Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsvariationer samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen.
Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd för funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande.

Ansvarar också för daglig verksamhet och arbetsmarknadsåtgärder.
Upplands-Bro ska vara en trygg, jämlik och jämställd kommun. Där alla, oavsett ålder eller bakgrund, ges möjlighet att utveckla sina egna förmågor. En väl fungerande omsorg som omsluter alla från barn till äldre är kännetecken för en välmående kommun. I Upplands-Bro kan människor känna sig trygga med att de får det stöd som de har behov av.


För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsvariation ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Upplands-Bro.


Funktionsvariationspolitik rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Möjligheter att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska erbjudas liksom meningsfull som tex innebandy, matlagning, promenader, friidrott eller annat.


Arbetsmarknadspolitiken handlar om att investera i människor För att klara av utmaningarna på arbetsmarknaden på kort och lång sikt är det avgörande att det finns goda möjligheter att stödja arbetslösa till att uppgradera sina kunskaper eller omskola sig till bristyrken. Möjligheterna till omställning, kompetensutveckling och omskolning påverkar inte bara förutsättningarna att få ett arbete, utan även förutsättningarna till trygga villkor och arbetstillfredsställelse.


Vi ska jobba med aktiva åtgärder som är inriktade för matchning, utbud eller efterfrågan på arbetsmarknaden Ingen människa ska behöva leva på ekonomiskt bistånd under längre tid än nödvändigt.
Intensifiering av arbetet med ungdomar 9 till 13 år i riskzon behöver utvecklas i samverkan med skola och kultur-och fritid och polisen.


Våld i nära relationer skall alltid motverkas därför ska inte bara den som blir utsatt få hjälp och stöd utan verksamheten ska även kunna erbjuda behandling och stöd till våldsutövare.

Vi ska:
•utveckla det förebyggande arbetet för barn- och unga


•genomlysa daglig verksamhet så att vi är säkra på att den som får daglig verksamhet får det bästa för just den personen. Vi ska också genomlysa för att se över lokalbehov och lokalerna


•höja Habilitering-ersättningen till de som har daglig verksamhet

• genomföra satsningar för en meningsfull fritid för personer med funktionsvariation i samråd med kommunala tillgänglighetsrådet och Kultur- och fritidsnämnden som tex innebandy, matlagning, promenader, friidrott eller annat


• planera för nya lokaler till socialpsykiatrin


• föreslå förtroenderåd tillsammans med alla vårdcentraler i kommunen

facebook Twitter Email