Organisationens strategier för att nå övergripande mål

För att nå de övergripande målen och nämndmålen arbetar organisationen och verksamheterna med stöd av följande strategi.

Upplands-Bro ska attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal samt arbeta med arbetsmiljön och förutsättningar till karriärsteg och utbildning. Upplands-Bro är/och ska fortsatt vara en aktiv part i regionen och utvecklar nya samarbetsformer för nytta och service. Kommunen ska fortsatt utökat samarbete med näringsliv, civilsamhälle, statliga myndigheter, kommuner och regioner är en viktig del i att utveckla Upplands-Bro service till invånarna

Långsiktighet och helhet

De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett kommunövergripande styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ service för invånare. Med en kvalitativ service eftersträvas hög rättssäkerhet, god information samt ett gott bemötande gentemot kommunens invånare och övriga aktörer. Att arbeta långsiktigt skapar förutsättningar för att utveckla verksamhet i vardagen där modigt och tydligt ledarskap är en betydelsefull del. Under 2021 läggs särskild vikt på att organisationsfilosofin HEP (helhetssyn, engagemang och professionalism) ska återspeglas i varje ledare och chefs beslut.

Arbetet inom förvaltningen sker förebyggande och innovativt för att möta framtida utmaningar och den demografiska utvecklingen.

Upplands-Bro står inför en demografisk utmaning, samtidigt som befolkningen ökar blir det allt färre i arbetsför ålder. För att kunna möta de ökande verksamhetsmässiga volymerna och invånarnas behov och förväntningar kommer Upplands-Bro utforma nya sätt att arbeta. Det kan gälla digitalisering, ny teknik eller nya arbetssätt. Det kan även gälla satsningar för att ytterligare främja och tillvarata innovativa idéer inom kommunen.

Digitalisering

Under 2021 utvecklas förutsättningar för att stärka alla åldras förutsättningar för digitalisering men även att utveckla modeller för att mäta effekten av innovation och digitalisering. Inriktningen är att kunna mäta effekter genom hur nya sätt att arbeta skapar förutsättningar för,

  • högre nöjdhet hos våra invånare genom, mer kvalitativ och snabbare service.
  • ökat förtroende för kommunens uppdrag och tjänster genom ökad tillgänglighet och transparens.
  • en effektivare organisation till följd av ökad automatisering, att mjukvara, e- tjänster och digitala lösningar utför uppgifter.

En inriktning i nya sätt att arbeta handlar om digitalisering med utgångspunkt i att leverera bättre verksamhet för invånarna. Data och dataanalys används för att utveckla nya produkter och processer, något som brukar kallas datadriven innovation. Det har blivit en hörnsten med potential att höja produktivitet, konkurrenskraft och social välfärd samt att effektivisera utnyttjandet av resurser.

Upplands-Bro kommun producerar och samlar in stora mängder data för att utföra verksamheter. Upplands-Bro kommun är inte bara en stor producent av data, utan även en stor användare av data och analyser. Datadriven innovation kan bidra till att effektivisera offentlig verksamhet och att utforma bättre välfärdstjänster. En ökad användning av offentlig data kan också underlätta kontrollen av förvaltningen, öka insynen och den demokratiska utvecklingen samt göra privatpersoner mer delaktiga i beslut och processer.

Service och nöjdhet

Kontakter med Upplands-Bro kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service med hög rättssäkerhet. Vidare ska boende och verksamma i Upplands-Bro kommun uppleva en hög tillgänglighet och effektivitet i kontakten med kommunens verksamheter. Utvecklingen av kommunens service sker genom samordning, innovationer och med ett tydligt kundperspektiv.

Genom den årliga nöjd-kund-index-undersökningen redovisas hur väl kommunens olika verksamheter presterar utifrån sex servicefaktorer (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet).

Dagens och framtidens kompetens

Upplands-Bro kommun möter framtida utmaningar och den accelererande förändringstakten genom att höja den kollektiva innovationsförmågan.

Rekrytering, kompetensutveckling för chefer och medarbetare, organisationskultur och sättet som prestationerna utvärderas och belönas på, behöver fungera som en helhet och för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att innovation ska blomstra i kommunen.

Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta medarbetare med service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang och professionalitet utvecklas Upplands-Bro.

Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal samt arbeta med arbetsgivarvarumärke, inom ramen för detta behöver den strategiska kommunikationen fortsättas utvecklas.

Utvecklat samarbete

Upplands-Bro är en aktiv part i regionen och utvecklar nya samarbetsformer för nytta och service. Ett utökat samarbete med näringsliv, civilsamhälle, statliga myndigheter, kommuner och regioner är en viktig del i att utveckla Upplands- Bros service till invånarna.

facebook Twitter Email