Prioriterade områden för Upplands-Bro kommun

Ordning och reda i ekonomin är en grundpelare för trygghet, valfrihet och kvalitet i välfärden. Vi ska återinföra ordning och reda i kommunens ekonomi och kvalitetssystem. En god ekonomi bygger i sin tur på att alla i arbetsför ålder och som kan arbeta har ett jobb att gå till.

Vi socialdemokrater menar att såväl social trygghet och utveckling som en stark offentlig ekonomi endast kan åstadkommas om kommunens välfärdsverksamheter står starka. Skola, vård och omsorg är basen. Därför vill vi använda den ekonomiska styrkan till investeringar i dessa välfärdsfrågor. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före skattesänkningar. I detta program sätter vi därför skola, vård och omsorg främst. Detta är högprioriterade verksamheter, där vi under 2022–2026 vill vidta omfattande åtgärder. Utöver dessa välfärds-frågor vill vi också stärka kommunens arbete med folkhälsa, jobb och näringsliv samt klimat och samhällsplanering, där frågor om bostäder och en livskraftig landsbygd står centrala.

På alla dessa områden vill vi slå vakt om demokratin. Arbetet med att stärka och vitalisera den lokala demokratin berör alla i kommunen: invånare, förtroendevalda och medarbetare i kommunen. Samhällsbygge grundar sig på en tilltro till medborgarnas engagemang och respekt för deras självständiga förmåga till organisering. I folkrörelser möts olika åsikter och det finns demokratiska former för att enas om hur organisationen ska bedriva sin verksamhet och påverka samhället. Det ökar förståelsen för hur samhället fungerar och för oliktänkande.

Unga är underrepresenterade i de representativa församlingarna, de är invånare i dag i den lokala demokratin och påverkas av dagens politiska beslut men är även framtidens invånare som ska bevara och utveckla demokratin. En hållbar demokrati förutsätter att unga får möjlighet att utveckla ett aktivt medborgarskap. Vi ska upprätta en plan för en hållbar lokal demokrati med jämlikt inflytande för alla.

Sedan 2010 ingår också Upplands-Bro i det finska förvaltningsområdet, vilket innebär att de som bor i kommunen och talar finska till vardags också ska kunna göra det när de

kontaktar kommunen. Det handlar även om att kunna använda sitt modersmål för att ringa, skriva eller på annat sätt kontakta kommunen. Inte minst är det viktigt att barns utveckling av en kulturell identitet och att användning av det egna minoritetsspråket främjas.

Konkret ska vi:

 • införa ordning och reda i ekonomin för att våra skattemedel går till de ändamål de är avsedda för och används på bästa sätt,
 • avsluta den sociala investeringsfonden,
 • öka kunskapen för att göra smartare upphandlingar och uppföljningar,
 • genomsyra alla verksamheter med ett cirkulärt tänkande,
 • upprätta en demokratiplan,
 • arbeta mer aktivt med medborgardialoger,
 • ge unga ökade möjligheter att påverka den politiska beslutsprocessen i ett tidigt skede,
 • mer aktivt arbeta med råd, såsom anhörigråd, pensionärsråd, ungdomsråd och tillgänglighetsråd,
 • skapa goda förutsättningar för folkrörelser och det civila samhället så att idéburna organisationer har möjlighet att växa,
 • i samråd med den sverigefinska minoriteten arbeta fram årliga aktivitets- och åtgärdsplaner,
 • utreda behovet och möjligheterna att inrätta en finskspråkig avdelning på något äldreboende.

Sammantaget vill socialdemokraterna att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och miljövänlig kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit måste vi investera i välfärden, höja kvaliteten i verksamheterna, skapa en företagarvänlig miljö som får fler i arbete samt öka människors inflytande och egenmakt.

facebook Twitter Email