– En kommun för alla

–  invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen. Kommunen ska erbjuda gemenskap, aktiviteter och upplevelser för alla innevånare oavsett förutsättningar.

Inom Upplands-Bro utvecklas och tillgängliggörs utbud och våra gemensamma mötesplatser i dialog under 2021. Att möjliggöra möten mellan generationer sker bland annat genom aktiviteter och feriearbeten där äldre och unga möts samt i den fysiska planeringen. För att uppleva en plats som tillgänglig förutsätts också att invånaren på platsen kan känna sig trygg och säker.

2016 påbörjade Upplands-Bro ett målmedvetet och långsiktigt arbete för att öka tryggheten i hela kommunen, en strategi för långsiktiga, förebyggande och akuta åtgärder. Det arbetet ska fortsätta att utvecklas.

Vi vill se ett tryggt Upplands-Bro. Tryggheten är grunden för ett fungerande samhälle där människor mår fysiskt och psykiskt bra. Alla ska kunna känna sig trygga oberoende av när på dygnet och var i kommunen rör oss.

Frihet och personlig säkerhet är en mänsklig rättighet. Vi ser med oro på utvecklingen och den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg plats. Vi ska fortsätta arbetet för att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, tidiga främjande insatser för barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete med andra berörda aktörer.

Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden innan 2025. En viktig förutsättning för att uppnå målet är att öka den sociala och ekonomiska jämlikheten i hela kommunen.

Trygghetsfrågorna är så viktiga att dessa ej bör trängas undan i ett kostnadsdrivande, litet utskott. Dessa viktiga frågor ska lyda direkt under kommunstyrelsen..

Den upplevda tryggheten påverkas av den fysiska miljön och därför krävs ett gott underhåll och bra belysning.

Barnen ska ha säkra skolvägar, god tillgång till trygga och inspirerande miljöer att leka i.

Vi ska öka trafiksäkerheten kring skolor och skolvägar för att öka andelen elever som går eller cyklar till skolan. Alla Upplands-Brobor ska också ha möjlighet att kunna promenera till ett grönområde.

Vi ska aktivt arbeta för att öka Upplands-Brobornas tillit till andra människor och förtroende för olika samhällsfunktioner, för att motverka social oro och stärka kommuninvånarnas framtidstro.

Viktiga delar i den upplevda tryggheten är att man litar på sina medmänniskor och att man har förtroende för olika samhällsfunktioner, till exempel kommunen.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Andelen äldre är en växande grupp och en viktig resurs för samhället. Delaktighet och inflytande är

betydelsefullt för en god hälsa. Dessa grunder har vetenskaplig förankring, och de livsstilsfaktorer som ökar vår möjlighet till en lång och relativt frisk ålderdom är kost och motion, men också om social tillhörighet, och medicinska åtgärder. Dessa strategiska områden lägger grunden för Upplands-Bro kommuns arbete 2021.

Det ska finnas goda möjligheter att vistas i en ren och vacker naturmiljö för motion och även där finna kraft för återhämtning, vila och rekreation.

Genom att utveckla parkmiljöer skapas möjligheter till träffar över generationsgränser. Ökade utrymmen till offentliga trädgårdar och odlingslotter bidrar också till god livsmiljö

Kultur-, fritids- och idrottsområdet ska nå nya och bredare målgrupper i hela kommunen, förbättra folkhälsan, stimulera invånarnas delaktighet och knyta människor närmare varandra.

Vi anlade en aktivitetspark i Bro och nu vill vi anlägga aktivitetsparker i Kungsängen och i Brunna. Vi ska öka öppet tider i kommunens sporthallar samt planera för att bygga en träningshall i Bro.

Vi vill anlägga en vattenpark för äventyrslek äventyrsupplevelse på och i vattnet. Vi är öppna för olika affärsmodeller och lösningar till kommuninnevånarens bästa. Tilltänkta platser är vid Rättarboda, Gröna Udden eller tex Björknäsbadet. Vi vill också undersöka intresse för anlagda utomhusbad i kommunen.

Dagens totala lokalytan till verksamheter är ganska stor men ändå är upplevelsen att det ständigt råder lokalbrist för möten, träffar, evenemang mm. Våra lokaler ska vara väl använda och tillgängliga.

Under 2021 ska en uppdaterad Kultur- och fritids strategi arbetas fram och den ska även inbegripa besöksnäringen och turistverksamheten i kommunen.

I Upplands-Bro kommun ska invånarna känna sig trygga med att det finns en värdig vård och omsorg, oberoende av vilken del av kommunen man bor i.

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska öka . Antalet unika personal som utför hemtjänst hos enskild hemtjänsttagare ska begränsas. Många brukare uttrycker brister inom detta område då det ofta är många yrkesverksamma involverade i vården och omsorgen om den enskilde. En hög personalkontinuitet bidrar till ökad trygghet för den enskilde. Vård och omsorgstagare ska få större möjlighet att påverka inte bara hur och när omsorgsinsatser ska utföras, utan även vad de önskar hjälp med.

Ett tryggt åldrande innebär så mycket. Fallolyckor leder till mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. Men olyckorna går att förebygga. I Upplands-Bro kommun skall vi arbeta förebyggande tillsammans med kommunala pensionärsrådet.

Upplands-Bro kommun ska utveckla och möjliggöra olika boendeformer så att det finns möjlighet att bo efter eget önskemål i livets olika skeenden, det handlar om att bygga med blandad upplåtelseform och särskilt värna hyresrätten då den är underrepresenterad och efterfrågad. Bygga kategoriboenden med särskilda inriktningar så som trygghetsboenden och mellanboenden.

Det ska finnas boende för vuxna personer med funktionsnedsättning, LSS-boende. Behoven ska styra tillgången.

Platsgaranti för äldre ska införas, när det inte längre känns tryggt hemma skall det finnas plats på ett äldreboende. Vi vill erbjuda platsgaranti på äldreboende för dem som fyllt 80 år.

Trygghetslarm borde vara en självklarhet för varje person som behöver ett sådant, vi vill införa avgiftsfria larm. En trygg promenad är också en självklarhet, broddar ska inte vara en kostnadsfråga, vi ska införa avgiftsfria broddar för den åldrande befolkningen i kommunen.

Behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbud, tillgång och god arbetsmiljö samt bra anställningsvillkor.

Kulturskolan ska arbeta riktat mot barn och ungdomar som av någon anledning inte söker sig till Kulturskolan idag.

Vi vill att alla barn/elever i kommunens förskolor och skolor ska garanteras minst en kulturupplevelse /år. Fritidsgårdarnas viktiga arbete ska lyftas, stödjas och utvecklas. Möjligheten att starta en fritidsgård i Håbo-Tibble i samverkan med förening ska undersökas.

I barns samtal till Bris är psykisk ohälsa sedan flera år det vanligaste ämnet och fortsätter att öka. Bris erbjuder även stöd och råd till vuxna som har frågor om barn och unga upp till 18 år

Föreningsbidraget till föreningen BRIS (barnens rätt i samhället) togs bort under föregående år, det ska vi återinföra.

Under 2021 ska vi omarbeta kommunens måltidspolicy/ta fram en koststrategi för Upplands-Bro kommun. En strategi som omfattar samtliga kommunens verksamheter. En hälsosam, näringsrik och miljövänlig kost ska erbjudas.

Kommunen arbetar efter regionala livsmedelsstrategin som bidrar till att nå de nationella och regionala miljö- och klimatmålen samt flera av målen för Agenda 2030. 60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030, och insatser ska ske som både främjar ett minskat matsvinn samt ökar svensk livsmedelsproduktion, helst närproducerad.

Kommunen ska bidra till säkra och klimatsmarta varutransporter.

2021 sätter vi fokus på att:

 • Åter igen stödja BRIS genom föreningsbidrag.
 • Stödja studieförbund som är aktiva i kommunen.
 • Skapa lekmiljöer/lekparker/mötesplatser i centrala Kungsängen, Bro, Håbo-Tibble och Brunna för möten över generationer
 • Anlägga en vattenpark för äventyrsupplevelse på/i vatten.
 • Satsa på fritidsgårdarnasv viktiga verksamhet.
 • Vi anlade en aktivitetspark i Bro och nu vill vi anlägga aktivitetsparker i Kungsängen och Brunna.
 • Möta önskemål om ökade öppettider i kommunens sporthallar samt bygga ytterligare en träningshall i Bro.
 • Införa avgiftsfria trygghetslarm för äldre.
 • Kontinuiteten inom hemtjänsten ska öka.
 • Platsgaranti för äldre ska införas (+80 rätt till äldreboende utan biståndsbedömning).
 • Utöka bibliotekens öppettider och öka tillgängligheten till dessa mötesplatser.
 • Öppna barnbiblioteket i Bro igen .
 • Omarbeta kommunens måltidspolicy/Ta fram en koststrategi för Upplands-Bro kommun.
 • Behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbud, tillgång och god arbetsmiljö samt bra anställningsvillkor.
 • Kulturskolan ska arbeta riktat mot barn och ungdomar som av någon anledning inte söker sig till Kulturskolan idag.
 • Arbeta för att alla barn/elever i kommunens skolor ska garanteras minst en kulturupplevelse /år
 • Omarbeta kommunens kultur-och fritidsplan/Ta fram en kultur-och fritidsstrategi
facebook Twitter Email