– Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t.ex. parkeringar) och torg, skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.

Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning för bl.a. entreprenörer.

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden arbetar också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Inom nämndens ansvarsområde finns även affärsverksamheterna vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet. Verksamheterna Vatten-och Avlopp samt Avfall bedrivs som egna affärsverksamheter enligt självkostnadsprincipen och belastar inte den kommunala budgeten.

Tekniska nämnden

Budget 202061 300
Tillkommande ytor2 000
Generell kompensation1 410
Kapitalkostnader3 300
Budget 202168 010
Kapitalkostnader6 100
Plan 202274 110
Kapitalkostnader2 500
Plan 202376 610
facebook Twitter Email