Positiv landbygdsutveckling

I ett starkt samhälle behövs en aktiv landsbygdspolitik och en modern tillväxtpolitik som också använder landsbygdens potential.

Upplands-Bro kommun har en stark landsbygd med potential att utvecklas och genom kommunens fördjupade översiktsplan för kommunens landsbygd antagen 2017 pekas en tydlig inriktning på landsbygdsutveckling ut som säger att hela vår kommun ska vara attraktiv för boende och företagande.

De areella näringarna som jordbruk och skogsbruk ska prioriteras och den framtida utvecklingen skall vara miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar.

Genom Landsbygdsplanen tydliggör vi hur och med vilket stöd landsbygden i Upplands-Bro kommun kan växa. I kommunen som ger plats erbjuds bostäder i varierande boendeformer i tätorten. Men plats i kommunen kan också innebära boende på landsbygden, en landsbygd som kan växa genom hållbar innovativ utveckling.

Av både hållbarhets- och miljöhänsyn vill vi styra bebyggelseutvecklingen till stråk med transportsamband för kollektivtrafik med möjlighet till teknisk försörjning i form av kommunalt vatten och avlopp. Dessa åtgärder är viktiga för att kunna leva på vår landsbygd. Befolkningsunderlag är grunden för att den lokala samhällsservicen skall vara tillräckligt, kunna fortleva och utvecklas.

Socialdemokraterna ser de gröna näringarna, landsbygdsutveckling och regional tillväxt som viktiga delar i att skapa jobb och tillväxt i kommunen, regionen och landet.

Vi vill: 

  • Verka för att förbättra tillgängligheten till stränder och vatten i dessa områden och miljöer.
  • Verka för att bevara och utveckla skogsbruk och jordbruk, vilka skall ges förutsättningar för att kunna fortleva och utvecklas.
  • Verka för att bevara och utveckla äldre gårdar med värdefulla byggnader och kulturmiljöer.
  • Att ny bebyggelse skall kunna komma till i form av relativt små kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper och under vissa förutsättningar tillåta lite större tillägg till befintlig bebyggelse. I specifika fall med särskilda förutsättningar skall också helt nya bebyggelsegrupper kunna skapas, enligt en så kallad pärlbandsprincip, med bebyggelsegrupper längs viktiga kommunikationsstråk, som historiskt har skett på Upplands-Bros landsbygd.
  • Utveckla den lokala samhällsservicen utifrån förutsättningar och behov.

 

facebook Twitter Email