Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten.

Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Kommunens övergripande dokument ska följas av bolaget. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag.

Vi vill ha ett starkare samhälle med en bostadspolitik som ger möjligheter för alla att bo. Vi vill bygga med blandade upplåtsformer och i stället för att fokusera på att sälja ut allmännyttans hyresrätter vill värna allmännyttan och bygga fler hyresrätter.

Hållbarhet

Finansiella krav på bolagen

Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av ekonomisk och finansiell hållbarhet. Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Bolagen ska fastställa en budget för2021

Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. Tidplanen för upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med kommunens tidsplan.

Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara samordnad med företagens. Det innebär att två av kommunens revisorer också ska väljas till lekmannarevisorer i bolagen.

Miljöhänsyn

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag.

Social hållbarhet

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och otrygghet förebyggs och hur bolaget kan vara med och öka innanförskapet i våra områden.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygg i sin vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. Bolagen prioriterar det redan pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar till exempel genom att förbättra belysning, hålla undan skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda områden.

Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett samspel med andra berörda aktörer.

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande:

  • Ändring av bolagsordning
  • Ändring av aktiekapital
  • Fusion av företag
  • Förvärv eller bildande av dotterbolag
  • Nyproduktion högre än 50 mnkr
  • Försäljning eller likvidation av dotterbolag
  • Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år eller högre än 10 mnkr per objekt.

Sammanhållna renoveringsobjekt

facebook Twitter Email