– Kommunstyrelsen

leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelsen har också det politiska ansvaret för brottsförebyggande frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordningen av dessa frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar.

Kommunstyrelsen ledar arbetet när det gäller att stärka demokratin och verka för hållbart liv och hälsa. Kommunstyrelsen ska stödja, samordna, följa upp och utvärdera kommunens insatser.

Kommunstyrelsen fungerar som en knytpunkt för kommunen i säkerhets- och trygghetsskapande frågor samt är ett forum för den lokala problembilden.Kommunstyrelsen har regelbunden kontakt med Polisen och ska följa upp och utvärdera samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten.I och med att samtliga verksamheter och nämnder på olika sätt arbetar med trygghetsskapande frågor och projekt ska arbetet effektiviseras om det samordnas.

Under 2021 läggs särskild vikt vid utvecklingen av våra centralorter Bro och Kungsängen, kopplat till uppdraget som lades 2017 om fördjupad översiktsplan, FÖP,samt på att skapa ett säkert och tryggt Upplands-Bro.

Kompletterar beslutshandlingar med näringslivsperspektiv och kommunens bokslut med generationsperspektiv genom ett generationsbokslut.

Kommunstyrelsen

Budget 2020140 500
Generell kompensation100
Budget 2021140 600
Plan 2022140 600
Plan 2023140 600
facebook Twitter Email