Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Trygghet, studiero och höga förväntningar
Varje elev äger sin egen framgång. Genom att erbjuda en likvärdig skola
där vi har höga förväntningar på varje elev och det inte finnas någon acceptans för att vissa grupper av elever halkar efter minskar vi avhopp från gymnasiet och skapar förutsättningar för varje elev att lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.


En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet.
Uppföljning och analys behöver göras på alla nivåer för att ta reda på varför eleverna inte når målen i en högre utsträckning än de gör idag.


Tydlig ledning inom alla nivåer i styrkedjan; huvudman, rektor och lärare ska ha en aktiv roll i utvecklingsarbetet för att förbättra elevernas studieresultat.


Upplands-Bro gymnasieskola ska erbjuda en ”Gymnasieutbildning som ger möjligheter” Ett brett programutbud, med både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Vi ska arbeta utifrån den Vision och målbild som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i tvärpolitisk enighet beslutat.


Projektet Hållbar skola ska förvaltas vidare och tillsammans med beprövade arbetssätt vävas in i och förstärka det befintliga projektet ” Skola för mig”, som har ett snarlikt uppdrag inom grundskolan.
Det blir mer hållbart att implementera modellen i de yngre årskullarna och betydligt enklare att utvärdera utfallet. På detta sätt skapas en röd tråd genom hela skolgången och hållbarheten ökar i de investeringar som görs i tidig ålder.
Det har funnits ett för stort fokus och tilltro till tillfälliga insatser och projekt. Insatser för att öka tryggheten på skolan ska fortsätta. Projektet Hållbar skola ska implementeras i ordinarie verksamhet och arbetet ska utvecklas.


Vuxenutbildningen i Upplands-Bro ska vara en mötesplats där människor växer och utvecklas med hög tillgänglighet liksom hög flexibilitet och aktivt samarbeta med branscher inom näringslivet. Utbildningsinsatserna ska matchas mot det lokala näringslivet och arbetsmarknadens behov. SFI- undervisningen ska bedrivas i flexibla former och ha en arbetsmarknadsinriktning.


Vi ska förbättra det systematiska kvalitetsarbetet med uppföljning, analys och åtgärder.
Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete, vi vill återinföra möjligheten till feriejobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet.

Vi ska:
•utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med uppföljning, analys och åtgärd. Alla nivåer i styrkedjan ska ha en aktiv roll i utvecklingsarbetet för bättre resultat


•öka andelen elever som har grundläggande behörighet för att studera på högskola efter avslutat studieförberedande gymnasieprogram

•starta ”Vård och omsorgsprogrammet” på Upplands-Brogymnasiet i samordning medvuxenutbildningen för Vård och omsorg


•öka andelen elever som klara grundläggande utbildning SFI på planerad tid

•implementera projektet Hållbar skola i ordinarie verksamhet och skapa möjligheter för att arbetet ska utvecklas


•satsa på lärcentrum där den studerande erbjuds stöd från lärare och annan personal samt ges möjlighetatt möta andra studerande

•återinföra möjligheten till feriejobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 pågymnasiet

•erbjuda lovskola


•utveckla samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet för ökad kompetensförsörjning,bättre matchning, praktik och möjligheter till jobb.

•erbjuda kombinationsutbildningar (utbildningar som kombinerar yrkeskurser med SFI-kurser påkomvux, vilket ger individen bättre förutsättningar att korta ner etableringstiden och komma in på arbetsmarknaden.)

•införa yrkesvux FLEX


•satsa på språkträning hos anställda inom äldreomsorgen som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket

facebook Twitter Email