Investeringsbudget

TkrBudget 2021Plan 2022Plan 2023
KS-oförutsett10 00010 00010 000
Kommunstyrelsen32 50028 00013 000
Bygg- och miljönämnden1 50000
Gymnasie- och arbetslivsnämnden1 9001 9001 900
Kultur- och fritidsnämnden10 5004 1504 000
Socialnämnden1 4601 1101 010
Tekniska nämnden33 25036 60037 000
Utbildningsnämnden6 5003 0005 500
Äldre- och omsorgsnämnden1 9001 4001 000
Summa99 51086 16073 410
Avgiftsfinansierade verksamheterna   
Avfallsverksamheten255255255
VA-verksamheten28 50028 50045 500
Summa28 75528 75545 755
SUMMA TOTALT128 265114 915119 165
Kommunstyrelsen
 • Oförutsett

Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar

 • IT-investeringar

Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT- anläggning avsätts årligen.

 • Digitalisering

Under 2020 infördes en central styrning för digitalisering, vilket återspeglas i en central pott för investeringar för ökad digitalisering.

 • Restaurering av Lejondalssjön

Avser restaureringsåtgärder för att minska problem med ökande fosforläckage. Åtgärdsprogram för sjön finns. Sjön har problem med internbelastning av fosfor. Kommunen har en tidsfrist till 2021 för att sjön ska uppnå god ekologisk status. Den har idag måttlig status.

 • Granhammarsvägen

Granhammarsvägen ska inom ramen för utbyggnad av detaljplanen för Norrboda handelsområde, byggas om för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för fordonstrafik samt gång- och cykeltrafikanter.

Ombyggnaden finansieras till största del av exploateringsbidrag från Brunna verksamhetsområde, Norrboda handelsområde samt försäljning av kommunal mark.

 • Infrastruktur Tegelhagen – genomförande av detaljplan Utbyggnad av bussgata, parkering, torgytor, planteringsytor etc i Tegelhagen. Exploateringsersättning tas ut av exploatören enligt avtal.
 • Sjörestaurering Örnässjön

Inom kort kommer Lillsjön och Örnässjön att ingå i en så kallad vattenförekomst, vilket kommer medföra att det kommer finnas miljökvalitetsnormer knutna till sjöarna som måste uppfyllas. 2017 tog kommunen fram ett lokalt åtgärdsprogram för Lillsjön och Örnässjön. Där konstaterades det att Örnässjön uppvisar en tydlig övergödningsrelaterad problematik som visar genom bland annat kraftiga algblomningar. På sikt kommer det att påverka friluftslivet och de boende i området negativt. Därför måste en sjörestaurering göras som syftar till att minska fosforn i sjön, antingen genom

Bygg och Miljönämnden
 • Utveckling av befintlig e-tjänst

avser underhåll och fortsatt utveckling av redan befintliga och driftsatta e- tjänster.

 • Digitalisering av miljöarkiv

avser digitalisering (skanning) av befintliga analoga pappershandlingar i arkivet

 • Utveckling av nya e-tjänster för miljöavdelningen och livsmedelsavdelningen avser att överföra samtliga ansöknings- och anmälningsärenden till e-tjänster
 • Ny mellanarkivslösning

avser eventuell ny mellanarkivlösning för hantering av avslutade ärenden. Ärendehanteringssystemet (Castor) och mellanarkivet ska integreras med varandra på så sätt att ett avlutat ärende i ärendehanteringssystemet automatiskt överförs till mellanarkivet. Mellanarkivet ska också kunna öppnas upp med en tittskåpslösning för en bredare krets av avnämare (ex ledamöter i BMN).

Gymnasie- och arbetslivsnämnden Inventarier i nämndens verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden

 • Inventarierna på biblioteken och fritidsgårdarna
 • Fastighetsunderhåll
 • Konstgräsplanen på Bro IP, utbyte av konstgräs
 • Nytt arbetsfordon till idrottsplatserna
 • Utökad ram för återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård
Socialnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Tekniska nämnden
 • Trafik och Tillgänglighet
 • Bulleråtgärder
 • Trygghetsskapande åtgärder
 • Rekreationsytor, lekytor och parker
 • Beläggning
 • Belysning
 • Flygfotografering
 • Fordon
Utbildningsnämnden
 • Implementering av modern teknik och IKT-verktyg i förskolor och skolor.
 • Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar av förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
 • Nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.
 • Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.
 • Utrustning utomhusmiljö

Äldre- och omsorgsnämnden Inventarier i nämndens verksamheter.

Avfall
 • Nya containrar kretsloppscentralerna
VA
 • Diverse maskiner
 • Pumpstationer
 • Tillskottsvatten
 • LPS-pumpar (lågtryckspumpar)
 • Dagvattenåtgärder
 • Nya ledningar, renovering och serviser
 • Utökat verksamhetsområde
 • Upprustning av fordonsparken
facebook Twitter Email