Resultatutjämningsreserv

Resultatutjämningsreserv

Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av  årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt lagen om kommunal redovisning) som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser.

Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelserna.

facebook Twitter Email