Utbildning

Vi sätter skolan i främsta rummet.  Kunskapsresultaten i svensk skola ökar, ett bevis på att barnen lär sig mer.  Vi vill ha världens starkaste och mest jämlika skolsystem, Om utvecklingen skall fortsätta i samma riktning måste ojämlikheten brytas. Den svenska modellen vilar på en jämlik skola där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Målet är att alla barn ska klara skolan.

Därför är det viktigt att satsa på barn och elever i behov av särskilt stöd, det gäller såväl barn/elever som är särskilt begåvade och högpresterande som barn/elever som behöver extra stöd för att nå skolans kunskapsmål.

Vinstjakten från oseriösa företag inom skolan skall stoppas, segregationen brytas och resurserna fördelas rättvist. För oss betyder det att varje skattekrona ska användas på allra bästa sätt.

I dag har vi istället ett system som tillåter ett obegränsat vinstuttag. När privata aktörer fick tillträde till välfärden i början av 90-talet fanns en bild av att det främst var små idéburna aktörer som skulle ta den möjligheten. Efter decennier av marknadslösningar och privatiseringar måste vi stanna upp och fråga oss hur det blev. Bidrog vinstjakten till bättre resultat och en mer jämlik skola? Svaret är: Nej!

Vi socialdemokrater vill att dina skattepengar avsatta för välfärden ska användas för att förbättra skolresultaten– inte till stora vinstuttag. Därför vill vi begränsa vinsterna i skolan och välfärden.

Samtidigt värnar vi valfriheten och mångfalden. Det finns många goda exempel på privat drivna skolor där elever, föräldrar och personal är nöjda och resultaten och kvaliteten är bra. Idéburna aktörer och alla de aktörer som bedriver seriösa välfärdsverksamheter och som regelmässigt återinvesterar i verksamheten för att erbjuda utbildning av högsta kvalitet kommer att kunna fortsätta verka i sektorn.

Religiös påverkan hör inte hemma i svensk skola. Vi vill att skolan ska ge alla elever en bra utbildning oavsett bakgrund, kön eller religion. Svensk skola ska vara en plats där barn och unga med olika bakgrund möts. Att elever med olika erfarenheter lär sig att samarbeta bygger sammanhållning och motverkar splittring. Att skilja elever åt utifrån religion eller kön är inte förenligt med den svenska modellen.

Socialdemokraterna går därför till val på att förbjuda religiösa friskolor.

Kunskap är vägen till frihet. Upplands-Bro har en hög tillväxttakt och många barn och ungdomar bor i vår kommun och barnfamiljer flyttar till kommunen. Det ställer höga krav på att tillse så, att det finns tillräckligt med förskolor och skolor och att de är av god kvalitet. Oberoende av vilken förskola eller skola man väljer, skall barn och elever behandlas lika och mötas av hög kvalitet i en lärande och trygg miljö.

Rätten till likvärdig tillgång till elevhälsa ska prioriteras 

Den psykiska ohälsan växer i Sverige och Upplands-Bro, vi ser att många unga människor mår dåligt redan i grundskolan och det kryper nedåt i åldrarna. Vi behöver bli bättre på att förebygga och tidigt fånga upp när unga mår dåligt. Elevhälsan är en viktig verksamhet som ska nå alla barn och unga. Vi behöver stärka elevhälsan ytterligare och samordningen kring arbetet ska förstärkas. Särskilt viktigt är, att tidigt uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa bland elever.

Öppna Förskolan skall bevaras.  

Den är en viktig träffpunkt för de barn och föräldrar som är hemma. Den skall vara avgiftsfri och ha en verksamhet som utgår från besökarnas intressen och behov

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Vi vill se över den kommunala organisationen för att kunna erbjuda föräldrar möjligheten att välja kommunala och enskilt drivna dagbarnvårdare samt inrätta separat kö till familjedaghem.

Förskolan är starten på det livslånga lärandet.

Forskning visar att tidigt stöd och hjälp, i förskolan och lågstadiet, ökar möjligheten för dem att nå kunskapsmålen också senare i grundskolan. Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn. Vi vill att barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar ska ha rätt att vara heltid i förskolan

Vi vill fortsätta bygga nya förskolor, vilket ger förutsättningar att fortsatt minska barngrupperna så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn. Ha högre personaltäthet, skapa planeringstid samt mindre kringuppgifter för pedagogerna i förskolan. Vi vill fortsätta förbättra förskolemiljön, såväl inne som ute.

Upplands-Bro skall ha en jämlik skola med höga kunskapsresultat.

Alla barn har rätt att få en bra start på sitt lärande. Därför ska förskoleklassen förbättras och likvärdigheten öka.

Fler speciallärare och specialpedagoger ger varje elev ett bra stöd i skolan. Det behövs också fler insatser att möta barn och unga som är skoltrötta och där motivationen brister. Elever ska mötas av höga förväntningar och tro på att alla kan lyckas, skickliga lärare och arbetsro skall möta eleverna varje dag. Att säkerställa goda arbetsvillkor och arbetsmiljö i skolan är därför högsta prioritet.

I dialog skapa tydliga rutiner för hur mobiler används i skolan. Lärarna ska kunna fokusera på att vara just lärare, känna uppskattning och kunna utvecklas i sin yrkesroll. Rektorns roll som pedagogisk ledare och ansvarig för utbildningens kvalitet skall stärkas. Föräldrar skall ha god insyn och vara delaktiga.

Alla ska få en bra skola oavsett var man bor eller vilken skola man går i. Resurserna till skolan skall i större utsträckning fördelas efter behov, i syfte att bryta ojämlikheten.

Undervisningen skall anpassas efter varje elevs unika behov och förutsättningar. Barn/elever skall tidigt ges individanpassat stöd och uppföljning.

Vi vill verka för att livskunskap återinförs i skolan.

Bra studieresultat kommer av hårt arbete och lust att lära. Det behövs mer tid för lärande under skoldagen, men också på fritidshem. Läsande, lek och lärande skall stimuleras och möjligheterna till läxhjälp och extrastöd öka. Vi vill att både idrotts- och estetiska aktiviteter skall kunna ske i samarbete mellan fritidshem och föreningsliv, vi vet att fysisk aktivitet stärker lärande.

Gymnasieutbildning har i det närmaste blivit en förutsättning för att få arbete. Studie- och yrkesvägledning måste stärkas i hela skolan. Yrkesprogrammens status behöver utvecklas bland annat genom att knytas närmare arbetslivet. De studieförberedande programmen ska ge goda kunskaper som rustar unga väl för att klara en avancerad universitetsutbildning.

Framtiden börjar i skolan, och vi ska se till att alla barn och elever i Upplands-Bro får en god grund att stå på.

Vi satsar på:

 • Jämlik skola utan – utan vinstjakt.
 • Att alla barn och elever ska ges samma möjlighet att lyckas, förstärkt elevhälsa.
 • Skolmaten som skall vara klimatsmart och näringsrik och antalet för skolor och skolor med egna tillagningskök som skall öka.
 • Prioritera trygghet, ordning och reda i alla verksamheter genom tydliga ordningsregler, stöd till varje barn och elev och höga förväntningar och möjlighet att införa ordningskontrakt i kommunens skolor.
 • Stärkt elevhälsan med fokus på att förebygga psykisk ohälsa bland elever.
 • Att daglig rörelse i skolan ska möjliggöras
 • Att avsätta resurser för att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd.
 • Moderna utbildningsmiljöer, med grund i forskning med hjälp av ny teknik.
 • Att stimulera skolor och förskolor att profilera sig utifrån de förutsättningar de har.
 • Införa porr-filter i skolornas datornät. Barn och unga skall aldrig kunna exponeras för pornografi i kommunens skolor via datorer.
 • I dialog skapa tydliga rutiner för hur mobiler används i skolan.
 • Tryggare miljöer i dusch- och omklädningsrum
 • Evidensbaserade antimobbningsprogram.
 • Nolltolerans mot droger, kränkningar, övergrepp och mobbning skall gälla i kommunens verksamheter.
 • Trygga skolvägar. Barn- och ungdomar skall kunna gå/cykla på ett säkert sätt till samtliga skolor.  Belysning vid våra gångtunnlar och blinkande varningslampor vid övergångsställen i anslutning till skolvägar. Göra kompletterande åtgärder för att skolbarn även skall kunna hämtas och lämnas med bil på ett säkert sätt.
 • Att investera i nya skolor och förskolor. Alla Upplands-Brobor skall kunna lita på att det finns bra skolor och förskolor. Bygga ut kommunens gymnasieskola för att erbjuda fler utbildningsplatser.
 • Att utveckla lovskolan så att den ger stöd till alla som dem som har svårt att klara skolans mål.
 • Larm och säkerhetskameror där så behövs.
 • Utemiljöer som skall vara, trygga, snygga och uppmuntra till lek och möten.
 • Att samarbetet mellan skola och näringslivskall fortsätta utvecklas.
 • Avgiftsfria öppna förskolor.
 • Minska förskolegrupperna och öka andelen vuxna i förskolan, det kan handla om fler förskolelärare, barnskötare, förskole-assistenter eller annan personal.
 • Att garantera förskoleplats inom fyra månader.
 • Att fortsätta erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • Att alla barn ska ha rätt till förskola, även barn till arbetslösa.
 • Att utveckla förskolepedagogiken och förskoleklassens unika roll som brygga mellan förskola och skola.
 • Att öka undervisningstiden i förskoleklassen
 • Fritidshem skall utvecklas med målet att inrymma både extrastöd, läxläsning och fritidsaktiviteter.
 • Grundsärskolan skall erbjuda eleverna en god individuell utbildning och förutsättningar för grundsärskolegymnasium skall utredas.
 • Anställa lärarassistenter i skolan och förskole-assistenter på förskolan.

Minska administrationen, för att frigöra mer tid till undervisning och lärande.

 • Att minska klasstorlekarna och anställa mer personal. Det handlar om behöriga lärare, fritidspersonal, resurspersonal och specialpedagoger.
 • Att införa syskonförtur även i grundskolan.
 • Möjliggöra pedagogiska måltiderför grundskolans personal.
 • Att skolledning, lärare, förskolelärare och övrig personal skall ha det stöd de behöver för att kunna ge alla barn/elever bästa tänkbara lärandemiljö.
 • Investera i lärarna och deras förutsättningar för planering och kollegialt samarbete.
 • God arbetsmiljö och konkurrenskraftiga lönerdetta för att vi skall kunna rekrytera skickliga skolledare, lärare, samt förskolelärare och därmed också behålla dessa i våra skolor.
 • Att erbjuda kompetensutveckling så att personalen skall kunna utvecklas i sitt arbete.

Fler möjligheter att studera vidare 

Tiden är förbi när vi utbildade oss en gång som unga och sedan ägnade oss åt ett och samma jobb resten av våra yrkesliv. Dagens föränderliga arbetsmarknad kräver mer, utbildning skall löna sig för den enskilde och för samhället.

I dag håller bristen på yrkesutbildad arbetskraft Sverige tillbaka. Därför behövs ytterligare satsningar på yrkesutbildning. Den är viktigt och skall vara nära kopplad till arbetslivet, i bästa fall det lokala arbetslivet i Upplands-Bro.

Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter. De som vill skall ha möjlighet att studera och utvecklas. En hög utbildningskvalitet på undervisningen skall ge en god grund att stå på inför klivet ut i arbetslivet eller för steget in i högskolan.

För samhället leder utbildning till bättre matchning och högre tillväxt. Den svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens, aldrig med sänkta löner.

Vuxenutbildningen är central för omställning, komplettering och för att rusta människor att kunna gå vidare till jobb eller studier. Möjligheterna att uppdatera, validera och komplettera sin utbildning ska utvecklas. Det skall finnas möjligheter att växa och växla genom utbildningar och arbeten.

Den kommunala vuxenutbildningens viktigaste prioriteringar är att ha hög tillgänglighet liksom hög flexibilitet och aktivt samarbeta med branscher inom näringslivet.

Det är viktigt att ett bra samarbete byggs upp för att samordna SFI, vuxenutbildning, yrkesinriktade program, introduktionsprogram och praktik.

Inom ramen för utbildningen skall även information ges om vilka rättigheter och skyldigheter människor har i det svenska samhället.

Vi socialdemokrater investerar i ett nytt kunskapslyft för vuxenutbildningen genom att:

 • Utöka rätten till vuxenutbildningså, att fler kan komplettera sin utbildning.
 • Införa yrkespaket inom vuxenutbildningen, ett sätt att    utveckla yrkesutbildningar som leder till jobb.
 • Stärka möjligheten till regionala yrkesvuxenutbildningar.
 • Tillåta behörighetskompletteringar för studenter med redan komplett gymnasiebetyg.
 • Samarbeta med branscher och näringsliv.
 • Fortsätta att utveckla SFI-utbildningen kraftfullt för att korta vägen in i samhället och till egen försörjning för nyanlända.
 • Nyanlända med utbildning ska ha snabbare och mer effektiva möjlighet till validering.
 • Att SFI-undervisningen skall bedrivas i flexibla former och ha en arbetsmarknadsinriktning.
 • Verka för etablering av yrkeshögskolor i kommunen för att ytterligare möjliggöra matchning av kunskap och arbetskraftsbehov.
 • Vid upphandlingar kräva sociala klausuler som ger arbetslösa och ungdomar möjligheter till praktik

 

facebook Twitter Email