– Hållbar utveckling

– Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.

Upplands-Bro ska vara en framtidskommun som växer hållbart med cirka 2% årligen och tar tillvara kommunens unika plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen ska erbjuda.

Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd. Det vi bygger ska harmonisera med miljön på den plats bygget sker.

Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och skola, god social- och äldreomsorg, stort utbud av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och kulturliv, attraktiva bostäder, samt välkomnande boendemiljöer. Lekmiljöerna i hela kommunen ska utvecklas.

Bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

Allmännyttan är vårt kommunala bolag med uppgift att bygga och tillgodose olika bostadsbehov och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. AB Upplands-Brohus tillhandahåller hyresbostäder vilket bidrar till att bredda utbudet av boendeformer. Det vore olyckligt om den valmöjligheten minskade eller försvann.

Upplands-Bro kommunfastigheter bygger, tillhandahåller och förvaltar de flesta lokaler för verksamheter såsom skolor, bibliotek och simhall. Vi vill ha välskötta lokaler som bibehåller sitt värde. Vi skapar ekonomisk möjlighet för Upplands-Bro kommunfastigheter att uppfylla det.

Genom god stadsplanering ser vi till att nya bostäder skapar underlag för stärkt välfärd, företagande, service, handel och liv mellan husen. En annan viktig del av vardagen är en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik. Det ska vara klimatvänligt , gå snabbt och enkelt att ta sig till och från jobbet, skolan och fritidsaktiviteten. Kommunen ska tillhandahålla sammanhållen reseinformation för flera färdsätt. Det behövs ett hållbart byggande av bostäder för olika behov i hela kommunen och det måste gå fortare från idé till färdigt byggande så att fler kan komma in på bostadsmarknaden.

Genom att stärka kommunens byggkedja, korta ledtider och att stimulera byggande av bostäder och verksamhetslokaler för olika behov så kan Upplands-Bro växa.

Upplands-Bro kommun ska bidra till den gröna omställningen genom att vara energisnål, öka det förnybara samt minska utsläpp i olika former. All mat som serveras ska i så stor utsträckning som möjligt vara lokalproducerad och ekologisk. Maten ska lagas så nära mottagaren som möjligt. Vi ska arbeta aktivt för att klimatanpassad kommunen.

Kommunen ska arbeta med mjuka åtgärder för att öka ändra resebeteende. En grön resplan ska upprättas och kommunen ska driva kampanjer för ett mer miljövänligt resande.

Vi ska noggrant hushålla med naturresurser, gå över till förnybara drivmedel och energikällor och dra nytta av den tekniska utvecklingen. De gröna näringarna har stor betydelse för att klara omställningen och för att kunna erbjuda lokalproducerad, sund och säker mat.

Klimatsmarta och hälsosamma transporter i form av gång och cykling ska utvecklas. Kommunen ska underlätta för bostadsrättsföreningar och samfälligheter som vill inrätta bilpooler

Upplands-Bro ska aktivt arbeta för att klimatanpassad kommunen inom kommunala verksamheter och bolag samt genom samverkan med externa aktörer. Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda pendeltågsförbindelser och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera sig är avgörande för kommunens utveckling.

Att kunna välja mellan boende i tätort och landsbygd är också viktigt. Både tätorten och landsbygden ska utvecklas och leva. Valet av villa, radhus, bostadsrätt eller hyresrätt är också viktigt beroende på var i livet vi befinner oss. Vi ska vara en kommun för alla åldrar i alla situationer i livet.

Vi ska erbjuda ungdomar möjligheten till en första bostad genom att införa bostadsgaranti för de som fyllt 26 år.

Vi ska erbjuda de som fyllt 80 år möjlighet att själv välja när och om de vill flytta till ett äldreboende utan biståndsbedömning.

Vi har en levande landsbygd i vår kommun. I den utsträckning det är möjligt ska kommunen medverka till att utveckla närodlat och närproducerat både för kommunala verksamheter och för kommunens innevånares bästa.

2015 gavs ett uppdrag om att införa och arbeta enligt Miljöledningssystem för att effektivisera kommunens miljöarbete och göra arbetet mer praktiskt. Ett resultat är att kommunen tilldelades svensk miljöbas diplom, vilket är positivt. Arbetet ska fortsätta och kopplas till miljömålen i agenda 2030.

Upplands-Bro ska ta sitt ansvara och bidra till Sveriges och Regionens mål om minskade utsläpp.Vi behöver energieffektivisera, se över våra transporter och ställa högre krav i kommunens upphandlingar.

Upplands-Bro kommun ställer sig bakom FN:s 17 globala mål. All kommunal verksamhet i Upplands-Bro kommun ska bidra till en hållbar utveckling, kommunen ska därför koppla de övergripande målen till de globala, för att tydliggöra hur kommunens verksamhet medverkar till de globala målens uppfyllelse.

Kontoret ska i sitt arbete säkerställa att vi har stadsarkitekts kompetens för att kunna trygga en hållbar utveckling med helhetsgrepp över vår identitet som ort med natur- och kulturvärden i fokus.

Vi vill se en utveckling av trädgårds- och landskapsarkitektur i Upplands-Bro kommun, det kan handla om planering/utförande/uppföljning av kommunens park- och grönytor för att säkerställa att vi bygger upp en

ekologiskt hållbar markskötsel i kommunen samt skapar unika, vackra och användarvänliga park- och trädgårdsmiljöer. Detta uppnår vi genom landskapsarkitekt och stadsarkitekt kompetenser /funktioner.

Park och utearbete ska också kunna erbjuda meningsfulla sommar och säsongsarbeten till ungdomar och de som behöver en inkörsport till arbetsmarknaden i likhet med de övriga sommarjobben som erbjuds genom kommunen samt satsa på parklek och 4 H gård i kommunen.

2021 sätter vi fokus på att:

  • Införa kvartstrafik till Bro
  • Skapa lekmiljöer/mötesplatser i centrala Kungsängen, Bro, Håbo-Tibble och Brunna.
  • Bevara och tillgängliggöra naturmarken vid vattentornet i centrala Kungsängen.
facebook Twitter Email