Funktionsvariationer

Funktionsvariationspolitik rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Funktionsvariationsfrågor handlar främst om rättighets- och demokratifrågor, mindre om vård- och omsorgsfrågor. Förbättrad tillgänglighet på alla samhällsområden leder till bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer att studera, arbeta och delta i samhällslivet.

Tillgänglighet handlar om ett samhälle där alla oavsett funktionalitet behövs och alla kan delta. Vi vill att Upplands-Bro skall vara en föregångskommun för tillgängligheten. Tillsammans med organisationer som representerar personer med funktionsvariation skall vi ta fram åtgärder och arbetssätt som gör att tillgänglighetsperspektivet präglar kommunens verksamheter.

Socialdemokraterna i Upplands-Bro värnar LSS-lagens intentioner. Personer i behov av stöd och service skall få sina individuella behov tillgodosedda och ges möjlighet att delta i samhällslivet på sina egna villkor. Den som inte får statlig assistansersättning skall skyndsamt kunna få sina behov rättssäkert utredda och tillgodosedda i kommunal regi. En stark socialtjänst är en av de viktigaste funktionerna i ett välfärdssamhälle.

Vi vill:

 • Att en handlings- och utvecklingsplan för funktionshindradeskall tas fram. Den skall ligga till grund för framtida planering och utveckling av verksamheten för funktionshindrade.
 • Utveckla daglig verksamhet och övriga sysselsättningsinsatser för att ge dem som har behov av dessa en mer givande och innehållsrik vardag.
 • Att nya former av daglig verksamhetför unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder ska utvecklas.
 • Förbättra och stärka möjligheten till utbildning för personer med funktionsnedsättning.
 • Kraftsamla så, att människor med en funktionsvariation skall få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden. Jobbsatsningar för personer med funktionsvariationer med målet att så många som möjligt ska in på den ordinarie arbetsmarknaden.
 • Att funktionshindrade bör erbjudas möjlighet till ett eget hem. Därför kommer planering för fler lägenheter att ske kontinuerligt.
 • Bygga ytterligare LSS-boenden
 • Skapa ett LSS-center i Upplands-Bro som samlar och utvecklar kommunens kompetens inom stöd och personlig assistans.
 • Kunna tillhandahålla assistans utifrån behov där LSS-lagens intentioner genom tillräckliga resurser, rättssäker handläggning och ökat inflytande för brukarna.
 • Ha ett nära samarbete med organisationer för personer med funktionsvariation för att få med tillgänglighetsperspektivet i allt kommunen gör.
 • Förbättra tillgängligheten inom kommunala anläggningar och verksamheter och tillgänglighetsanpassa kommunens informationskanaler. Samt utveckla stödet till tillgänglighetsanpassning av privata verksamheter med rådgivning.
 • Att kvalitetsupphandlingar skall ske på bästa sätt och att aldrig bara lägsta pris skall gälla vid upphandlad verksamhet.
facebook Twitter Email