En trygg välfärd som det går att lita på

Under de senaste decennierna har vi kunnat se hur våra skattepengar alltmer har använts på ett sätt som medfört ett försvagat välfärdssamhälle. Offentliga medel har förts över till privata utförare inom verksamheter som kollektivtrafik, snöröjning och sophämtning och även inom offentliga kärnverksamheter som vård, skola och omsorg.

Denna privatisering har fungerat väl i många fall, men det finns också många exempel där det fungerar sämre. Allt fler erfarenheter visar att de långtgående privatiseringarna, och idén om konkurrens som motorn för samhällsutvecklingen, dras med allvarliga problem. Det handlar bland annat om att medborgare såsom elever och patienter inom sjukvården behandlas mindre likvärdigt, att de anställda inom dessa verksamheter mår allt sämre och att insynen och den medborgerliga delaktigheten i verksamheterna minskar. Problemen handlar också om att utförare – privata såväl som offentliga – stirrar sig blinda på sina egna mål och budgetar, vilket skapar samarbetssvårigheter mellan de konkurrerande utförarna och även problem för politiker att styra verksamheterna och för medborgarna att utkräva ansvar. Och det skapar en vinstjakt där offentliga medel förs bort från verksamheterna och ner i ägarnas fickor.

Vi socialdemokrater vill sätta stopp för denna utveckling. Vi anser att privatiseringarna, och utvecklingen där offentliga verksamheter allt mer bedrivs som privata företag med ettriga mål- och resultatstyrningsmodeller har drivits för långt. Utvecklingen har varit mer ideo­log­­iskt än sakligt driven. Inte heller har alla återkommande problem med privatiseringarna och de nya styrmodellerna lett till omprövningar och nytänkande.

Socialdemokraterna har på nationell nivå uttryckt att det är hög tid att återupprätta vår starka välfärdsmodell. Våra gemensamma resurser ska gå till just välfärden. Därför vill vi sätta stopp för vinstjakten, nya privatiseringar och gräddfiler. Det individuella och organisationsinriktade tankesättet måste tonas ner. I stället måste vi åter satsa på det gemensamma, där individer och verksamheter ser och känner att de ingår i ett sammanhang och i en större helhet, där alla tar ansvar tillsammans för våra gemensamma angelägenheter.

Genom att bry oss om varandra och vårt samhälle, och genom att hjälpas åt, kan vi skapa en bättre tillvaro där vi ser till att de svaga i samhället, inte minst ungdomar på glid, tidigt fångas upp och får stöd. För detta krävs att våra grundläggande välfärdssystem säkras och stärks. En ansvarstagande medborgare, som har förmåga att inte bara se sina egna utan också andras behov, måste ges en stabil grund. Det handlar om att skapa trygghet för medborgaren genom skolor där alla barn blir sedda och ges likvärdiga möjligheter att växa. Det handlar om att skapa en behovsstyrd och sammanhållen sjukvård och om att forma en human äldreomsorg där också personalen ges drägliga arbetsförhållanden. I detta arbete är inkludering och dialog nyckelord. Berörda medborgare, särskilt unga och äldre, ska ges möjlighet att påverka verksamheterna, och civilsamhället ska ges möjlighet att komplettera det offentliga.

Detta är grunden för ett starkt, tryggt och välmående samhälle. När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer – byta jobb, starta företag, bilda familj, flytta eller börja studera. Färre riskerar också att hamna utanför samhället – i brottslighet, utsatthet eller utstötthet. I ett starkt och tryggt samhälle orkar och kan vi också engagera oss mer i långsiktiga frågor, särskilt i den nödvändiga klimatomställningen. Klimatfrågan, covid-pandemin och andra kriser visar tydligt på behovet av en stark offentlig sektor. I dessa frågor har medborgarna genomgående vänt sig till politiken – inte till marknaden, inte till näringslivet, utan till de gemensamma lösningarna!

facebook Twitter Email