Samhällplanering

De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Därför är det avgörande att omställningen till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle för fler jobb och tryggad välfärd prioriteras.

Vi socialdemokrater vill ha ett jämlikt samhälle med välfärd och möjligheter för alla.  Ett samhälle där alla oavsett uppväxtmiljö kan nå sin fulla potential.

Vi bor i en fantastisk kommun. Vi befinner oss 30 kilometer från huvudstaden, kommunen omges av vatten, öar och har en levande landsbygd. Upplands-Bro kommuns läge i en stark tillväxtregion ger goda förutsättningar för en fortsatt stark positiv tillväxt. Vi skall fortsätta värna och utveckla kommunens kvaliteter till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

I Upplands-Bro skall det gå att leva, jobba, bygga och uppfylla drömmar i hela kommunen.

Idag är vi är en av landets mest expansiva kommuner. Det ställer krav på utveckling och tillväxt av kommunens. Genom god stadsplanering ser vi till att nya bostäder skapar underlag för stärkt välfärd, service, handel och liv mellan husen. En viktig del av vardagen är en utbyggd infrastruktur och välfungerande kollektivtrafik.

Våra offentliga platser, vägar och kommunikationsmedel skall vara säkra, behovsanpassade och tillgängliga året runt oavsett väderlek. Vi ska fortsätta verka för nollvisionen gällande trafikoffer det skall ske genom att bygga bort farliga och osäkra miljöer. Andelen tung trafik genom våra tätorter kommer att minska bl. a genom nya på och av farten vid Kockbacka.

Vi vill: 

 • Ha en god stadsplanering och levande centrum som säkrar tillgång och närhet till service, handel och liv mellan husen.
 • Att Bro och Kungsängens tätorter med deras olika karaktär och profil skall  ges möjlighet att utvecklas utifrån sina respektive förutsättningar.
 • Stärka våra centrum, både i Bro och i Kungsängen.
 • Ta fram nya detaljplanelagda områden för kommunens behov av både bostäder, kultur- och fritidsaktiviteter och nya verksamheter.
 • Att ny bebyggelse bör i första hand utgå från befintliga bebyggda områden och placeras i kollektivtrafiknära lägen.
 • Vidareutveckla kommunens arbete i stadsbyggnadsprocessen och fortsätta stärka byggkedjan.
 • Att utvecklingen av vår kommun ska ske i dialog med kommunens innevånare, dialogformerna ska utvecklas.
 • Fortsätta att skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv.
 • Att kommunen skall fortsätta ha en “grön profil” med jordbrukslandskap och skogsområden. Vi ska säkerställa natur- och grönområden både i närmiljön och i form av större naturområden.
 • Utveckla tillgängligheten till våra drygt 13 mil stränder genom att möjliggöra sjösättningsplats för det bilburna båtfolket.
 • Ta ett helhetsgrepp över utvecklingen av Korsängen i Kungsängen för bostäder, skolor, idrottshall, grönytor och grundsärskola mm
 • Fortsätta utvecklingen i Trädgårdsstaden Bro.
 • Utveckla Brunna med bostäder, verksamheter och mötesplatser.
 • Nya bostäder på Tibbleängen ska byggas, det ska vara låga huskroppar och möjligheterna till förskola i området ska prövas.
 • Fortsätta utveckla Rankhus enligt plan.
 • Utveckla gröna udden i Kungsängen med strandpromenad och mötesplatser.
 • Se över möjligheterna att här skapa en naturlig och tillgänglig mötesplats vid vattentornsparken i Kungsängen.
 • Utreda förutsättningar att göra om Enköpingsvägen från en genomfartsled till en stadsgata för både gående och fordon.
 • Ta fram en strategi för underhåll och utveckling av kommunens bestånd av kulturbyggnader
 • Skapa mötesplatser och tillgängliggöra kommunens kulturmiljöer.
 • Öka trygghet och säkerhet på våra gång- och cykelvägar och verka för att bygga ihop dem.
 • Fortsätta bygga ut gång- och cykelvägar bl. a mellan Rättarboda /Bro kyrka/Bro station samt Bro/Håbo Tibble och Tjusta.
 • Verka för gång och cykelväg mellan Bro och Bålsta.
 • Öka parkeringsmöjligheterna i kommunen, speciellt vid pendeltågsstationerna i Kungsängen och Bro.
 • Komplettera belysning vid våra gångtunnlar.
 • Hålla en hög skötselstandard på kommunens vägar.
 • Verka för en på- och avfart till E18 vid Rankhus i Kungsängen
 • Verka för en anslutningsväg mellan Kockbacka trafikplats och Brunna logistikområde.

 

facebook Twitter Email