Finansiering

Finansiering

För 2020 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet.

Kommunen har en relativt god likviditet. I nuläget har kommunen lån på 20 mnkr. För nyinvesteringar kan ytterligare upplåningsbehov uppstå under året och beslutas i så fall i särskilt ärende av kommunfullmäktige. Räntekostnaderna för kommunens lån och pensionsskuld bedöms motsvara de finansiella intäkter kommunen får in i form av borgensavgifter och ränteintäkter. Därutöver får kommunen utdelning från Kommuninvest.

facebook Twitter Email