Regeringens Äldreomsorgslyft

Regeringens Äldreomsorgslyft beräknas leda till 19 nya tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen i Upplands-Bro!

Regeringens Äldreomsorgslyft syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer under 2020 och 2021 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

  • Våra viktigaste prioriteringar som samhälle just nu är att minska smittspridningen och rädda liv. Samtidigt måste vi rusta oss för tiden efter krisen. Då är möjligheterna till omställning, utbildning och rätten till trygga anställningar oerhört viktiga. Nu gör vi något åt den oacceptabla situationen inom äldreomsorgen.
  • Rätten till heltid inom omsorgen och att kunna utbilda sig under arbetstid har vi socialdemokrater kämpat för under en lång tid. Därför var detta ett av våra vallöften inför valet 2018. Det blir nu verklighet i och med det äldreomsorgslyft som regeringen tagit fram tillsammans med Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner. Satsningen väntas ge välfärden 10 000 nya vårdbiträden och undersköterskor som också får fasta anställningar. Att det numera även är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla, bekosta och tvätta arbetskläder för personal inom hemtjänst och äldreomsorg, inte den enskilde medarbetens, är ännu ett viktigt vallöfte som nu blir verklighet runt om i landet. Vi kommer alltid stå på vårdpersonalens sida.
  • Det som händer på alldeles för många äldreboenden runt om i landet just nu är inget annat än fruktansvärt. Vi måste utvärdera hur och varför smittan tagit sig in till våra äldre och vad som kunde ha gjorts bättre. Men redan nu kan vi se en ohållbar situation för såväl äldre som anställda när det är väldigt många personer inblandade kring samma brukare eller patient.
  • Det är ingen hemlighet att vårdpersonalen många gånger har dåliga arbetsvillkor. Att de har otrygga anställningar, är för få, inte hinner med och ständigt jobbar med känslan att inte räcka till. Att de många gånger inte har fått den utbildning som behövs och att deras löner är låga, samtidigt som det krävs allt mer av dem.
  • Trycket på äldreomsorgen kommer fortsatt vara stort även efter krisen. Inte minst för att den personal som slitit under pandemin måste ges tid för återhämtning, men också på grund av vi blir allt äldre och vårt behov för bland annat vård och omsorg ökar. När sjukvården samtidigt krisar landar ett allt större ansvar på äldreomsorgen. Tusentals nya undersköterskor kommer att behövas varje år för att vi ska klara av att ha en stark välfärd och trygg äldreomsorg i hela landet.
  • För att vi ska kunna garantera detta måste vi göra insatser inom flera områden samtidigt. Det handlar dels om att kraftigt förbättra arbetsmiljön för de som jobbar inom äldreomsorgen. Vi behöver se till så att anställningarna är trygga och att lönerna höjs. Så att de som redan jobbar där orkar stanna kvar och så att fler väljer att söka sig dit. Men framförallt så att personalen kan utföra sina viktiga jobb på ett tryggt och säkert sätt både för sig själva och de äldre.
  • Vi behöver också öka utbildningsmöjligheterna. Dels för att fler ska kunna ställa om och utbilda sig till ett vårdyrke. Men också för att vårdpersonalen ska få den utbildning de behöver. För att möta framtidens behov av bland annat undersköterskor ökar regeringen tidigare satsningar på regionalt yrkesvux samtidigt som utbildningsplatserna på högskolornas basårsprogram utökas. Så att fler kan bli behöriga att studera till exempelvis sjuksköterska.
facebook Twitter Email