– Tillitsfull och stärkt demokrati

invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.

Vi ska jobba för ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. utan orättfärdiga skillnader med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Det kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.Att skapa ett jämlikt Upplands-Bro är en viktig förutsättning för en socialt hållbart kommun.

Att möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle.

Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Vi ska jobba för att öka delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin. Närdemokratin ska stärkas så att Upplands-Bro borna får bättre insyn i kommande beslut och en större delaktighet, där kommuninvånarnas kunnighet och kreativitet används i medskapandet av kommunens utveckling

Alla Upplands-Brobor ska ges förutsättningar till delaktighet utifrån sina unika behov och förutsättningar, även om man är nyinflyttad eller inte har svenska som modersmål. Genom att förstärka och förbättra utbildningen i svenska för invandrare ges bättre förutsättningar för en snabbare integration.

Modersmålet är viktigt för barns/ elevers identitet och självkänsla. Tappar barnet/eleven sitt förstaspråk tappar han eller hon en del av sin identitet. Modersmålet är också grunden för barns/elevers förmåga till inlärning. Barn/elever som kan sitt modersmål väl, lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare.

Vi ska motverka tystnadskulturen i kommunen.Det måste finnas utrymmet för professionen. Tydliga roller ansvar och dialog är viktigt om professionen ska kunna bidra med sin kunskap och erfarenhet på ett demokratiskt och rättssäkert vis. Tyvärr ser vi idag en utveckling i motsatt riktning. Det behövs en ömsesidig respekt, lojalitet och integritet. En nödvändighet för att kunna ta ansvar för om välfärden ska kunna rekrytera, fungera väl och klara sina viktiga uppdrag.

Det är dags att inrätta en visselblåsarfunktion där anmälningarna går till ett externt företag som gör en bedömning och tar fram förslag på vidare hantering.

Äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska ha stort inflytande över de egna vård och omsorgsinsatserna.

Föräldrar till barn med särskilda behov ska ha tillgång till stöd och rådgivning om insatser för barnen.

Kommuner har ett särskilt ansvar att motverka alla former av våld och kränkningar mot/mellan våra medborgare.

Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt för människor och företag att ta och få kontakt med kommunen. Kommunens organisation ska präglas av en god serviceanda.

Genom en utveckling av kommunens gemensamma kontaktcenter, ökad digitalisering och fortsatt förenkling för användaren ska processtiderna i kommunen minska för att möta invånarnas krav på snabbare och mer tillgänglig service.

2021 sätter vi fokus på att:

  • Öka delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin tex genom att medborgardialoger utvecklas. Säkerställa att beredning och ärendehantering är rättssäker och demokratisk
  • Inrätta en visselblåsarfunktion

.

facebook Twitter Email