Bygg-och miljönämnden

Bygg och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan.


Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar – miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och miljön.


I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår. Målsättning är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.

Vi ska:
•göra en uppföljning av taxan och självfinansieringsgraden under året på den nya taxemodell förbygglovavdelningen som introduceras under 2021


•öka tillsynen inom plan och bygglagen och miljö och hälsoskyddsområdet. Utökning av personal på miljöavdelningen finansieras i budgeten


•möta de ökade kraven på digitalisering och säkra kompetens och bemanning i de stora byggprojekten

•skjuta till medel budget för utökning av personal på miljöavdelningen då självfinansieringsgraden kommer att sänkas och utökning av personal då behövs


•skapa utrymme i budgeten för att utveckla digitala hjälpmedel för bl.a effektiv behandling och lagring av bygg och miljöansökningar. För att fortsätta det pågående arbetet behövs medel för detta i budgeten

facebook Twitter Email