En hållbar framtid

Hållbar utveckling handlar om att våra liv och vår välfärd idag ska värna framtida generationers livsmöjligheter. Ett långsiktigt hållbart samhälle bygger på att man använder givna resurser på ett effektivt sätt. En effektiv ekonomi bygger också på att olika typer av verksamheter utförs på de platser där de utförs mest effektivt.

Hållbarhet består av tre delar: ekonomisk, social och ekologisk.

Alla delar behövs för att skapa en god framtid för Upplands-Bro.

Ekonomisk hållbarhet uppnår vi genom god hushållning med våra gemensamma resurser.  Bara genom en välskött ekonomi kan vi säkra välfärd för alla medborgare även i framtiden.

Därför har vi sedan vi tillträdde förbättrat kommunens ekonomi. Satsningar och investeringar ska göras ansvarsfullt och kommunens låneskuld hållas nere.

Socialt hållbar blir Upplands-Bro kommun genom att ta tillvara på välfärdens viktigaste resurs: människorna som arbetar i den.

Genom att vara en god arbetsgivare tryggas kompetensförsörjningen och kvaliteten i verksamheterna höjs. Genom att skapa goda livsmiljöer, vilka ger förutsättningar för en god livskvalitet.

Ekologisk hållbarhet handlar om klimat och miljö. Bara genom att ställa om till ett hållbart samhälle kan vi säkra att framtida generationer kan leva goda liv i framtiden.

Upplands-Bro kommuns miljöpåverkan skall minskas och våra grönområden bevaras och utvecklas. Reningen av våra vattendrag behöver förbättras för att förebygga översvämningar och förbättra vattenkvalitén.

Vi skall värna landsbyggdutveckling och med den en ansvarsfull samhällsutveckling i kommunen.

Både när vi bygger nytt och bygger om skall hållbarhet och långsiktighet komma först. Vi kan göra vår del av det globala klimatarbetet och arbetet för att skapa en hållbar värld.

Vi vill:

 • Ställa miljökrav i upphandlingarav varor och tjänster.
 • Fortsätta arbeta för en giftfri vardag i kost, byggande mm.Sådan rådgivning skall ingå i kommunens verksamheter.
 • Minska matsvinnet och öka andelen klimatsmart mat i kommunala verksamheter. I möjligaste mån upphandla närproducerat. På så vis gynnar vi både miljön och det lokala näringslivet.
 • Verka för investeringar i fjärrvärme och grön uppvärmning av våra bostäder.
 • Satsa på solenergigenom att bygglovsbefria solpaneler och anlägga solcellsanläggningar på kommunala byggnader.
 • Slutföra arbetet för en kommunövergripande dagvattenplanför att förebygga översvämningar skapa fler attraktiva naturmiljöer.
 • Minimera användningen av salt vid halkbekämpning där det är möjligt med tanke på trafiksäkerheten.
 • Använda energisnål gatubelysning. Vi skall slutföra byte till LED lampor i alla kommunens armaturer.
 • Utveckla kommunens återvinningsstationer och återbruksanläggning för att öka omhändertagande, återanvändning och reparation.
 • Underlätta att leva klimatsmart bl.a. genom att avfallshanteringen vidareutvecklas genom hushållning, källsortering, återvinning, kompostering och bättre energiutvinning.
 • Aktivt stödja människor att ta klimatansvar i sin egen vardag.
 • Utforma taxor och avgifter så att de premiera ett klimatsmart beteende.
 • Fortsätta stödja företagen att agera miljövänligt.
 • Utveckla tillsyn och information om miljö, energi, hälsa, smittskydd och strålskydd. Avgift för tillsyn debiteras efter utförd tillsyn.
 • Verka för att kommunens fordonspark blir fossilfri innan mandatperiodens slut.
 • Verka för fler möjligheter att tanka biogas i Upplands-Bro.
 • Verka för fler P-platser med laddningsmöjlighetför elbilar.
 • Fortsätta satsa på utbyggnad av cykelvägar i kommunen – för ett tryggare och mer hållbart resande. Cykelstråken ska inventeras och planeras långsiktigt så att inte cykelbanor glöms bort då vi bygger om i gatumiljön. Cyklar måste få ta ordentlig plats i Upplands-Bro med genomfartsstråk, pumpanläggningar och cykelparkeringar.
 • Slå vakt om våra naturreservat och grönområden. De ska bevaras genom skötsel och utvecklas där så krävs.
 • Främja landsbygdens utveckling bl. a genom att fortsätta bygga ut det kommunala vattnet och avloppsnätet så att fler ansluts.
 • Trygga bra dricksvattengenom fortsatt samverkan för en god vatten- och luftkvalitet samt genom att andelen miljöförstörande ämnen som tillförs Mälaren minskar.
 • Vi vill på bästa sätt se till våra sjöar och vattendrag genom åtgärder för att säkerställa god vattenkvalitet i Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön.
 • Slå vakt om strandskyddet så att allmänhetens tillgång till stränderna tryggas och växt- och djurlivet skyddas.
facebook Twitter Email