Vision och övergripande mål

-Upplands-Bro kommun styrs genom vår vision om hur kommunens ska utvecklas inför 2035. ”Upplands-Bro framtidskommunen som ger plats”.

Vision och mål

Kommunens vision “Kommunen som ger plats” arbetades fram under 2013-2015 i dialog med medborgare, näringsliv, föreningsliv, medarbetare i kommunen och politiker.

2021 kopplar vi framtidskommun till visionen, för att berätta hur vi vill uppfattas och utvecklas. Upplands- Bro kommun ska ständigt präglas av ett strategiskt utvecklingsarbete utifrån våra kärnvärden.

Kärnvärden kopplat till visionen

Nyfikenhet, omtanke och liv är de kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i framtiden. Visionen har en målbild som berättar hur det ska vara att bo och leva i kommunen år 2035: I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin plats, skapa sina livs chanser och tillsammans forma framtiden. Vi vågar vara nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Vi bryr oss. Omtanken om varandra, demokratiska värden och rättssäkerhet. Vi bryr oss om vår närmiljö, prioriterar hållbarhet och plats för tillit.

Övergripande mål

Fokus på service beskrivs i övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.

En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro kommun genom sex övergripande mål. De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal där målen omsätts till individuella mål för varje medarbetare.

·       En kommun för alla

Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen. Kommunen ska erbjuda gemenskap, aktiviteter och upplevelser för alla invånare

·       Tillitsfull och stärkt demokrati

Invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.

·      Livslångt lärande

I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och kommande generationers invånare.

·      Upplevelser av högsta kvalitet

I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

·      Hållbar utveckling

Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.

·      Attraktiv arbetsgivare och Positivt näringslivsklimat

Ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad.

facebook Twitter Email