Kultur och Fritid

Kultur- och fritidssatsningar skall prioriteras såväl politiskt som ekonomiskt, det är en investering i kreativitet för utveckling.

Ett rikt kulturliv, en mångfald av möjligheter till idrott, aktiva föreningar och goda förutsättningar för friluftsliv och fritidsaktiviteter för alla åldrar skapar gemenskap och delaktighet. Alla skall utifrån sina förutsättningar och vilkor ges möjlighet att delta i och berika utbudet av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i Upplands-Bro kommun.

Vi behöver utveckla effektivt användandet av kommunala lokaler och anläggningar utifrån ett kommunövergripande tillväxtperspektiv. Ytor som inte användas inom den ordinarie verksamheten ska kunna användas av övrig kommunal verksamhet eller hyras ut till andra intressenter. Vid uthyrningen skall barn och ungdomsperspektiv prioriteras.

Ett barn- och ungdomsperspektiv skall prägla kommunens kultur- och fritidspolitiker.

Vi vill:

 • Bibehålla nolltaxan för barn och ungdomsföreningar. Samt föreningar för föreningar för funktionshindrade i kommunens lokaler och anläggningar.
 • Införa stipendier samt bidrag till föreningar som aktivt jobbar med demokratiska värdegrunder som Demokrati, Etik och moral
 • Stärka besöksnäringen för att ta tillvara på dess potential och även i framtiden locka till oss turister, evenemang och konferenser.
 • Utveckla ett förenklat lokaluthyrningssystem och ta fram en långsiktig plan med konkreta åtgärder och tidplan för tillgång till kommunens lokaler.
 • Utveckla olika verksamhetsmodeller för ungdomar i riskzon som stöd till deras personliga utveckling för att uppnå positiva förändringar.
 • Öka aktivitetsgraden för funktionshindrade genom att fokusera på önskemål och behov inom idrott, fritids- och kulturområden.
 • För framtida planering av sporthallar skapa samordningsvinster och förutsättningar genom gemensamt kansliför föreningarna.
 • Prioritera arbetet för att minska skadegörelse på kommunal egendom.
 • Delta i den länsövergripande livsstilsundersökningen Stockholmsenkäten.
 • Fortsätta med att jobba aktivt för att utveckla kultur och fritidsmöjligheter i Upplands-Bro, i dialog med kommunmedborgarna.
 • Utveckla former för att stödja föreningar med ledarrekrytering och utbildning.
 • Införa bonus till föreningar som arbetar aktivt med integration av nyanlända.
 • Bidragsberättigade föreningar i Upplands-Bro kommun ska motverka våld, hot, kränkningar och förtryck.
 • Att skolan, kulturverksamheterna samt föreningarna ska samverka för att länka in unga i värdefulla aktiviteter på fritiden.
 • Utveckla fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan. I och med detta, fokusera på att stimulera barns och ungdomars läslust och läsförståelse.
 • Utveckla kommunens stöd till föreningslivet och uppmuntra ungdomars inflytande på verksamheten.
 • Skapa möjlighet för Kulturhuset och Brohuset till att vara mötesplatser med generösa öppettider och med ett utbud som främjar mångfald och möten mellan åldrar.
 • Främja folkbildningen i kommunen.
 • Att vi i samverkan med äldreomsorg och övrig omsorg, skall kunna erbjuda aktiviteter inom kultur och friskvård.
 • Fortsätta satsningen på sommarlovsaktiviteter som sportcamp, konstskola mm.
 • Fortsätta att utveckla sommarlovskollo så att alla barn och unga i Upplands-Bro kan få en rolig sommar.

 

facebook Twitter Email