Exploateringsbudget

Exploaterings- /genomförandeprojektUtgifter (tkr)Inkomster (tkr)
Tegelhagen allmänna anläggningar8 8007 300
Granhammarsvägen22 00016 000
Trädgårdsstaden63 00033 000
Tibbleängen016 000
Kockbacka3 00010 200
Ringvägen40 0004 093
Totalt136 80086 593

Tegelhagen

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA- anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Utgifter avser entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Granhammarsvägen

Ombyggnad av Granhammarsvägen för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer

Trädgårdsstaden i Bro

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA- anläggningar väntas starta under 2021. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Kockbacka

Finplanering av kvartersgator. Sista etappen genomförs 2021. Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Ringvägen

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar, planteringar förväntas starta under 2021. Utgifter avser entreprenadkostnad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Tibbleängen

Utbyggnad påbörjas i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Det förväntas ske under perioden 2021-2023. Utgifter avser entreprenad. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Kommunrevision

Kommunens revisorer

De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när

det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för.

Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen.

Kommunrevisionen står direkt under kommunfullmäktige och ska ha regelbunden

dialog med fullmäktiges presidium. Kommunrevisorernas övergripande uppgift är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och uppnår av fullmäktige angivna

mål inom fastställda ekonomiska ramar.

En viktig uppgift är att kommunrevisorerna ska främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Som underlag för revisionens bedömningar görs under året olika fördjupade granskningsprojekt. Bedömningen av vilka områden som ska tas upp i granskningar grundar sig på

dels en riskanalys, dels på förslag och synpunkter som på olika sätt kommer in till kommunens revisorer.

Det är kommunens revisorer som avgör vilka granskningar som ska utföras. Revisorerna ska årligen till kommunfullmäktige avge dels utlåtande om delårsbokslut, dels revisionsberättelse i samband med årsbokslut över verksamheten under det gångna året.

I revisionsberättelsen ska kommunrevisorerna uttala sig om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder ska tillstyrkas eller avstyrkas och om kommunens årsredovisning ska godkännas.

Nämndernas ramar, sammanställning för 2021Budgetram 2020, inkl. kapitalkostnaderTotalt tillskottBudgetram 2021
Revision1180201200

Kommunfullmäktige beslutar om revisorernas budgetramar.

facebook Twitter Email