Jobb och näringsliv: arbete är grunden för samhällets välstånd

Grunden för mångas välmående och trygghet är att ha ett jobb att gå till. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

Jobb: arbete ger trygghet i vardagen

I Upplands-Bro är arbete nyckeln till ett självständigt liv och grunden för samhällets välstånd. Ju fler människor i arbetsför ålder som arbetar, desto starkare blir samhället och den offentliga ekonomin. Att varje Upplands-Brobo har möjlighet att kliva upp på morgonen för att gå till arbete eller studier är därför grundläggande. Vi ska erbjuda särskilda arbetsmarknadsinriktade insatser för att pressa tillbaka arbetslösheten och satsa på insatser för omställning t.ex. genom de ovan nämnda kombinationsutbildningarna och yrkesvux FLEX. Detta ger individen bättre förutsättningar att korta ner etableringstiden och komma in på arbetsmarknaden och att byta arbete. De särskilda insatserna är exempelvis subventionerade anställningar, arbetsmarknads­utbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering och etableringsjobb för nyanlända.

Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete. Vi ska återinföra möjligheten till feriejobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet. Från förskoleklass till vuxenutbildning ska vi även arbeta med att öka elevernas förståelse och kunskap om arbetslivet. De ska få kunskap om arbetslivet, lokala företag, vilka yrkesroller som finns för att se kopplingen mellan det de läser i skolan och olika yrken.

Konkret ska vi:

 • aktivt arbeta med arbetsmarknadsinsatser så att fler kommer i jobb,
 • arbeta aktivt för en ökad lokal närvaro av statlig arbetsförmedling,
 • satsa ytterligare på yrkesvuxenutbildningen för att möta de stora behoven av gymnasialt yrkesutbildade,
 • öka arbetssökandes möjligheter till högskoleutbildning och studiestöd,
 • satsa på introduktionsjobb och extratjänster,
 • satsa på yrkesvux FLEX,
 • återinföra möjligheten till feriejobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet,
 • arbeta med att öka elevernas förståelse och kunskap om arbetslivet,
 • vi ska skapa förutsättningar för arbetssökandes och ungdomars möjligheter till praktik.

Arbetsvillkor: en god arbetsmiljö ger engagerade och friska medarbetare

En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska präglas av en god arbetsmiljö och schysta arbetsvillkor.

I Upplands-Bro kommun ska arbetslivet vara hållbart och utvecklande. Arbete ska vara en källa till trygghet, egen försörjning och frihet. Kommunen ska vara en god förebild som arbetsgivare arbete utifrån den gemensamma värdegrund som gäller för all offentlig verksamhet. Kommunens anställda är dess viktigaste resurs. Det är därför viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, med personalutveckling och goda anställningsvillkor.

Kompetent och verksamhetsanpassat ledarskap, med delaktighet, jämställdhet och mångfald, ska prägla kommunen som arbetsgivare.

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Vi ska utreda vilka visstidstjänster som går att omvandla till fasta tjänster för att minimera visstidsanställningar. Vi vill också skapa vikariepooler med fast anställd personal för att täcka korttidsfrånvaro. Så kan också andelen timavlönade, korta anställningar på allmän visstid, minska radikalt. Vi ska även avskaffa delade turer inom äldrevården.

Styrning och kontroll av de kommunala verksamheterna ska förenklas för att minska de administrativa bördorna för de anställda så att deras kompetens och erfarenhet i större omfattning tas tillvara. Styrningen ska bli mer tillitsbaserad och vi ska låta proffsen vara proffs! Vi ska exempelvis avskaffa minut för minut-scheman inom äldreomsorgen som avhumaniserar och fragmenterar omsorgen och åsidosätter brukarnas behov. Likaså ska rektorer och lärare få mer tid för sin kärnverksamhet.

Ett ökat samarbete med fackliga organisationer ska bidra till en förbättrad helhetssyn över de verksamheter som kommunen driver. Vi ska alltid ställa villkor enligt gällande arbetsrätt och kollektivavtal vid upphandling av tjänster och byggentreprenader, företag och organisationer. Detta krav ska så långt som möjligt även gälla underentreprenörer.

Konkret ska vi:

 • se till att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens personal och ett krav i alla upphandlingar,
 • se till att alla anställda i vård och äldreomsorg ska få kostnadsfria arbetskläder och skor,
 • se till att alla offentliganställda får den skyddsutrustning som krävs för att kunna utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt,
 • avskaffa delade turer och allmän visstid som anställningsform,
 • skapa vikariepooler med fast anställd personal,
 • stärka skyddsombudens roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet,
 • stärka kompetensutveckling för personalen bland annat genom att införa en kompetens­försörjnings­fond,
 • satsa på vidareutbildning för all personal inom vård, skola och omsorg,
 • alltid ställa villkor enligt gällande arbetsrätt och kollektivavtal vid upphandlingar.

Näringsliv: småföretag och entreprenörer måste ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas

För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv byggt på såväl stora exportföretag som små och medelstora företag. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande, och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

Upplands-Bro ska ha ett gott företagsklimat. I kommunen finns det många skickliga och engagerade entreprenörer, allt ifrån ungdomar som driver företag under sin gymnasietid (UF) till väletablerade familjeföretag. Vi värdesätter kommunens alla företagare. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas.

Vi ska ha ett gott lokalt näringsliv som bidrar till kommunens tillväxt och som ger fler arbetstillfällen. Utbytet mellan skola och näringsliv ska stärkas. Arbetsformen ”samverkan skola och arbetsliv” (förkortat SSA) ska vara en del av undervisningen i Upplands-Bro kommuns skolor. Utbytet med näringslivet ger också viktiga signaler till ungdomar om att deras utbildning är viktig för deras möjligheter att få jobb och bidra till det gemensamma. Mötet med företagare är också ett sätt för ungdomar att bygga nätverk och det kan också inspirera till eget företagande.

I Upplands-Bro ska vi ha företag som tar väl hand om sina anställda och ger dem drägliga och lagenliga arbetsvillkor. Socialdemokraterna vill inrätta ett särskilt lokalt arbetsmiljöråd där kommunen för kontinuerliga dialoger med företagarna och fackliga företrädare om betydelsen av bland annat ett systematiskt arbetsmiljöarbete och av inkludering och medbestämmande.

I arbetet med brottsförebyggande insatser är framtagande av medborgarlöften med den lokala polismyndigheten fortsatt viktiga där det årligen kartläggs vilka insatser som ska prioriteras. Samverkansformen BID (Business Improvement District), en områdessamverkan mellan fastighetsägare, boende, kommun och näringsidkare är en fortsatt viktig satsning.

Vi vill förutom detta också inrätta lokala brottsförebyggande samverkansråd med bred representation från näringslivet. Brott och otrygghet har tyvärr blivit en allt viktigare faktor att hantera för företagare. Därför ska vi även systematisera kommunens brottsförebyggande arbete genom att kartlägga företagares utsatthet och oro för brott och ordningsstörningar. Vi bygger samhället tillsammans. Åtgärder ska följas upp och utvärderas.

Konkret ska vi:

 • införa delade upphandlingar så att mindre och lokala företag kan vara med och lägga anbud. Ställa miljökrav i upphandlingen,
 • taxor i kommunen för tillsyn osv. ska betalas då tjänsten är utförd,
 • kommunen ska upprätta kompetenskatalog över lokala företagare för att uppmuntra lokalt inköpta tjänster och varor,
 • se över upphandlingarna i kommunen, utveckla upphandlingsunderlag så att de blir mer lättillgängliga även för mindre företag,
 • inrätta ett SSA-råd, Samverkan mellan skola och arbetsliv,
 • inrätta lokala brottsförebyggande samverkansråd,
 • inrätta ett lokalt arbetsmiljöråd för dialog mellan kommun, företag och fackliga organisationer,
 • satsa på områdessamverkan BID (Business Improvement District) – platssamverkan mellan fastighetsägare, boende, kommun och näringsidkare,
 • inkludera näringslivets perspektiv och utsatthet i lägesbilden inför framtagandet av medborgarlöften med lokalpolisen.
facebook Twitter Email