Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor och överförmyndarverksamheten.

Under 2022 läggs särskild vikt vid utvecklingen av våra centralorter Bro och Kungsängen, kopplat till uppdraget som lades 2017 om fördjupad översiktsplan, FÖP, samt på att skapa ett säkert och tryggt Upplands-Bro.

En viktig del kopplat till trygghet och samhällsutveckling är att vi har perspektivet hela kommunens utveckling med olika insatser och satsningar i de olika kommundelarna utifrån våra behov, förväntningar och förutsättningar.

Vi ska ha aktiv politik för bostadsbyggande, fler företag och fler i jobb som ger ökade skatteintäkter och mer resurser till skola, trygghet och välfärd.

Vi ska ha välskötta bostadsområden med mötesplatser och grönytor. Vi ska ha bostäder med blandad upplåtelseform dvs egna hem, flerfamiljshus, kategoriboende och hyresrätter. När vi planerar för bostäder ska vi tänka helhet och planera in kommande behov av gruppboende, fritidslokaler, mötesplatser, skolor, förskolor, äldreboende och bostäder med särskild service enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och andra grupper.

I första hand ska vi bygga och äga våra verksamhetslokaler. infrastruktur och kollektivtrafik ska vara en naturlig del i varje plan. Vi ska ha en sammanhållen samhällsplanering, värna den “röda tråden”.

En byggkedja/samhällsbyggnadsprocess med ett väl fungerande samarbete mellan alla avdelningar inom Samhällsbyggnadskontor ETT är en förutsättning för att vi kommunen ska kunna expandera och utvecklas på ett bra sätt.

Vi ska se till att Upplands-Bro kommun vid upphandlingar skall överväga en uppdelning det vill säga, dela upp den i mindre beståndsdelar för att göra det lättare för mindre företag/bolag att delta i upphandlingen. Att kvalitetsupphandlingar prioriteras framför lägsta pris vid upphandlad verksamhet.

Vi ska fortsätta att kämpa för kvartstrafik till Bro. För bättre pendeltågstation, bättre busspassning och fler turer i hela kommunen I Upplands-Bro ska ska arbetslivet vara hållbart och utvecklande. Arbete ska vara en källa till trygghet, egen försörjning och frihet.

Tydligt ledarskap med delaktighet, jämställdhet och mångfald skall prägla kommunen som arbetsgivare. Vi ska arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor för trygg och hälsosam arbetsmiljö med satsningar för att öka frisknärvaron.


Anställda I Upplands-Bro ska ha bra villkor, bra lön, bra anställningsvillkor, trygghet och inflytande på jobbet.
Vi ska visa respekt för varandras roller och åsikter där vi låter proffsen vara proffs, där vi ökar medarbetarnas möjligheter till direkt inflytande över sina arbeten och hur arbetet organiseras.


Samarbete med fackliga organisationer skall ge oss en helhetssyn över de verksamheter som kommunen driver.
Kommunala upphandlingar av tjänster och byggentreprenader ska ske från företag och organisationer som följer kollektivavtalsliknande former. Detta krav ska så långt som möjligt även gälla underentreprenörer.
Vi ska stärka kompetensutveckling för personalen för att öka kvaliteten i verksamheterna.

Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete, vi vill återinföra möjligheten till sommarjobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet.


Vi har ett gott lokalt näringsliv som är viktigt för hela kommunen och ungdomarna. Utbytet skola-näringsliv kan stärkas och möjligheterna för det lokala näringslivet ytterligare förbättras. Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt och fler arbetstillfällen.


Det finns många skickliga och engagerade entreprenörer i Upplands-Bro. Allt ifrån ungdomar som driver företag under sin gymnasietid, till väletablerade och anrika familjeföretag. Vi värdesätter kommunens alla företagare.

Genom en aktiv näringslivspolitik vill vi fortsätta skapa goda förutsättningar för fler att starta nya företag, och förutsättningar för etablerade företag att växa, anställa och utvecklas.


Arbete är nyckeln till ett självständigt liv, och grunden för samhällets välstånd. Att ge varje Upplands-Bro bo möjlighet att kliva upp på morgonen för att gå till arbete eller studier är därför grundläggande.


Att fler har ett jobb att gå till kommer att vara en av de stora utmaningarna framöver. Här måste hela kommunkoncernen kraftsamla och dialog med näringslivet stärkas.


Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Ett näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som fattas i kommunen.


Allt fler i Upplands-Bro upplever en otryggare miljö i sina närområden och även i sina hem. Vi lade en trygghetsstrategi 2016, den ska vi fortsätta utvärdera, utveckla och arbeta efter.


Upplands-Bro ska stärka vår gröna profil, vårt klimatarbete och dialogen med invånarna i kommunens utveckling. Planprocessen ska utgå ifrån att Upplands-Bro ska kunna växa och ändå klara de nationella klimatmålen om lägre CO2 utsläpp och lägre energiförbrukning till år 2030. Vi ska minska utsläpp, minska resursförbrukningen och bevara naturvärden. Miljö och folkhälsa hör tätt ihop.

Vi ska:

utveckla stadsbyggnadsprocessen och stärka byggkedjan


•återföra de viktiga samhällsbyggnadsfrågorna till kommunstyrelsen och där igenom lägga ner samhällsbyggnadsutskottet


•bygga med varierade upplåtelseformer, minst 30 % hyresrätter vid nybyggnation


•säkerställa stadsarkitekts kompetens för att kunna trygga en hållbar utveckling med helhetsgrepp över vår identitet som ort med natur- och kulturvärden i focus


•inrätta en kvalitetsfunktion som får till uppgift att redovisa jämförelsetal, kvalitetskontroller
och att tillhandahålla fakta som invånarna kan ta del av när de använder kommunens gemensamt finansierade tjänster


•lyfta tryggheten, de viktiga trygghetsfrågorna ska hanteras i kommunstyrelsen med BRÅ som övergripande strategiskt samarbetsorgan och där igenom läggs trygghetsutskottet ned


•fortsätta jobba med den långsiktiga strategi för trygghetsarbete som påbörjades 2016

•utveckla trygghetsarbetet tillsammans med lokala företagare


•verka för att Statens servicecenter och andra statliga myndigheter etablerar sig i Upplands-Bro


•se till att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens personal och ett krav i alla upphandlingar


•minimera visstidsanställningarna. Trygga anställningar ger bättre kvalitet i välfärden. Därför ska vi utreda vilka visstidstjänster som går att omvandla till fasta tjänster


•skapa vikariepooler med fast anställd personal för att täcka korttidsfrånvaro. Så kan också andelen timavlönade, korta anställningar på allmän visstid, minska radikalt


•minimera delade turer


•göra kommunens upphandlingar hållbara, vilket innebär att ställa miljökrav, etiska krav och sociala krav i enlighet med rådande lagstiftning och EU-direktiv


•kollektivavtal och liknande villkor skall ställas och sociala klausuler som ger arbetslösa och ungdomarmöjligheter till praktik skall ställas där det är möjligt

•stärka kompetensutveckling för personalen för att öka kvaliteten i verksamheterna bland annat genom att införa en kompetensförsörjningsfond


•arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor för trygg och hälsosam arbetsmiljö med satsningar för att öka valfrihetsscheman, inflytande och frisknärvaro


•prioritera folkhälsoarbetet och utveckla det folkhälsostrategiska arbetet och ett folkhälsobokslut ska upprättas


•driva på för kvartstrafik till Bro


•stärka dialogen med kommunens innevånare och näringsliv gällande kommunens utveckling


•utveckla tillgängligheten till våra drygt 13 mil stränder genom att
bl. a möjliggöra sjösättningsplats för det bilburna båtfolket och uppställningsplatser för husvagnar/husbilar


•ta ett helhetsgrepp över utvecklingen av Korsängen i Kungsängen för bostäder, skolor, idrottshall, grönytor och grundsärskola mm


•fortsätta utvecklingen i Trädgårdsstaden Bro


•utveckla Brunna med bostäder, verksamheter och mötesplatser

•inventera behov av ytterligare lokala kontor för egenföretagare


•ökad delaktighet och inflytande


•förbereda inför valet


•minska brottsligheten och öka tryggheten


•stärkta krisberedskapen och det civila försvaret

facebook Twitter Email