Samlad ungdomspolitik i Upplands-Bro kommun.

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon.

Vi skall ha en kunskapsbaserad ungdomspolitik, där vi regelbundet skaffar kunskap som skall ligga till grund för våra politiska beslut. Det är stora skillnader i hur unga människor har det idag. Ungdomars familjebakgrund, ekonomi och uppväxtvillkor kan begränsa ungas möjligheter i livet och kan hindra unga från att förverkliga sina livsdrömmar.

Vi vill att unga skall vara delaktiga och själva kunna påverka sina liv och sin kommun. Unga ska ha inflytande i skolan, och i alla kommunala frågor till exempel genom att delta i ungdomsråd och ungdomsdialoger.

Ungdomar i Upplands-Bro skall ha goda uppväxtvillkor och ha reell tillgång till inflytande och välfärd.

Upplands-Bro skall ha en sektorsövergripande ungdomspolitik, där vi tar ett helhetsgrepp om ungas liv, där alla sektorer och aktörer som påverkar ungas uppväxt samverkar. Ungdomspolitiken är splittrad på många olika instanser. Medan ungdomsarbetslöshet och missbruk faller på den ena nämnden, blir utbildning och vidareutbildning en annans nämnds ansvarsområde. Under de kommande åren vill vi utveckla en samlad ungdomspolitik. Vi vill ta ett samlat grepp kring ungas fritid, skola, inflytande, trygghet, hälsa, boende, arbete och framtid.

Vi vill:

 • Utveckla en sektorsövergripande ungdomspolitik med samverkan mellan nämnder/kontor och övriga myndigheter/aktörer.
 • Utveckling av demokratiskola i Upplands-Bro kommun
 • Införa ungdomsråd under kommunstyrelsen för ökat ungdomsinflytande.
 • Utveckla en kunskapsbaserad ungdomspolitik, där kunskap om ungas situation styr politiska beslut och satsningar.
 • Införa bostadsgaranti för unga. Senast när man fyllt 26 årska man ha ett eget förstahandskontrakt för en hyresrätt i Upplands-Brohus bestånd, förutsatt att man stått i kö från sin 18-årsdag och är folkbokförd i Upplands-Bro.
 • Möjliggöra kompiskontrakt på bostäder.
 • Sänka trösklarna för bostad via AB Upplands-Brohus genom att skapa möjligheter att med lägre inkomst få förstahandskontrakt.
 • Utveckla verksamheten på kommunens fritidsgårdar. De ska vara attraktiva mötesplatserför ungdomar, där de får ta egna initiativ att vara med och forma verksamheten.
 • Utreda förutsättningarna att erbjuda en mer tillgänglig fritidsgårdsverksamhet – genom att investera i en fritidsgårdsbuss som kan erbjuda verksamhet på landsbygden och andra platser i kommunen samt skjutsa till olika evenemang.
 • Skapa mötesplats för äldre ungdomar och stödja möjligheterna att starta ett ungdomscafé i Bro med fokus på ungdomar mellan 16 – 25 år.
 • Investera i trygga skolmiljöer, exempelvis tryggare toaletter, omklädningsrum och duschar.
 • Verka för att återinföra livskunskap i skolan.
 • Införa en kulturpeng för barn/ungdomar i kommunen vilket innebär minst en kulturupplevelse/år.
 • Utveckla ungdomsproducenternas roll och öka budgeten för ungdomsaktiviteter.
 • Utveckla sommarlovsprogrammet t. ex utomhusbio, konserter och andra aktiviteter.
 • Stödja ungdomar i deras arbete med olika evenemang som bidrar till positiv utveckling av kommunen. Ex. Upplands Bro-ungdomsfestivalen
 • Investera i fler allaktivitetsparker– för t.ex. skateboard-åkning, hinderbanor, cykling och utegymsverksamhet.
 • Införa längre öppettider på biblioteken.
 • Utreda förutsättningar för att skapa övernattningsmöjligheter i anslutning till Kungsängens idrottsplats och Bro fotbollshall.
 • Öka möjligheten till spontanaktivitet inom området kultur och fritid.
 • Ha krav på kollektivavtal liknande villkor i upphandlingar för att verka för schyssta villkor på hela arbetsmarknaden.
 • Motverka otrygga, tidsbegränsade anställningar.
 • Permanenta sommarjobbsgarantin för Upplands-Bros unga och koppla på studie och yrkesvägledning.
 • Utveckla sommarjobb till feriejobb året runt för ungdomar åk 9 och åk 1 och 2  på gymnasiet.
 • Fortsätta utveckla samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet för ökad kompetensförsörjning, bättre matchning, praktik och möjligheter till jobb.
 • Verka för att ett lokalt kontor för arbetsförmedlingen upprättas i Upplands-Bro kommun.
 • Bibehålla nolltaxan för barn och ungdomsföreningar och för föreningar för funktionshindrade i kommunens lokaler och anläggningar.
 • Utveckla fler fritidsaktiviteter för unga med funktionsvariationer och förbättra tillgänglighet till de som finns.
 • Öka aktivitetsgraden för funktionshindrade genom att fokusera på deras önskemål och behov inom idrott, fritids- och kulturområden.
 • Verka för en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Upplands-Bro.
 • Ökade satsningar på skolhälsovård och ungdomsmottagningar så att fler unga kan få hjälp tidigt.
 • Ha en långsiktig kommunövergripande strategiför ett tryggt Upplands-Bro.
 • Att skolan, socialtjänsten och polisen ska samverkaför att fånga upp de unga som befinner sig i riskzonen i tid och unga som begår brott ska ha snabba och tydliga reaktioner på sina handlingar.
 • Att de som arbetar med och nära ungdomar måste ha särskild kunskap om hur hedersstrukturer fungerar för att kunna förebygga hederskulturella brott och stödja dem som drabbas.
 • Erbjuda tidiga insatser för barn som är i utanförskap eller riskerar att hamna i utanförskap.
 • Fortsätta att satsa på positiva förebilder för unga som är i riskgrupper.
 • Driva vårt främsta krav i landstinget om kvartstrafik på pendeltågen till Bro.

 

 

 

facebook Twitter Email