– Livslångt lärande

–  i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens kommande generationers invånare”

Utbildning för alla lägger grunden för en sammanhållet samhälle och målet är att samtliga elever ska lämna skolan med betyg och förutsättningar som ger möjligheter för fortsatta studier och jobb.

Skolan i Upplands-Bro finansieras med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala och fristående huvudmän. Alla skolor ska vara bra skolor som präglas av framgångsrik undervisning, vårt fokus ligger på ökade studieresultat, ökad kvalitet, trygghet och studiero.

Utbildningen ska utgå från varje barn och elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll och lärares ledarskap har stor betydelse . Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

Öppna Förskolan är en viktig träffpunkt för de barn och föräldrar som är hemma. Den skall vara avgiftsfri och ha en verksamhet som utgår från besökarnas intressen och behov.

Förskolan är starten på det livslånga lärandet. Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

Forskning visar att tidigt stöd och hjälp, i förskolan och lågstadiet, ökar möjligheten för barnet att nå kunskapsmålen också senare i grundskolan.

Barn till föräldralediga, eller barn som har föräldrar som är arbetssökande, ska ha rätt till 30 timmars förskola per vecka. Dessa barn ska såklart ha lika goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter som övriga barn. Utgångspunkten måste vara barnet och familjens behov.

Föräldrarna ska själva bestämma om sin ledighet under sommaren och övriga året.

Förskola ska även fortsättningsvis erbjudas nattetid, vi har viktiga personalgrupper som arbetar obekväm arbetstid och även de ska erbjudas omsorg för sina barn.Syskonförtur ska gälla på förskolan och skolan, oavsett folkbokföringsadress.

Elevers inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar en viktig roll. Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2021.

Vi ser positivt på fler socialpedagoger i skolan med uppdraget att vara ett stöd till elever på både individ- och gruppnivå utifrån behov och genom uppdrag från rektor och elevhälsoteamet. Uppdrag kan vara coachande samtal både enskilt och i grupp, främja närvaro och det dagliga förebyggande arbetet.

Elever från kommunens egna grundskolors, årskurs nio väjer i högre grad andra gymnasium utanför kommunen. En analys behöver göras varför trenden fortsätter.

Vi ska utveckla de olika pedagogiska verksamheterna och sträva efter att öka jämlikheten och därmed alla barn och elevers möjlighet att lära av och med digital teknik.

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför ska fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

Vi ska utvärdera för- och nackdelar med att tillämpa länsprislistan för vårt gymnasium.

Textruta: I vårt starka samhälle är utbildning inte längre något man får en gång som ung. Fler kommer sadla om och byta yrkesbana mitt i livet. Genom att satsa på vuxenutbildningen säkerställer vi för omställning, komplettering och för att uppfylla människors drömmar.

Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. En av den kommunala vuxenutbildningens viktigaste prioriteringar är att ha hög tillgänglighet liksom hög flexibilitet och aktivt samarbeta med branscher inom näringslivet.

För att individer ska kunna göra informerade yrkes- och utbildningsval måste vi satsa på yrkes- och studievägledning.

Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande som vi ska stöjda. Genom att erbjuda bildning genom studieförbund skapas lärandemiljöer där människor kan växa och utvecklas på andra sätt än i skolan eller på arbetsmarknaden. Därför ska vi stöjda studieförbunden.

Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Det är hela skolans ansvar att arbeta för att öka elevernas förståelse för hur skolarbetet påverkar deras möjligheter till vidare studier och val av yrke och på så vis ökad studiemotivation.

Rätten till likvärdig tillgång till elevhälsa ska prioriteras . Vi ska arbeta förebyggande och tidigt fånga

upp när unga mår dåligt. Elevhälsan är en viktig verksamhet som ska nå alla barn och unga. Särskilt viktigt är att tidigt uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa bland elever.

Den psykiska ohälsan ökar bland unga och då är det viktigt att tidigt få hjälp på nära håll. Vi kommer att arbeta för att BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) etablerar sig i kommunen.

2021 sätter vi fokus på att:

  • Barn och ungas inflytande i sin vardag ska öka
  • Valfrihet inom förskolan och fritids ska gälla igen, barnen och familjernas behov ska styra tiden på förskolan och fritids!
  • Syskonförtur på kommunens skolor ska införas.
  • Höja förskolepengen
  • Vi ska utvärdera kommunens deltagande i länsprislistan.
  • Stödja studieförbunden
  • Arbeta för att Barn -och ungdomspsykiatri (BUP) ska finnas i kommunen
facebook Twitter Email