Samlad politik för äldre i Upplands-Bro kommun

Den äldre generationen har skapat de förmåner som gör att vi i dag är friskare och lever längre än någonsin. Steg för steg skall den så kallade pensionärsskatten avskaffas. De två sista stegen för att helt ta bort skatteskillnaden tas 2019 och 2020.

Allt fler blir äldre och andelen äldre i Upplands-Bro ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Många äldre lever ett aktivt liv, men för andra ökar ensamheten. Vi vill bidra till att minska den isolering som kan uppstå. För många äldre är det en trygghet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, men kontinuiteten i hemtjänsten behöver förbättras så, att de äldre oftare möter samma personal.

När det inte längre känns tryggt hemma skall det finnas plats på ett äldreboende.

Vi har lagt en plan för framtida platser inom biståndsbedömt äldreboende, Vi har inom kort 80 nya boende vid Lillsjön i Kungsängen och vi skall gå vidare genom att planera för ytterligare äldreboenden i Bro. Genom fler platser kan vi också erbjuda platsgaranti på äldreboende för alla som fyllt 80 år.

Vi skall också ta ansvar för befintliga boenden genom att rusta upp dem, för att höja standarden och täcka platsbehovet och skapa trygga miljöer för äldre.

Brist på äldreboenden skall aldrig vara ett skäl till att äldre nekas får det stöd hen vill ha och behöver. Personalen ska ha tid att se varje människa. Nya tekniska hjälpmedel skall tas tillvara för att förbättra både omsorgen och arbetsmiljön.

Samverkan mellan omsorg och sjukvård skall stärkas. Fler skall anställas inom äldreomsorgen så att kvaliteten i verksamheten kan stärkas.

Fallolyckor leder till mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. Men olyckorna går att förebygga. I Upplands-Bro kommun skall vi arbeta förebyggande tillsammans med kommunala pensionärsrådet.

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten eller på äldreboendet.

Vi vill:

 • Ta fram en långsiktig kvalitetsplanför äldreomsorgen. Vårt mål är en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet.
 • Att kvaliteten och det egna inflytandet inom äldrevården skall öka.
 • Höja kvalitetskraven på alla utförare och att införa en kvalitetsgaranti med kontinuerlig uppföljning och nolltolerans mot oseriösa aktörer.
 • Att för dem som har större vårdbehov skall kommunen kunna garantera plats på äldreboende. Därför ska en boendegaranti införas för alla över 80 år.
 • Bygga nya äldreboenden i Bro och rusta upp befintliga för att höja standarden och täcka platsbehovet.
 • Bygga trygghetsboenden, bostäder med tillgång till samlingslokaler, omsorg, service och kollektivtrafik.
 • Satsa på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen.
 • Öka inflytande inom hemtjänsten- ”Du ska äga din tid och dess innehåll” Införa hemtjänst efter behov genom enkla handläggningsprocesser och tillräckliga resurser.
 • Utveckla träfflokalerför äldre och skapa utrymme för socialgemenskap och meningsfulla aktiviteter.
 • Utveckla aktiviteter tillsammans med pensionärsorganisationerna och stödja pensionärsföreningarnas arbete i syfte att bryta social isolering och främja inkludering.
 • Erbjuda god och näringsrik mat i hela äldreomsorgen. Maten på våra äldreboenden skall vara näringsriktig, klimatsmart och lagas lokalt.
 • Skapa möjligheter för äldre som bor i sina hem att äta i gemenskap.
 • Införa nya tekniska hjälpmedelbåde för såväl brukare som personal skall förbättra omsorgen. Utveckla omsorg för äldre så, att alla äldre oavsett bakgrund skall kunna åldras tryggt och värdigt samt utreda behovet och möjligheterna att inrätta en finskspråkig avdelning på något äldreboende.
 • I samarbete med kommunala pensionärsrådet samråda om förebyggande åtgärder för att undvika fallolyckor.
 • Utveckla stöd för att samordna anhörigas alla kontakter med kommun och sjukvård.
 • Stärka kompetensutveckling för personalen för att öka kvaliteten i verksamheterna.
 • Bygga äldreboende och trygghetsboende i Bro och Kungsängen utifrån behov och efterfrågan.
 • Att kvalitetsupphandlingar prioriteras framför lägsta pris vid upphandlad verksamhet.
 • Sänka trösklarna för bostad via AB Upplands-Brohus genom att skapa möjligheter att med lägre inkomst få förstahandskontrakt.
 • Öka stödet till civilsamhällets organisationer
 • Öka möjligheten att välja tjänster. Kvalitet i verksamheterna är viktigare än driftsform.
 • Att de som nyttjar kommunal service och verksamhet skall få större inflytande att bestämma hur olika tjänster skall utföras.
 • Utreda behovet och möjligheterna att inrätta en finskspråkig avdelning på något äldreboende.
 • Förbättra tillgängligheten inom kommunala anläggningar och verksamheter och tillgänglighetsanpassa kommunens informationskanaler samt utveckla stödet till tillgänglighetsanpassning av privata verksamheter med rådgivning.

 

facebook Twitter Email