Trygghet

En av kommunens största utmaningar är att bidra till att alla medborgare i Upplands-Bro kommun känner sig trygga och säkra

Insatser krävs på kort och lång sikt

Ett starkt och tryggt civilsamhälle bygger på samverkan och samordning mellan samhällets alla delar där medmänniskorna utgör samhällets största resurs. Ingen enskild aktör kan ensam skapa ett rakt igenom tryggt samhälle, det enda sättet vi kan skapa ett tryggt och socialt hållbart samhälle är tillsammans

 

Trygghetsinsatser/arbete i Upplands-Bro kommun november 2017

 • Trygghetssamordnare är anställd i kommunen sedan hösten 2016
 • Permanentat tjänst som preventionssamordnare har inrättats
 • Trygghetsvandringar genomförs regelbundet tillsammans med polis, trygghetssamordnare, frivillig krafter och representanter från bostadsbolagen
 • Grannstödsbil rullar i kommunen och har sedan i somras utökats med ytterligare en bil, 15 nya grannstödsförare utbildades under våren 2017
 • Fryshuset arbetar med fokus på ett 25-tal ”stökiga” ungdomar i Bro och har sedan i somras utökat sin bemanning med en arbetsledare. Aktiviteter och utbildningar genomförs varje vecka.
 • Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att förbättra den fysiska miljön runt Bro C – bl.a. byte av ljuskällor för att förbättra belysning
 • 6 st trygghetsvärdar är anställda i kommunen sedan våren 2017, de arbetar fredag och lördagkvällar.
 • Medborgarvärdar kommer efter nyår att anställas genom arbetsmarknadsenheten.
  • Planering pågår för att utveckla SIG (sociala insatsgrupper) som ett projekt inom Sociala investeringsfonden med ett inledande pilotförsök.
  • Fritidsgårdsverksamheterna i kommunen flyttas till Kultur – och Fritid för att kunna fokusera ännu mer på fritidsgårdarnas viktiga del i ungdomarnas fritid och utveckla verksamheterna på fritidsgårdarna.
  • Aktivitetspark i Bro anläggs för att berika fritiden för främst ungdomar
  • Arbete pågår för att ta fram en långsiktig strategi för trygghetsarbetet i Bro: projektgrupp och projektledare utsedd samt förslag på upplägg och projektorganisation
  • Två ungdomsstödjare arbetar inom socialkontoret och har vissa helger och vardagkvällar en uppsökande verksamhet för kommunens ungdomar.
  • Medborgarlöften tecknas årligen med mellan polisen och kommunen i dialog med medborgare, 2018 års medborgarlöfte arbetas nu framMedborgarlöftet för 2017: •Minst åtta i förväg planerade gemensamma insatser på denna plats med synlig närvaro av polis, polisvolontärer, kommunal personal och andra trygghetsskapande aktörer såsom föräldravandrare.•Kommunen åtar sig att ha lokal trygghetsskapande personal i Bro genom Fryshuset.
  • Nya medborgardialoger.
  • Minst fyra i förväg planerade narkotikainsatser på denna plats, där polis och socialtjänst samverkar för en sammanhållen kedja med samhällsaktörer.
  • Trygghetsvandringar i Bros centrala delar med syfte att förbättra den fysiska närmiljön.
  • Möjlighet till kameraövervakning och ordningsvakter undersöks igen.Kraven för att det ska ske har hittills inte uppfyllts.
  • Tillstånd krävs från Länsstyrelsen för kameraövervakning och för att kunna ha ordningsvakter behövs att polisen utser ett LOV 3 område tex i Bro Centrum.
  • Polisen har inrättar områdeskontor i Kontaktcenter i Kungsängen under hösten 2017 och ska enligt plan etablera områdeskontor även i Brohuset. Syftet är att polisen ökar sin närvaro i kommunens centrala delar.
  • BRÅ , lokala brottsförebyggande rådet agerar sedan 2016 mer strukturerat genom en handlingsplan för akuta och långsiktiga åtgärder. Där fokusområden prioriteras tillsammans med åtgärder och ansvariga.
  • Förebyggande rådet, socialkontoret, utbildningskontoret och kultur och fritid träffas för att arbeta gemensamt och övergripande med barn- och ungdomsfrågor.
  • Lägesbildsmöten, socialkontoret, utbildningskontoret, fastighetsbolag, Säkerhetschef, polisen, räddningstjänsten och andra relevanta aktörer träffas regelbundet i lägesbildsmöten. Syftet med mötena är att skapa en helhetssyn runt individer/ungdomar som skapar oro. Gruppen arbetar med att samordna insatser
  • Skolor och förskolor i kommunen rustas för 20 miljoner årligen
 • Förskolor och skolor ska investera i nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.
  • Förskoleprogram antogs 2016. Punkt 3: ”Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98(2010) ska trygghet vara något som ska prägla arbetet i förskolan och erbjudas som en självklar och central del av barnens vardag.
  • Trygghet är enligt Broberg m.fl. (2012) en förutsättning för lärande, eftersom       forskningen visar att otrygga barn inte kan utforska och lära utan att de först behöver få sina behov av trygg anknytning tillgodosedda. De behöver känna att det finns en vuxen i närheten som kan trösta och uppmuntra dem när de stöter på utmaningar och svårigheter. Det är därför av stor vikt att samtliga förskolor arbetar mycket medvetet med att skapa en trygg bas för alla barn.”
  • Skolutvecklingsprogram antogs också under 2016 punkt 2:2 : ”En förutsättning för allt lärande är att eleven känner sig trygg i skolmiljön. Lugn och ro i klassrummet liksom gott kamratskap på skolgården är en förutsättning för en lärande miljö. Vuxennärvaro i alla sammanhang är viktigt. Det gäller såväl i som utanför klassrummet. ”
  • Att främja kamratskap och goda sociala förmågor är att utveckla resurser som eleverna bär med sig igenom hela livet. Vuxennärvaro i alla sammanhang är viktigt. Det gäller såväl i som utanför klassrummet.
  • Integrationen utvecklas i kommunen. Integrationssamordnare och 4 integrationsstödjare är anställda sedan 2016.
  • Brandkåren Attunda har tillsammans med kommunerna upprättat en nollvision avseende bränder och olyckor. Brandkåren Attunda utvecklar såväl räddningsinsatser som det förebyggande arbetet och förnyar sin roll i ett samhälle i förändring. Brandkåren Attunda arbetar i det förebyggande arbetet med insatser som skolbesök, hembesök, konsekvenssamtal, information och aktiv närvaro i lokalsamhället i större utsträckning än vad de tidigare gjort.
  • Vid nybyggnationer i kommunen tas hänsyn till trygghetsaspekten. Gärna verksamhetslokaler i bostadsområdena för att det ska vara befolkat hela dygnet. Vid anläggande av park och grönstråk ska dessa vara väl upplysta.
 • Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism är framtagen i kommunen, konsultationsforum finns.
 • Första linjens psykiatri är infört i kommunen. Bryggan är en psykiatrisk mottagning för barn och ungdomar i Upplands-Bro. Mottagningen är helt kostnadsfri och ett samarbete mellan Socialkontoret, Utbildningskontoret och vårdcentralerna i Bro och Kungsängen. Bryggan tar emot barn och ungdomar som mår dåligt. Ingen remiss krävs och genom att i ett tidigt stadie söka hjälp, undviks större problem i framtiden.   
 •  Upplands-Brohus
 • Tätt samarbete med Hyresgästföreningen, där ett boutvecklingsavtal ligger i botten, för att grannar ska lära känna varandra och det ska bli ett trivsamt boende.
 • Sedan några år tillbaka samarrangerar UBH, Kyrkan och Hyresgästföreningen ”Sista veckan” som är aktiviteter för skolungdomar sista veckan på sommarlovet.
 • Störningsjour dit boenden kan ringa vid störningar i och omkring sitt boende.
 • Trygghetsvandringar kvällstid tillsammans med de lokala hyresgästföreningarna
 • Samrådsmöten med de lokala hyresgästföreningarna där konkreta saker kring boende tas upp.
 • Arbetar kontinuerligt med förbättring av utemiljöer, belysning, beskärning av buskage mm
 • Dubblering av väktarinsatser sedan sommaren 2017 i Bro Centrum.
 • Väktare ronderar i centrum under butikernas öppettider och särskilt vid stängning och en 1,5 tim efter.Vardagsnätter ronderas centrum mellan kl 23-05. Fr-sö utökas ronderingen mellan kl 20-05.

Upplands-Bro Kommunfastigheter

 • Bevakning av Upplands-Bro kommunfastigheter sker kvällar och nätter 7 dagar i veckan. En bil åker runt och gör nedslag på några olika objekt varje natt. Bevakningen kan i viss mån styras vid behov till speciella objekt.
 • Kommunfastigheter utreder möjlighet att sätta upp kameraövervakning på i första hand Brohuset för att se när skadegörelse eller annan brottslighet sker och eventuellt skicka dit väktare eller vidta annan åtgärd.

Framåt 2018

Kommunen har flera roller inom området trygghet och säkerhet. De nationella uppdragen till kommunerna är många där detaljerings- och frihetsgrader varierar. Förändringar i polisens och räddningstjänstens organisationer och arbetssätt ställer höga krav på kommunen. För att möta dessa i många fall ökade krav behöver kommunen fortsätta förstärka trygghetsarbetet och utveckla den lokala samverkan mellan kommunen, polisen och andra aktörer. Syftet är att arbeta brett med säkerhets- och trygghetsfrågor för att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla som bor, verkar eller vistas i vår kommun.

Alla invånare ska känna och uppleva trygghet i Upplands-Bro kommun

facebook Twitter Email