Folkhälsa: ohälsa är en av våra största utmaningar

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Det handlar om både hälsa och ohälsa. Folkhälsoarbetet är av stor betydelse för att medverka till att människor har en god livskvalitet och för att förebygga ohälsa.

I Upplands-Bro är folkhälsan viktig för planering av kommunens utveckling inom det kommunövergripande strategiska arbetet samt i lokalt utvecklingsarbete inom kommundelar och delområden. Det är många år sedan Upplands-Bro kommun tog fram ett samlat dokument om folkhälsan. Vi anser att det är dags att uppdatera och bifoga ett folkhälsobokslut till kommunens årsbokslut. Folkhälsobokslutet ska utgå från Folkhälsomyndighetens indikatorer efter folkhälsopolitikens åtta målområden:

 1. Det tidiga livets villkor.
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning.
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter.
 5. Boende och närmiljö.
 6. Levnadsvanor.
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet.
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Folkhälsobokslutet beskriver medborgarnas välfärd och hälsa och utgör en återkommande analys av förändringar, trender och hotbilder av folkhälso- och välfärdsutvecklingen i kommunen och kan användas som ett verktyg för att styra och följa upp folkhälsan i kommunen.

Alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv. Insatser ska riktas till alla med särskild hänsyn till utsatta grupper. Upplands-Bro kommun ska stärka arbetet med tidiga insatser. Elevhälsan ska förstärkas, både generellt och med att stötta riskgrupper bättre.

Psykiatrin ska stärkas och den psykiska ohälsan ska uppmärksammas och förebyggas bättre.

Konkret ska vi:

 • införa ett folkhälsobokslut,
 • på basis av folkhälsobokslutet utveckla strategier för kommunens folkhälsoarbete,
 • förstärka elevhälsan och arbeta mer förebyggande.

Kultur och fritid: kultur och fritid är en viktig del av vår välfärd

Konst och kultur bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för starkare och mer välmående medborgare och nya jobb i de kreativa näringarna.

En stark idrottsrörelse är en del av den svenska modellen och skapar ett friskare och tryggare Sverige. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera människor i idrott inom alla ålderskategorier.

I Upplands-Bro skapas genom kultur- och fritidsaktiviteter mötesplatser där erfarenheter och kunskap utbyts och växer. Fokus ska läggas på barn och ungas fria tid, och vi ska också genomföra en satsning på idrott och friluftsliv för äldre. Vi ska öka stödet till frivillig­organisationer, såsom pensionärsorganisationer, studieförbund och kulturföreningar. Fler aktiviteter kan då anordnas, till exempel matlagning, promenader, konserter, sommarkollo för äldre och studiecirklar. Kulturskaparnas villkor och trygghet måste också säkras, då de är oumbärliga för den levande kulturen inom kommunen.

En rik fritid med mångfald av möjligheter till idrott, kultur, aktiva föreningar och goda förutsättningar skapar gemenskap och delaktighet. Alla ska utifrån sina förutsättningar och villkor ges möjlighet att delta i och berika utbudet av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i Upplands-Bro kommun. Ungas fritid, däribland verksamheten vid fritidsgårdar, är en viktig arena för att skapa mötesplatser och möjligheter till etablering i samhällslivet. Det är ytterst viktigt att det finns tillgängliga ytor samt lokaler för spontana träffar, lek och spel.

Coronapandemin har lämnat djupa sår i vår kommun och det kommer att ta tid att få fullt fungerande samhällsfunktioner igen. Bland annat har det sociala avståndet mellan människor varit svårt för många och det finns en oro om ökad psykisk ohälsa, särskild bland våra barn och ungdomar. Därför är det viktigt att kultur- och fritidsverksamhet erbjuds kommun­innevånarna så att de får goda möjligheter till social samvaro och meningsfulla aktiviteter för bildning och rörelse. Idrotten är här av särskild betydelse genom sin förmåga att organisera såväl barn- som ungdomsverksamhet med motionsträning och spontana aktiviteter.

Socialdemokraterna i Upplands-Bro vill att Kulturskolan ska utveckla befintlig verksamhet och prova nya satsningar. Vi ska behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla dess utbud och ge goda arbetsvillkor för pedagogerna. Vi vill också att alla elever i kommunens skolor ska garanteras en kulturupplevelse per år och vill därför utreda ett system för detta.

Kommunens föreningar ska ha förtur till bokning av hallar och lokaler, med prioritet för barn och ungdomsverksamhet. Vi ska tillgängliggöra kommunens friluftsområden, badplatser och naturreservat med hjälp av bättre kommunikationer. Vi ska även öka utbudet av aktiviteter, mötesplatser, parker, informationsmaterial och underhåll.

Konkret ska vi:

 • införa avgiftsfri Kulturskola för barn, ungdomar samt personer med funktionsnedsättningar,
 • behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbud, utöka tillgång och förbättra arbetsvillkoren för pedagogerna,
 • återinföra nolltaxan i kommunens lokaler och anläggningar för barn och ungdomsföreningar samt föreningar för personer med funktionsnedsättningar,
 • öka det ekonomiska stödet till kultur- och fritidsföreningar med 20 procent,
 • ge förtur till barn- och ungdomsverksamhet vid bokning av kommunala lokaler och anläggningar,
 • skapa möjlighet för Kulturhuset och Brohuset att vara mötesplatser med generösa öppettider,
 • stödja föreningssamarbete för att inspirera och motivera fler unga till att idrotta och röra på sig,
 • satsa på barn- och ungdomsaktiviteter som sportcamp, konstskola, m.m.,
 • utveckla Idrottsplatserna i Kungsängen och Bro med flera,
 • införa avgiftsfri dagkollo på Hällkana,
 • utveckla våra kommunala badplatser med attraktiva lekplatser på vatten och på land samt båtramper, fler sittplatser, papperskorgar och grillplatser,
 • starta fritidsgårdsverksamhet i Håbo-Tibble,
 • anlägga en park i anslutning till Stjärnparken (aktivitetsparken) Bro,
 • anordna belysta pulkabackar på barnvänliga platser i kommunen,
 • bygga äventyrs-och utomhusvattenlekpark,
 • underhålla våra kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer,
 • utveckla fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan,
 • främja folkbildningen i kommunen genom ökat stöd till Studieförbunden,
 • erbjuda meningsfulla aktiviteter för äldre efter deras önskemål och förutsättningar,
 • anlägga ”Hälsans stig”, en anpassad promenadstig i lämplig terräng enligt föreningen Hjärt – Lungs definition, på lämpliga platser i kommunen,
 • bygga en kulturscen,
 • garantera minst en kulturupplevelse per år och elev i Upplands-Bros skolor,
 • utveckla scenkonsten i kommunen så att fler har möjlighet att ta del av scenkonst av högsta kvalitet,
 • stärka kulturproducenters förutsättningar,

stödja det fria kulturlivet och de fria kulturskaparna så att fler kan verka och etablera sig i kommunen,

 • erbjuda bra och ändamålsenliga repetitionslokaler för musik och scenkonst,
 • införa covid-check för att ge ekonomiskt stöd till arbete med återhämtning efter pandemin,
 • satsa på exempelvis Skapande skola och Konstformer,
 • tillsammans med kommunens föreningar planera framtida lokaler och hallar.

Psykisk ohälsa: kampen mot psykisk ohälsa – en jämlikhetsfråga

Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

I Upplands-Bro ska vi stärka stödet till kommunens invånare genom att arbeta förebyggande och öka tillgången till snabba insatser så att människor som behöver hjälp, stöd och vård ska kunna få det tidigare än i dag. Stöd, vård och rehabilitering ska utgå från brukarens behov, bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv. Insatser ska riktas till alla med särskild hänsyn till utsatta grupper. Barn och ungas psykiska ohälsa ska särskilt belysas och arbetet intensifieras. Upplands-Bro kommun ska stärka arbetet med tidiga insatser.

Vi vill upprätta en handlingsplan för det kommunala psykiatriarbetet i syfte att ange inriktning för det framtida arbetet. Den ska innehålla riktlinjer och utvecklingsområden för alla kommunens aktörer som kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa.

Konkret ska vi:

 • inrätta en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Upplands-Bro,
 • öka satsningarna på elevhälsa, skolhälsovård och ungdomsmottagningar,
 • utöka och utveckla öppenvården vid psykisk ohälsa och missbruk,
 • se till att variera och anpassa utbudet av arbete, sysselsättning, boendeinsatser och hjälpmedel för att möta behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar,
 • upprätta en handlingsplan för det kommunala psykiatriarbetet,
 • stärka den förebyggande verksamheten i form av stöd till anhöriga och frivilligorganisationer,
 • stärka boendestödjarnas roll och förutsättningar.
 • skapa mötesplatser för social samvaro i syfte att minska ensamhet.

Alkohol och narkotika: värna den svenska alkoholpolitiken

Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Parallellt med detta behöver vi även förbättra missbruksvården, anhörigstödet och stärka psykiatrin.

Upplands-Bro kommun ska bedriva ett aktivt arbete med både förebyggande och behandlande arbete. Det handlar om att hjälpa kommuninvånare som har problem med sitt missbruk av alkohol, droger, tabletter och spel. Vård och omsorg ska vara av hög kvalitet och anpassad till individens behov och önskemål.

Vi ska göra insatser för att skjuta upp alkoholdebuten och allmänt begränsa alkohol­konsumtion bland barn och ungdomar. Vi ska arbeta för att påverka ungdomar och unga vuxna att avstå från droger och en kriminell och narkotikarelaterad livsstil samt att ge de personer som redan har en sådan livsstil styrka att komma ifrån denna. De som levt länge med missbruk kan ha svårigheter att få ett eget boende. Vi ska underlätta deras väg in på bostadsmarknaden.

Konkret ska vi:

 • driva på utvecklingen av samarbetet mellan regionens psykiatri och kommunens missbruksvård,
 • arbeta drogförebyggande genom samverkan och engagemang från samhällets, föräldrars och frivilligorganisationers sida,
 • utveckla verksamheter i dialog med brukare, anhöriga och intresseorganisationer,
 • erbjuda så kallat lågtröskelboende som en övergång till det egna boendet.
facebook Twitter Email