Tryggt och snyggt

Gemensamma grönområden och mer växter och grönska i det offentliga rummet inbjuder till vila och rekreation och är ett sätt att höja livskvaliteten och främja naturliga mötesplatser för kommunens invånare. En hög skötselstandard för alla våra gemensamma områden är prioriterat och nolltolerans mot klotter och skadegörelse på våra kommunala anläggningar ska gälla. Olika verksamheter måste optimalt samverka och komplettera varandra för att ge de bästa förutsättningarna för trygghet där människor bor, vistas eller färdas. Att undvika parker, gångstråk, gator och torg på grund av bristande skötsel, underhåll eller planering utifrån ett trygghetsperspektiv kan aldrig accepteras.

Vi vill:

 • Att insatser för att öka tryggheten utomhusskall prioriteras.
 • Att våra vägar, grönytor och parker skall ha en hög skötselstandard.
 • Fler parkbänkaratt vila på och fler papperskorgar vid parkbänkar.
 • Öka tryggheten och säkerheten i vår kommun med bättre belysning.
 • Komplettera vandringsleder, binda ihop och rustas upp dem.
 • Saneraklotter på kommunens byggnader och anläggningar inom 24 timmar efter anmälan.
 • Erbjuda grönområden som ska inbjuda till vila och rekreation.
 • Utveckla blomsterprogrammet för fler blommor/växter i det offentliga rummet.
 • Utveckla rekreations- och friluftsområden, parker och badplatser där barn ungdomar och vuxna kan mötas.
 • Skapa förutsättningar för gemensamma grönområden nära bostadsområden att fungera som naturliga mötesplatser.
 • Öka tillgängligheten till våra naturområden.

 

facebook Twitter Email