Mälardalsrådet 2020

Fredag den 21 augusti, deltog jag som ombud på Mälardalsrådet (digitalt) som inleds av Christoffer Tamsons (M) Ordförande för Mälardalsrådet.
Mötet leds sedan av Jimmy Jansson (s)

Mälardalsrådet arbetar utifrån dessa två inriktningsmål 2021:


En sammanhållen region Med en sammanhållen region avses en gemensam funktionell arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregion.

Att Stockholm-Mälarregionen vidareutvecklas i de funktionella sambanden har stor betydelse för regionens invånare, Sveriges utveckling och landets internationella konkurrenskraft.

För att gynna pendling, resor och godstransporter och samtidigt garantera en fortsatt hållbar utveckling behövs klimatsmarta transportlösningar.
Den sammanflätade regionen ger ett stort och varierat underlag för ett starkt näringsliv. Det ställer krav på attraktiva boendemiljöer, en god transportinfrastruktur samt ett klimatvänligt, miljösmart och effektivt resursutnyttjande. Arbetet syftar till att nå god internationell tillgänglighet, bättre pendling mellan regionala noder, klimatsmarta och effektiva person- och godstransporter, framkomliga och trafiksäkra vägar samt ett effektivt nyttjande av Stockholm-Mälarregionens vattenvägar. I det maritima arbetet beaktas vårt gemensamma vatten i både miljöhänseende och som transportresurs.


En stark kunskapsregion Med en stark kunskapsregion avses en region med god och hög utbildning, väl fungerande kompetensförsörjning och stark innovationsförmåga.

Mälardalsrådet har identifierat utmaningar för Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion, bland annat fler elever med fullständiga betyg samt ökat deltagande i högre utbildning. I Mälardalsrådets storregionala arbete för en stark kunskapsregion ligger fokus på följande två utmaningar:
• Bättre matchning mellan utbildning och efterfrågad kompetens
• En region som främjar innovation


Arbetet syftar till ökad samordning och en bred förankrad samsyn i frågor som bidrar till att stärka matchningen mellan högre utbildning och arbetsmarknadens behov. Effektiva och klimatsmarta lösningar från offentlig innovation är en del i främjandearbetet.


Ett effektivt möte och beslut om fortsatt fokus för jobb ,kunskap, infrastruktur och bostäder!

Camilla Janson, oppositionsråd (S)

facebook Twitter Email