Ekonomi och styrning av kommunen

En långsiktigt hållbar ekonomisk politik skapar goda förutsättningar för jobb och tillväxt. Det lägger grunden för investeringar och det tryggar välfärden i längden. Finansieringen säkras genom att alla som kan jobba ska jobba.

Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik ser vi nu överskott växa fram. De vill vi använda för att säkra en generell välfärd av hög kvalitet. Behoven de kommande åren är mycket stora både för att befolkningen växer och för att vi blir äldre.

Det finns inget utrymme för stora, ofinansierade skattesänkningar.

Skattesänkareran i svensk politik är över för oss. Nu prioriterar vi istället att öka de statliga resurserna till vår gemensamma välfärd.

Goda marginaler i bättre tider skapar handlingsutrymme när konjunkturen vänder eller när demografin förändras. Det finanspolitiska ramverket med överskottsmål och utgiftstak säkerställer en god ordning i de offentliga finanserna och tjänar Sverige väl. Det har gjort att statsskulden har minskat och vi har kunnat sänka överskottsmålet. Det ger oss möjlighet att bedriva en aktiv finanspolitik, med större utrymme för nödvändiga investeringar, samtidigt som en långsiktigt hållbar ekonomisk politik tryggas.

Den svenska modellen skall utvecklas genom en ansvarsfull ekonomisk politik som skapar jobb, tillväxt och som säkrar välfärden.

Upplands-Bro kommun är en av landets mest expansiva kommuner. Många väljer att flytta till kommunen, bostäder byggs och företag etablerar sig. Det är positiv men ställer också krav på fortsatt ordning och reda i ekonomin vilket är en grundpelare för fortsatt utveckling och trygghet.

Vi socialdemokrater vill se en fortsatt stark tillväxt i Upplands-Bro och utbyggnaden skall ske på ett socialt, miljömässigt och kommunekonomiskt hållbart sätt.

Att kommunen behöver ha en god ekonomisk hushållning för att vi skall klara utmaningen är självklart men vikten av att ta detta ansvar bör ändå poängteras. Gemensamma resurser skall gå till att säkra vår välfärd. Så bygger vi en generell välfärd som innebär ökad jämlikhet, ökad trygghet och en bättre skola, vård och omsorg.

Vi skall göra detta genom noggrann uppföljning av att ekonomin sköts och att de budgetbeslut som fattats optimeras och följs upp med god kvalitet i varje verksamhet. Detta arbete skall drivas konsekvent och utvecklas vidare.

Vi socialdemokrater har under många år klarat av välfärden i kommunen utan att höja skattesatsen och vår ambition är att vi även under den kommande mandatperioden ska behålla oförändrad skatt

Kvalitet inom skola och omsorg går alltid före skattesänkningar och kommunen ska fortsatt ha en skattepolitik som främjar kunskap, tillväxt och långsiktig finansiering av välfärden.

Vi vill:

  • Ha ordning och reda i ekonomin med budget i balans och tydligt överskottsmål.
  • Utveckla och effektivisera verksamheter och noggrant följa upp för garanterad god ekonomisk hushållning med skattebetalarnas pengar.
  • Utveckla kommunens styrledningssystem ytterligare för bättre uppföljning och rapportering av verksamheternas resultat; både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.
  • Utveckla vår gemensamma välfärd går före skattesänkningar. Vår ambition är att vi även under den kommande mandatperioden ska behålla oförändrad skatt
  • Ha relevanta taxor som premierar ett resurssnålt beteende.
  • Att kvalitetsupphandlingar prioriteras framför lägsta pris vid upphandlad verksamhet.
  • Att tillväxt och utbyggnad i Upplands-Bro skall ske på ett socialt, miljömässigt och kommunalekonomiskt hållbart sätt.
  • Ha aktiv politik för bostadsbyggande, fler företag och fler i jobb som ger ökade skatteintäkter och mer resurser till skola, trygghet och välfärd.
facebook Twitter Email