– Upplevelser av högsta kvalitet

–  I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

Upplands-Bro kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Vi sätter välfärden före skattesänkningar. Vi ska garanterar effektiva verksamheter där varje skattekrona går till välfärd av hög kvalitet med stor valfrihet.

Systematisk uppföljning av egna verksamheter, upphandlingar och entreprenader ska ske kontinuerligt. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursutnyttjandet

Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt med stor kostnadsmedvetenhet.

Demografin ställer höga krav på kommunsektorns finanser. Kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder, där just äldre och unga ökar snabbt under en kommande tioårsperioden. Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. Detta ställer krav på nya smarta lösningar och på genomtänkta effektiviseringar.

I Upplands-Bro är det självklart att invånare ska få välja förskola och skola till sina barn. Föräldrar till barn i förskolan ska kunna välja när och hur de ska ta semester. Liksom rätten att välja sin egen vård och äldreomsorg.

Valfriheten ligga inte i att välja utförare utan baseras på höga kvalitetskrav på utföraren av välfärdstjänster.

Konkurrensutsättningar av verksamheter kan förekomma och kommunen ska alltid vara med och ha möjlighet att lägga anbud.

Upphandlingsprocessen är av strategisk betydelse för kommunen. En strategiskt upplagd upphandlingsprocess skall göras på det totalekonomiskt mest fördelaktiga sättet för kommunen och bestå av affärsstrategisk analys, upphandling, leverans samt avtalsuppföljning. Avtalsuppföljning är avgörande för att leverantörer ska konkurrera på lika villkor,säkerställa en god affär samt att skattemedel användas på bästa möjliga sätt.

Innan leverantören anlitar underleverantör, som inte angetts i leverantörens anbud, för fullgörande av delar av uppdraget ska kommunens skriftliga godkännande inhämtas. Leverantören svarar för underleverantör såsom för sig själv. Kommunen kan komma att kontrollera att de krav som ställs på leverantören även uppfylls av underleverantör.

Vi ska säkerställa att alla upphandlingar genomförs smart, öppet, transparant, enligt gällande lagar och enligt kommunens policys och riktlinjer.

Kommunen ska när det är möjligt samordna upphandlingarna inom kommunen och med andra upphandlande myndigheter för att effektivisera, göra besparingar samt kunna ställa högra krav på kvalitet och miljöanpassning.

Genom att ställa miljökrav i upphandlingar och följa upp att de efterlevs, liksom genom medvetna beslut bidrar Upplands-Bro till hållbar utveckling.

Kommunen ska, när det är möjligt, möjliggöra för mindre och medelstora företag med verksamhet i kommunen, att lämna anbud, vårda konkurrenssituationen samt informera det lokala näringslivet om pågående upphandlingar.

De fackliga organisationerna ska vid behov få information om aktuella upphandlingar Kollektivavtalsliknande villkor ska vara förutsägbart, tydligt och preciserat och ställas som särskilda kontraktsvillkor i de upphandlingar det är möjligt.

2021 sätter vi fokus på att:

  • Säkerställa att kommunens upphandlingar är rättssäkra
  • Uppdatera miljökrav i upphandlingar samt inrätta en kontrollfunktion så att de efterlevs
facebook Twitter Email