I Upplands-Bro kommun ska vi ge alla möjlighet att hitta sin plats, skapa sina livs chanser och tillsammans forma framtiden. Det är ett långsiktigt arbete där vi tar gemensamt ansvar för såväl kommunens utveckling som Upplands-Brobornas trygghet och trivsel. Kommunen ska växer och moderniseras ansvarsfullt.

Offentlig sektor står inför stora såväl utmaningar som möjligheter. Att långsiktigt verka för social, ekonomisk samt ekologisk hållbarhet är avgörande för hur Upplands-Bro kommer att lyckas att tillhandahålla en trygg och kvalitativ välfärd i framtiden.

Befolkningsstrukturen visar att antalet yngre och äldre kommer att öka betydligt snabbare än invånarna i yrkesverksam ålder, vilket innebär samhällsekonomiska påfrestningar. Samtidigt ställer kommunens tillväxtkrav på en hög investeringsnivå.

Nyttan för kommuninvånarna utifrån insatta resurser i form av arbetsinsatser och budgetmedel behöver öka, för att i första hand värna om att bibehålla volymer och kvalitet i kommunal verksamhet. Det kan exempelvis ske genom användning av ny teknik, genom att lära av andra och att samarbeta med andra aktörer. Det behövs tydliga prioriteringar, effektiv organisation och verksamhet utifrån de övergripande målen.

Konkurrensutsättningar av verksamheter kan förekomma och kommunen ska alltid vara med och ha möjlighet att lägga anbud.

Systematisk uppföljning av egna verksamheter och entreprenader ska ske kontinuerligt och  taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursutnyttjandet.

På så vis kommer Upplands-Bro kommun att stå väl rustad inför framtiden

I 2020 års budget sätter vi extra fokus på:

• Barn, ungdomar och framtidstro  • Tryggt åldrande med hög kvalitet • Trygg och hållbar kommun

Vi vill säkra framtidstron för kommunens barn och ungdomar genom en trygg och säker kunskapskedja. De öppna förskolorna i kommunen ska vara avgiftsfria och erbjuda meningsfyllda träffar för föräldrar och barn.

Förskolorna stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg, vilket skapar likvärdiga förutsättningar för varje barn. Barngrupperna i förskolan och fritidshemmen ska bli mindre och möjligheten till nattomsorg finnas kvar.

Säkra gång och cykelvägar ska prioriteras. Barn och unga ska kunna gå eller cykla till sin skola och åtgärder behövs för att öka trafiksäkerheten kring skolor och skolgårdar.   I Upplands-Bro ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där.  Fokus ska vara att vidareutveckla verksamheterna med inriktning på kunskap, trygghet och studiero, vilket forskningen visar ger större likvärdighet och bättre måluppfyllelse.

Rörelse och glädje stimulerar också lärande, vi satsar därför på att rusta och skapa stimulerande utemiljöer på kommunens förskolor och skolor.

Vi vill utreda och skapa förutsättningar att anställa lärarassistenter i skolan och förskole assistenter på förskolan som ett möjligt steg in i yrket. Det kan minska administration för lärarna och frigöra mer tid till undervisning, lärande, planering och kompetensutveckling.

Vi ser positivt på två lärarsystem i låg- och mellanstadiet och uppmuntrar till att det prövas som ett pilotprojekt, där så är möjligt, för att utvärdera om det är en konstruktiv väg framåt.

Att vi utvecklar, moderniserar och anpassar Upplands-Bro-gymnasiet till framtidens kompetensbehov är helt avgörande för våra ungdomars framtida anställningsbarhet.  Upplands-Bro kommun ska erbjuda kommunal gymnasieutbildning med hög kvalitet i takt med tiden.

Vi uppmuntrar kommunens skolor och förskolor att profilera sig genom särskilda inriktningar som läxfri skola, musik, matematik, idrott eller annan profil, utifrån behov och intresse.

Tillgänglighet till elevhälsa och utveckling av systematiskt elevhälsoarbete med fokus på elevers psykosociala hälsa ska prioriteras och utvecklas. Tillgången till BUP, Ungdomsmottagningen och Bryggan utgör en viktigdel i helhet för att fånga upp den psykiska ohälsan som ökar hos unga. Kommunen ska arbeta med tidiga insatser, förebyggande arbete och riktat föräldrastöd.

Äldre och sjuka personer ska ha stort inflytande över de egna vård- och omsorgsinsatserna. Anhöriga till familjemedlemmar med särskilda behov ska ha tillgång till stöd och rådgivning.

Trygghetsboenden och mellanboenden skall byggas. Platsgaranti för äldre ska införas, när det inte längre känns tryggt hemma skall det finnas plats på ett äldreboende. Vi vill erbjuda platsgaranti på äldreboende för alla som fyllt 80 år.

Ett tryggt åldrande innebär så mycket. Fallolyckor leder till mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. Men olyckorna går att förebygga. I Upplands-Bro kommun skall vi arbeta förebyggande tillsammans med kommunala pensionärsrådet.

Trygghetslarm borde vara en självklarhet för varje person som behöver ett sådant, vi vill införa avgiftsfria larm. En trygg promenad är också en självklarhet, broddar ska inte vara en kostnadsfråga, vi vill införa avgiftsfria broddar för den åldrande befolkningen i kommunen.

Social gemenskap är viktig för alla. Vi ska fortsätta att utveckla träfflokaler för äldre och skapa utrymme för social gemenskap och meningsfulla aktiviteter. Möjligheter för äldre som bor i sina hem att äta i gemenskap ska erbjudas för att motverka ofrivillig ensamhet.

Äldreboende i kommunen ska erbjuda hög kvalitet oavsett utförare. När detta inte uppnås skall avtalsbrister uppmärksammas och avtal brytas och de äldreboenden det avser ska återgå i kommunal regi för att säkra kvalitén för de äldre.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att vi som invånare känner oss trygga i vardagen. Trygghet skapas genom ett målmedvetet arbete och inom flera olika områden. För att på så framgångsrikt sätt som möjligt nå långsiktiga resultat, är det av vikt att stärka det samlade greppet kring området trygghet och säkerhet. Det handlar om att  arbeta på lång, medel och kort sikt med målet att det inom kommunen inte ska finnas några utpekade/utsatta områden 2025. I en trygg kommun bekämpas även all form av brottslighet systematiskt genom samarbete mellan olika myndigheter och med civilsamhället.

Brottsförebyggande Rådet bör på nytt instiftas i kommunen och den övergripande strategiska roll det tidigare hade. I kommunen har bl.a. Brobyggarna uträttat ett mycket bra arbete och det arbete ska fortsätta även under 2020.

Den upplevda tryggheten påverkas av den fysiska miljön och därför krävs ett gott underhåll och bra belysning.  Barnen behöver ha god tillgång till säkra lekmiljöer, vilket ger en bra start i livet och goda uppväxtvillkor.

Upplands-Bro kommun ska vara en förebild när det gäller att ge tidigt stöd till de som behöver det.

Upplands-Bro kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet genom att främja lika rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet oberoende av kön, bakgrund och förutsättningar. Våld-och förtryck ska motarbetas på alla sätt, vi vill bl.a bibehålla stödet till och samarbetet med  kvinnojouren.

Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle.

Upplands-Bro kommun ska vara en vara en bra arbetsgivare med arbetsplatser som genomsyras av trygghet, tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar med respekt samt en bra arbetsmiljö. Anställningstrygghet är en självklarhet. Vi vill utreda behovet och förutsättningarna för 6 timmars arbetsdag inom yrkesgrupper där intresse och behov finns.

Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Ett näringslivs-perspektiv bör finnas med i alla beslut som fattas i kommunen. Vi vill också utreda möjligheterna att ta fram en allmän sökbar karta över ledig mark och lokaler för att underlätta för näringslivsidkare som vill utöka sin verksamhet eller nyetablera sig i kommunen.

Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete, vi vill återinföra möjligheten till sommarjobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet. Vi har ett gott lokalt näringsliv som är viktigt för kommunen och ungdomarna. Utbytet skolanäringsliv kan stärkas och möjligheterna för det lokala näringslivet ytterligare förbättras. Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt och fler arbetstillfällen.

Ett rikt kulturliv, en mångfald av möjligheter till idrott, aktiva föreningar och goda förutsättningar för friluftsliv och fritidsaktiviteter för alla åldrar skapar gemenskap och delaktighet. Alla skall utifrån sina förutsättningar och villkor ges möjlighet att delta i och berika utbudet av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i Upplands-Bro kommun.

Vi vill behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbud, tillgång och goda arbetsvillkor för pedagogerna. 2020 ska vi sänka avgift och minska kön.

Vi vill att alla barn/elever i kommunens skolor ska garanteras en kulturupplevelse /år och vill därför utreda ett system för detta.

De ungdomsproducenter som är anställda i kommunen ska fortsätta med sin verksamhet som innebär att ta tillvara de intressen som barn och ungdomar har. Ungdomsevenemangen som ungdomsproducenterna i samråd med ungdomarna arrangerar ska satsas på istället för att skäras ner. Fritidsgårdarnas verksamhet är av största vikt för många ungdomar, det är viktigt att öppettiderna anpassas efter behov och intresse.

Biblioteken är viktiga mötesplatser som erbjuder bokutlåning, plats för studier för såväl vuxna som ungdomar, det är viktigt att vi fortsättningsvis har generösa öppettider och ökar tillgängligheten till dessa mötesplatser.

Vi anlade en aktivitetspark i Bro och nu vill vi utreda förutsättningarna och intresset för en i Kungsängen. Det finns önskemål om ökade öppettider i kommunen sporthallar, inte minst i Bro, dessa önskemål ska vi möta. De årliga festligheterna i kommunen ska fortsätta, Kungskalaset på våren och Fest i Byn på hösten.

Stadsbyggnadsprocessen ska utvecklas och byggkedjan stärkas. Upplands-Bro är/har varit en kommun i stark tillväxt. Framtagna strategier och planer ska ligga till grund för ett fortsatt hållbart byggande såväl för externa exploatörer som för kommunens eget bostadsbolag.

Bostadsfrågor utgör en stor del i samhällsplaneringen, Vi vill ha ett starkare samhälle med en bostadspolitik som ger möjligheter till alla att bo och umgås därför är gemensamhetslokaler också viktiga i bostadsområdena. Vi vill bygga med blandade upplåtsformer och i stället för att fokusera på att sälja ut allmännyttans hyresrätter vill vi värna allmännyttan och bygga fler hyresrätter.

Vi vill erbjuda ungdomar möjligheten till en första bostad genom att införa bostadsgaranti för de som fyllt 26 år.

Vi har en levande landsbygd i vår kommun. I den utsträckning det är möjligt ska kommunen medverka till att utveckla närodlat och närproducerat både för kommunala verksamheter och för kommunens innevånares bästa.

2015 gavs ett uppdrag om att införa och arbeta enligt Miljöledningssystem för att effektivisera kommunens miljöarbete och göra arbetet mer praktiskt. Ett resultat är att kommunen tilldelades svensk miljöbas diplom, vilket är positivt. Arbetet ska fortsätta och kopplas till miljömålen i agenda 2030.

Upplands-Bro kommun ställer sig bakom FN:s 17 globala mål. All kommunal verksamhet i Upplands-Bro kommun ska bidra till en hållbar utveckling, kommunen ska därför koppla de övergripande målen till de globala, för att tydliggöra hur kommunens verksamhet medverkar till de globala målens uppfyllelse.

Kontoret ska i sitt arbete säkerställa att vi har stadsarkitekts kompetens för att kunna trygga en hållbar utveckling med helhetsgrepp över vår identitet som ort med natur- och kulturvärden i fokus.

Vi vill se en utveckling av trädgårds- och landskapsarkitektur i Upplands-Bro kommun, det kan handla om planering/utförande/uppföljning av kommunens park- och grönytor för att säkerställa att vi bygger upp en ekologiskt hållbar markskötsel i kommunen samt skapar unika, vackra och användarvänliga park- och trädgårdsmiljöer. Detta uppnår vi genom en stadsträdgårdsmästartjänst/funktion.

Park och utearbete ska också kunna erbjuda meningsfulla sommar och säsongsarbeten till ungdomar och de som behöver en inkörsport till arbetsmarknaden i likhet med de övriga sommarjobben som erbjuds genom kommunen.

Så tar vi tillsammans viktiga steg in i framtiden för att nå vår vision  ”Upplands-Bro framtidskommunen som ger plats”

Ägardirektiv

 

Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten.

 

Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Kommunens övergripande dokument ska följas av bolaget. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag.

Vi vill ha ett starkare samhälle med en bostadspolitik som ger möjligheter för alla att bo. Vi vill bygga med blandade upplåtsformer och i stället för att fokusera på att sälja ut allmännyttans hyresrätter vill värna allmännyttan och bygga fler hyresrätter.

 

Hållbarhet Finansiella krav på bolagen

Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av ekonomisk och finansiell hållbarhet. Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Bolagen ska fastställa en budget för 2020.Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

 

Tidplanen för upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med kommunens tidsplan.

Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara samordnad med bolagen.

 

Miljöhänsyn Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag.

 

 

Social hållbarhet

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och otrygghet förebyggs och hur bolaget kan vara med och öka innanför skapet i våra områden.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygg i sin vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. Bolagen prioriterar det redan pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar till exempel genom att förbättra belysning, hålla

 

undan skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda områden.

 

Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer för en ökad social hållbarhet.

 

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande:

Ändring av bolagsordning

Ändring av aktiekapital

Fusion av företag

Förvärv eller bildande av dotterbolag

Nyproduktion högre än 50 mnkr

Försäljning eller likvidation av dotterbolag

Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år eller högre än 10 mnkr per

Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100

 

 

Årligt ägardirektiv

 

Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

ha en avkastning på 3,7 % på eget

lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.

betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.

öka kundnöjdheten och värdera genom

arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer.

arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer.

schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 0 % inför

låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.

under året undersöka och ta fram förslag på lämpliga fastigheter för avyttring och försäljning.

 

Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus

ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.

grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och

genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en synlig soliditet på 20 % år

ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av 1 %.

betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.

under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter.

uppföra och tillhandahålla trygghetsboende, mellanboende och LSS

arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.

arbeta aktivt för trivsamma boendemiljöer

aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum

bygga i trä eller andra förnyelsebara material när det är försvarbart tekniskt och ekonomiskt

öka andelen solpaneler och upprusta i förnybara material

göra det möjligt att ladda el-bilar

 

 

Kommunrevision

Kommunens revisorer

De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen.

 

Kommunrevisionen står direkt under kommunfullmäktige och ska ha regelbunden dialog med fullmäktiges presidium. Kommunrevisorernas övergripande uppgift är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och uppnår av fullmäktige angivna mål inom fastställda ekonomiska ramar.

 

En viktig uppgift är att kommunrevisorerna ska främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Som underlag för revisionens bedömningar görs under året olika fördjupade granskningsprojekt. Bedömningen av vilka områden som ska tas upp i granskningar grundar sig på dels en riskanalys, dels på förslag och synpunkter som på olika sätt kommer in till kommunens revisorer.

 

Det är kommunens revisorer som avgör vilka granskningar som ska utföras. Revisorerna ska årligen till kommunfullmäktige avge dels utlåtande om delårsbokslut, dels revisionsberättelse i samband med årsbokslut över verksamheten under det gångna året.

 

 

I revisionsberättelsen ska kommunrevisorerna uttala sig om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder ska tillstyrkas eller avstyrkas och om kommunens årsredovisning ska godkännas.

 

 

Nämndernas ramar,

sammanställning för 2020

Budgetram 2019, inkl. kapitalkostnader Totalt tillskott Budgetram 2020
Revision 1 165 15 1 180

Kommunfullmäktige beslutar om revisorernas budgetramar.

 

Budget med ekonomisk plan

Resultatbudget

Mnkr 2019 2020 2021 2022
Nämndernas budgetramar 1577,1 1646,6 1713,4 1844,9
Avgår internränta -3,4 -9,9 -12,2 -13,3
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg 26,5 26,1 26,8 27,1
Kommunstyrelsen – oförutsett 0,0 7,0 7,0 7,0
Summa verksamhetens nettokostnader  

1600,2

 

1669,8

 

1735,0

 

1865,7

Skatteintäkter 1220 1 266,6 1 348,7 1 426,6
Inkomstutjämning 244,9 264,2 258,5 292,2
Kostnadsutjämning 94,7 82,8 90,5 117,2
Regleringsbidrag 12,6 30,5 36,3 32,2
LSS-utjämning -17,1 -21,3 -21,9 -22,7
Tillskott 10 mdkr till välfärden  

9,1

 

5,7

 

0,0

 

0,0

Fastighetsavgift 45,6 47,3 47,3 47,3
Summa skatteintäkter och bidrag 1609,8 1675,8 1759,4 1892,8
Finansnetto 0,0 2,0 2,0 2,0
Summa finansiering 1609,8 1677,8 1761,4 1894,8
         
Årets resultat 9,6 8,0 26,4 29,1

 

Nämndernas ramar, sammanställning för 2020

Nämndernas ramar,

sammanställning för 2020

 

Budgetram 2019, inkl. kapitalkostnader

 

Totalt tillskott

Budgetram

2020

Revision 1 165 15 1180
Kommunstyrelsen 140 159 -6 000 134 159
Bygg- och miljönämnden 5 549 1 051 6 600
Gymnasie- och arbetslivsnämnden 187 374 -9 474 177 900
Kultur- och fritidsnämnden 86 276 5 374 91 650
Socialnämnden 205 927 24 973 230 900
Ekonomiskt bistånd 15 620 180 15 800
Tekniska nämnden 55 732 5 568 61 300
Utbildningsnämnden 672 061 49 139 721 200
Äldre- och omsorgsnämnden 207 253 -1 353 205 900
SUMMA 1 577 116 69 473 1 646 589
       
Avgiftsfinansierade verksamheterna      
Avfallsverksamheten 13 755 255 255
VA-verksamheten 81 800 46 100 44 100

 

Investeringsbudget

Tkr Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
Kommunstyrelsen 28 000 13 000 3 000
Bygg- och miljönämnden 0 2000 1000
Gymnasie- och arbetslivsnämnden 1 500 1 500 1 500
Kultur- och fritidsnämnden 14 000 0 0
Socialnämnden 550 550 250
Tekniska nämnden 19 800 34 050 37 100
Utbildningsnämnden 10 700 8 700 11 500
Äldre- och omsorgsnämnden 1 120 800 750
Summa 73 670 58 600 54 100
Avgiftsfinansierade verksamheterna      
Avfallsverksamheten 13 755 255 255
VA-verksamheten 81 800 46 100 44 100
Summa 95 555 46 355 44 355

 

 

Kommunstyrelsen

IT-investeringar. Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning avsätts årligen. Digitalisering, central pott, 2 miljoner kronor ska prioriteras till Bygg-och miljönämndens utvecklingsarbete. Restaurering av Lejondalssjön Granhammarsvägen.

Avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder med anläggande av två cirkulationsplatser vid av- och påfartsramper till E18 samt åtgärder avseende gång- och cykelvägen. Ombyggnaden finanserias uppskattningsvis till större delen via exploateringsbidrag men för resterande del behöver investeringsmedel tillföras. Ombyggnaden beräknas pågå i etapper under 2020 och 2021.

 

Bygg och miljönämnden

Utveckling av digitala system

 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

 

Kultur- och fritidsnämnden

Återuppbyggnad av Lillsjö friluftsgård, byte av konstgräs i fotbollshallen och fastighetsunderhåll.

 

Socialnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

 

Tekniska nämnden

Trafik och tillgänglighet, buller och cykelåtgärder och Gröna dalen

 

Utbildningsnämnden

Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg, inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar av förskolor och skolor, samt modernisering av lärmiljöer i nämndens verksamheter. Larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder. Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och utrustning. Utemiljöer förskolor och skolor.

 

Äldre- och omsorgsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

 

Avfall

Nya containrar kretsloppscentralerna, inköp av nya kärl och utveckla kretsloppscentralerna.

 

VA

Diverse maskiner, Pumpstationer, LPS-pumpar (lågtryckspumpar), Nya ledningar, renovering och serviser, Upprustning av fordonsparken och upprustning av fordonsparken. Tillskottsvatten. Dagvattenåtgärder. Utökat verksamhetsområde, Gröna Dalen parken och Norrvattens ledningsflytt.

 

Exploateringsbudget.

Exploaterings-

/genomförandeprojekt

Utgifter

(tkr)

Inkomster

(tkr)

Norrboda-Brunna verksamhetsområde 500 500
Ringvägen 18 000 0
Blommans förskola 600 600
Trädgårdsstaden i Bro 53 000 0
Tegelhagen 57 800 43 300
Granhammarsvägen 15 000 15 000
Lillsjöbadväg 10 000 10 000
Önsta Hästsportanläggning 500 500
Kockbacka finplanering 500 0
Totalt 155 900 69 900

Norrboda-Brunna verksamhetsområde

Kvarstående entreprenadarbeten avseende passage i tunnel under E18. Utgifter avser entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.

 

Ringvägen

Projektering av huvudgata pågår samt förberedande markarbeten för att möjliggöra pågående husbyggnad. Försäljning av en fastighet kommer att genomföras under 2020. Utgifter avser entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.

 

Blommans Förskola

Utgifterna avser utbyggnad av infrastruktur/allmänna anläggningar. Inkomsterna avser ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar, försäljning av mark.

 

Trädgårdsstaden i Bro

Utgifterna avser entreprenadarbeten, utbyggnad av infrastruktur och allmänna anläggningar. Inga inkomsterna förväntas under 2020.

Tegelhagen

 

Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Fortsatt utbyggnad av allmänna anläggningar och infrastruktur beräknas sker under 2020. Utgifter avser projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

 

Granhammarsvägen etapp 2

Preliminär start av utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas ske under 2020. Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

 

Lillsjöbadväg

Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas genomföras under 2020. Utgifter avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning.

 

Önsta, Hästsportanlägging

Byggstart av allmänna anläggningar beräknas ske under 2020. Utgifter avser projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

 

Kockbacka

Finplanering av vägar inom området Kockbacka. Kostnader avser entreprenadarbeten. Inga inkomster förväntas under 2020.

 

Nämndbudget Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan,

detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelsen har också det politiska ansvaret för brottsförebyggande frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordningen av dessa frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar.

 

 

Budget 2019 140 159
Generell kompensation o%  
Effektivisering -5 000
Avveckling SBU och TU -1 000
Budget 2020 134 159
Plan 2021 134 159
Plan 2022 134 159

 

 

Bygg- och Miljönämnden

 

Bygg och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan.

 

Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar – miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och miljön.

 

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår. Målsättning är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.

 

 

Budget 2019 5 549
Generell kompensation 1% 51
Tillskott 1 000
Budget 2020 6 600
Plan 2021 6 600
Plan 2022 6 600
Plan 2022 6 600

Tillskott

Självfinansieringsgraden ska sänkas på bygglovsidan från 92% till 80%.

 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.

 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

 

 

Budget 2019 187 374
Volymförändring

länsprislistan 1% uppräkning

 

 

5 000

Generell kompensation 1% 1 726
Tillägg 1 500
Överföring daglig verksamhet till

Socialnämnden

 

 

-17 700

Budget 2020 177 900
Volymförändring 6 000
Plan 2021 183 900
Volymförändring 6 000
Plan 2022 189 900

 

Tillägg för att möjliggöra att fler ungdomar i kommunen ska få sommarjobb.

 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de aktiviteter människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten.

 

Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn.

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens- hus verksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning.

 

Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12–20 år.

 

Kultur- och fritidskontoret leds av en Kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 medarbetare fördelat på stab och två avdelningar kultur och fritid. Under de två avdelningarna finns kulturskolan, bibliotek och kulturscen samt enhet unga, simhall och förening och anläggning.

Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro

 

 

Budget 2019 86 276
Generell kompensation 1% 874
Kapitalkostnader 500
Tillskott 4 000
Budget 2020 91 650
Kapitalkostnader 4 000
Plan 2021 95 650
Plan 2022 95 650

 

 

Socialnämnden

 

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen.

 

Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestödför funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande. Från och med 2020 ansvarar nämnden även för daglig verksamhet.

 

 

Budget 2019 205 927
Generell kompensation 1% 2 273
Överföring av daglig verksamhet från GAN  

17 700

Omfördelning från ÄON 5 000
Budget 2020 230 900
Plan 2021 230 900
Plan 2022 230 900

 

Ekonomiskt bistånd

 

Budget 2019 15 620
Generell kompensation 1% 180
Budget 2020 15 800
Plan 2021 15 800
Plan 2022 15 800

 

Tekniska nämnden

 

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (till exempel parkeringar) och torg, skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.

 

Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning för bland annat entreprenörer.

 

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden arbetar också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Inom nämndens ansvarsområde finns även affärsverksamheterna vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet.

 

 

Budget 2019 55 732
Generell kompensation 1% 568
Kapitalkostnader 5 000
Budget 2020 61 300
Kapitalkostnader 5 000
Plan 2021 66 300
Kapitalkostnader 5 000
Plan 2022 71 300

 

Utbildningsnämnden

 

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, samt för kostverksamheten i kommunen.

 

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd.

 

 

 

Budget 2019 672 061
Volymförändring 28 000
Generell kompensation 1% 6 739
Tillägg skolpengen 14 400
Budget 2020 721 200
Volymförändring 32 400
Plan 2021 753 600
Volymförändring 30 700
Plan 2022 784 300

 

 

 

Äldre- och omsorgsnämnden

 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

 

 

Budget 2019 207 253
Generell kompensation 1% 2 047
Särskild satsning hemtjänst 1% 700
Tillägg 900
Omfördelning till Socialnämnden  

-5 000

Budget 2020 205 900
Volymförändring 9 100
Plan 2021 215 000
Volymförändring 9 600
Plan 2022 224 600

 

 

facebook Twitter Email