Budget 2024 Socialdemokraterna i Upplands-Bro satsar 55 % mer på skolan än alliansen (M,C, L, och Kd) i årets budget!

Alliansen höjer skolpengen med 3,5 % och vi med 5,45 %.

Svensk skola står inför en kostnadskris och det ska inte vara barnen som får betala priset.

Vi sätter fokus på att bygga Upplands-Bro starkt och tryggt igen!

Vi ska återigen bli en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi investera i välfärden, ge förutsättningar för att höja kvalitén i verksamheterna, jobba bort tystnadskulturen, öka människors inflytande och egenmakt samt skapa en företagarvänlig miljö som får fler i arbete. Arbetslivet vara hållbart, utvecklande och vi styr tillitsbaserat.

Vi har respekt för varandras roller, öppenhet, transparens och demokratiska processer.

Vi har respekt för varandras roller, öppenhet, transparens och demokratiska processer. Politik handlar om att prioritera. Utveckling ska ske tillsammans med invånare, personal, företag och civilsamhället. Socialdemokraterna i Upplands-Bro lägger en skuggbudget som sätter välfärden och framtidsinvesteringar framför skattesänkningar och egenintresse.

Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor som bor och verkar i kommunen som bidrar till dess utveckling.

Vi värnar alla människors lika värde Alla ska känna sig delaktiga och betydelsefulla. Respekt för de mänskliga rättigheterna är ett uttryck för socialdemokratins grundläggande värderingar och en förutsättning för demokrati.

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna inom områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering och kostnadsutveckling för offentlig sektor. Vi står inför ett tufft läge med höjda räntor, stigande inflation och höga bränsle- och elpriser. En osäker omvärld och en regering som långt ifrån lyssnar in kommunernas behov.

Upplands-Bro kommuns invånare ska kunna lita på ett inlyssnande politiskt ledarskap för medborgarnas, personalens och verksamheternas behov som präglas av öppenhet och ansvarstagande för fattade beslut.

Det krävs ordning och reda i kommunens finanser, tydliga och genomtänkta prioriteringar för att uppnå god hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet samtidigt som verksamhetens kvalitet bibehålls och vi kan genomföra nödvändiga reformer. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att inte lämna över kostnader och svåra prioriteringar till kommande generationer. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och professionalitet oavsett om det är externa aktörer eller inom kommunens egen regi.

Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. Vi ska se till att vartenda öre vi gemensamt betalar i skatt används effektivt med focus på livskvalitet för oss medborgare. Det gör vi genom att stärka vår gemensamma välfärd. Vi ska effektivisera med empati och förstånd, ha en sund personalpolitik och vi ska bygga med ansvar.

Vi ser med oro på den bild som målas upp kring Upplands-Bro som en otrygg plats. Trygghet är mångfacetterat och kan innebära allt från att känna sig rädd när man rör sig utomhus under kvällstid till att bli diskriminerad. Att känna oro att välfärden inte finns där när omständigheterna i livet kräver det. Inte våga gå ut för snöröjningen är undermålig. En klump i magen när man går till skolan eller jobbet, maktkorruption, osund kultur och arbetsmiljö som skapar rädda organisationer där tystnadskulturen breder ut sig och underställda blir syndabockar.

Trygghet innebär även att samhällssystemen är starka nog att stå emot grov organiserad brottslighet och arbetar förebyggande. Vi måste bort från ensidiga fokus och arbeta brett i hela kommunen. Upplands-Bro ska vara en trygg och säker kommun för alla invånare, personal, besökare och företag. Det handlar om akuta men framför allt långsiktiga åtgärder i samarbete med andra aktörer för ett tryggt och hållbart Upplands-Bro.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, till människors frihet att forma sina egna liv. Vi ska ha en skola som präglas av trygghet, förväntningar och studiero.

Fokus ska ligga på att kunskap och bildning – framför vinstjakt eller religiös påverkan.

Det börjar i förskolan som ska var till för alla barn och erbjudas utifrån familjens behov. Vi ska erbjuda en likvärdig utbildning med kunskap i focus. Utbildning är inte längre något man får en gång som ung. Allt fler kommer att behöva ställa om, komplettera och byta yrkesbana mitt i livet.

Vuxenutbildningen ska erbjuda ett brett utbud av program och kurser och ha verksamhet både i egen regi och i samverkan med andra utbildningsanordnare. Det är av särskild vikt att vuxenutbildningen bidrar till att fler har tillräckligt goda svenskkunskaper för arbetsmarknaden.

Utbildningsinsatserna ska matchas mot det lokala näringslivet och arbetsmarknadens behov. I Upplands-Bro kommun ska det finnas utbildningsmöjligheter för alla, ung som årsrik.

Socialdemokraterna i Upplands-Bro presenterade år 2018 förslaget Campus Ekhammar. En plats där skolverksamheter möts i syftet att bidra till en hållbar framtid, anpassad efter dagens pedagogik och lärmiljöer för våra elever. Skolverksamhet från förskola till vuxenutbildning finns samlat under ett och samma namn. Vi vill driva vidare denna fråga från ord till handling.

Att fler behöver ha ett jobb att gå till vilket kommer att vara en av de stora utmaningarna framöver. Här ska hela kommunkoncernen kraftsamla och dialog med näringslivet stärkas.

Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att åldras i. Äldre ska själva bestämma över sitt liv och sin vardag. Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande ska utvecklas. Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet eller depression och annan psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet ska stärkas och mötesplatser som möjliggör samvaro, kulturupplevelser och andra aktiviteter för äldre ska utvecklas. Vi bygger bostäder för olika behov så som trygghetsboende. Upplands-Bro ska bli en äldre vänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov.

Det är tyvärr vanligt med stress och tidsstyrning inom hemtjänsten, många trivs på sitt jobb men känner att arbetsuppgiften är övermäktig för att de är så kringskurna. Tidspress och etiskt svåra beslut leder till stress. Vi ska ge medarbetarna möjlighet att diskutera och ventilera. Att ge omsorg är ett komplicerat arbete. Det är fullt möjligt att erbjuda schysta arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö. Vi ska gå från minutstyrning till tillitsbaserad styrning och öka kontinuiteten i hemtjänsten så att brukaren oftare möter samma personal.

Upplands-Bro kommuns miljö- och klimatarbete ska ligga i framkant och kontinuerligt söka nya sätt att göra varje del av kommunens verksamhet mer hållbar. Upplands-Bro ska ta sitt ansvar för klimat- och miljöarbetet och öka takten i omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi i linje med Agenda 2030.

I Upplands-Bro ska vi bygga varsamt med hänsyn till trygghet, tillgänglighet, livskvalitet, naturvärden, kulturhistoriska miljöer och befintlig bebyggelse. Större delen av kommunen ska fortsatt vara grön. Vi ska bygga klimatsmart med olika upplåtelseformer: eget ägande, bostads- och hyresrätt. Utbyggd kollektivtrafik och levande orter med torg, parker, näringsliv och mötesplatser. Säkerhet och trygghet ska inkluderas i planeringen av den fysiska miljön.

Vi, Socialdemokrater vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi investera i välfärden, ge förutsättningar för att höja kvalitén i verksamheterna, jobba bort tystnadskulturen, öka människors inflytande och egenmakt, skapa en företagarvänlig miljö som får fler i arbete.

Vi sätter fokus på att bygga Upplands-Bro starkt och tryggt igen!

Vi ska återigen bli en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi investera i välfärden, ge förutsättningar för att höja kvalitén i verksamheterna, jobba bort tystnadskulturen, öka människors inflytande och egenmakt och skapa en företagarvänlig miljö som får fler i arbete. Arbetslivet vara hållbart, utvecklande och vi styr tillitsbaserat.

Vi har respekt för varandras roller, öppenhet, transparens och demokratiska processer. Så bygger vi ett tryggt Upplands-Bro där hållbara framtidsinvesteringar går före skattesänkningar och egenintresse.

Camilla Janson (S)

Kommunalråd i opposition.

 Omvärld och det offentliga uppdraget

De gångna åren har haft påverkan på det offentliga uppdraget, dels genom Covid- 19 pandemin, dels det ryska anfallskriget. Under 2023 har Sverige gått in i lågkonjunktur där inflationen har skjutit i höjden.

En fortsatt konjunkturförsvagning väntar Sverige med en svag utveckling för både produktion och sysselsättning. SKR räknar med att BNP minskar med 1,0 procent i år. Det är effekterna av det senaste årets höga inflation och stigande räntor som för Sverige in i lågkonjunkturen.

En liknande dynamik syns i vår omvärld. Hushåll världen över möter kraftigt ökande levnadsomkostnader samtidigt som lönsamheten pressas i räntekänsliga delar av näringslivet.

SKR räknar med fallande inflation i år, samt att tiden med räntehöjningar från centralbankerna världen över snart är förbi. Inflationen kommer dock under en längre tid att vara högre än innan den sköt i höjden.

Vidare slår räntehöjningarna igenom med viss fördröjning i ekonomin. Räntorna beräknas kommande år att ligga klart högre än de mycket låga nivåer som gällde innan den höga inflationen slog till.

Riktade statsbidrag kan vara ett välkommet tillskott till den kommunala budgeten. Men lika ofta innebär de en administrativ börda som slutar med att statsbidragen kostar mer än de smakar. Det kommunen behöver är generella statsbidrag då behoven ser olika ut i olika kommuner.

Det hade varit önskvärt att få besked om statsbidrag gällande 2024 redan i vårbudgeten. Regeringens besked våren 2023 var: inga nya pengar för år 2024. Om regeringen står fast vid sitt besked i höstens budget kommer nästa år bli väldigt tufft för kommunens verksamheter.

Pengar till skola, äldreomsorg och omsorg pressar inte upp inflationen. Sverige har råd. Sveriges statsskuld, bruttoskuld enligt EU:s regler är bland de lägsta i unionen. Sveriges skuld är 33 procent av BNP. Genomsnittet i EU är 84 procent. För länder inom euron är skulden 91,6 procent.

Under 2023 förhandlades även förutsättningar för lönerörelsen 2024 som innebär betydande löneökningar för offentlig sektor.

En fördel vore att kommunen återgår till att lägga budget på hösten för att vara bättre i takt med den nationella nivån.

Inom ramen för utredningen gällande Upplands-Bro kommuns bolag har en omfattande underhållsskuld konstaterats.

Det politiska läget

Valresultatet i Upplands-Bro 2022 gav S 12 mandat, M 11 mandat, SD 7 mandat, L 2 mandat, V 4 mandat, KD 2 mandat, C 2 mandat och MP 1 mandat av kommunfullmäktiges 41 mandat.

Det blev 17 mandat för röd/grönt styre och 17 mandat för styre med M L Kd och C. Sd fick 7 mandat så inget traditionellt block fick majoritet. Valet stod mellan att arbeta över blockgränserna eller att ta stöd av Sd för att komma till makten.

M, L, Kd och C beslutade sig för att samarbeta och med valtekniskt stöd av Sd fick de majoritet i kommunfullmäktige för att styra kommunen genom att göra sig beroende av SD som vågmästare.

I Upplands-Bro mena vi att all verksamhet utgår ifrån att det finns förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

I Upplands-Bro ska alla mötas med respekt och det utgår från alla verksamheter för att det ska finnas förtroende och respekt för människors roll, kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

Upplands-Bro kommuns strategi- och styrsystem fokuserar på att skapa god verksamhet, välfärd av hög kvalitet, ett starkt näringsliv och företagande samt hållbar samhällsutveckling under demokratiska former. För att utveckla verksamheterna är metoder för förebyggande arbete, kompetensutveckling samt digitalisering viktiga för Upplands-Bros utveckling. Våra demokratiska principer, rättighet och skyldigheter ska värnas varje dag.

 Vision och Styrsystem

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas till 2035. Kommunens vision “Kommunen som ger plats” arbetades fram under 2013 – 2015 i dialog med medborgare, näringsliv, föreningsliv, medarbetare i kommunen och politiker. Visionen har över tid justerats. Visionen lyder

”Ett hållbart Upplands-Bro – Framtidskommunen som ger plats”.

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd.

Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal där målen omsätts till individuella mål för varje medarbetare.

Kommunmål för Upplands-Bro

För Upplands-Bro har kommunmål tagits fram som gäller för alla verksamheter och beskriver förflyttningen som kommunen ska genomföra under perioden.

Kommunmålen utgör en grund för nämndmålen.

Kommunmålen handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro kommun verkar för att möta utmaningarna i omvärlden och samtidigt möta invånarnas och näringslivets förväntan på kvalitet i service. Målen utgår från att skapa invånar- och företagsnytta. Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen formas och utvecklas.

För att utveckla kvalitet och effektivisera verksamhet införs ett kvalitetsledningssystem som bygger på omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar.

Under året genomförs större sedan tidigare beslutade projekt och uppdrag som stärker kommunen som geografisk plats men också som arbetsgivare. En del av dessa beslutade uppdrag handlar om etableringar och nya arbetstillfällen men även arbete kopplat till kompetensförsörjning.

Under sista kvartalet 2022 påbörjades arbetet med att formera kommunens valkansli, aktualisera valnämnden samt hantera samtliga förutsättningar för Europaparlamentsvalet.

Från årsskiftet 2023 intensifierades arbetet och kommunens valkansli effektuerar valarbetet för att kunna genomföra Europaparlamentsvalet maj/juni 2024 i demokratisk anda.

 Ny gammal modell för kommunens fastigheter

”Nygammal modell för styrning av kommunens fastigheter” År 2023 bildades fastighetsnämnden, ledamöter valdes och mötesplan lades. Socialdemokraterna anser att inrättande av fastighetsnämnden innan ansvar och budget är klarlagd är fel ordning, i övrigt är vi beredda att återigen lägga delar av de kommunala fastighetsfrågorna under en nämnd. Nämnden ansvarar får klaras ut under året.

Ett område vi ser framför oss är tex att Fastighetsnämnden förvaltar kommunens bebyggda fastigheter och lokaler och utvecklar dessa på uppdrag av Kommunfullmäktige

”Ett hållbart Upplands-Bro – Framtidskommunen som ger plats”.

Offentlig sektor står inför stora utmaningar men också möjligheter. Detta innebär att samtliga beslut som tas ska beakta samtliga tre dimensioner av hållbarhet, social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vilka effekter och vilka långsiktiga resultat som ska uppnås beskrivs i övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där social, ekonomisk och miljömässighållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.

Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att Upplands-Bro behöver effektivisera och utveckla verksamheterna samtidigt som arbetet behöver ha ett långsiktigt fokus.

Vi ska effektivisera med empati och förstånd, har en sund personalpolitik och bygga med ansvar. Vi ska arbeta förebyggande och ställa om till metoder som ny teknik.

Upplands-Bro kommun ställer sig bakom FN:s 17 globala mål.

All kommunal verksamhet i Upplands-Bro kommun ska bidra till en hållbar utveckling, kommunen ska därför koppla de övergripande målen till de globala, för att tydliggöra hur kommunens verksamhet medverkar till de globala målens uppfyllelse.

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som ska göras för att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas för aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som Upplands Bro kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. Samtliga verksamheter producerar verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i nämndmålen och de övergripande målen/kommunmålen.

En kommun för alla – Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen. Kommunen erbjuder en meningsfull fritid, gemenskap, aktiviteter, upplevelser och verksamheter av högsta kvalitet. Invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort. Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande är en självklarhet.

Livslångt lärande Utbildning lägger grunden för individens frihet och välfärd. Kommunen erbjuder en trygg och modern barnomsorg som är öppen och tillgänglig för alla barn.

En bild som visar person, barn, liten, utomhus Automatiskt genererad beskrivning

Vi erbjuder en likvärdig kunskapsskola som kännetecknas av trygghet, förväntningar och studiero för alla elever.

Utbildningsinsatserna matchas mot det lokala näringslivet och arbetsmarknadens behov. I Upplands-Bro kommun finns utbildningsmöjligheter för alla, ung som årsrik.

En bild som visar träd, person, utomhus, gräs Automatiskt genererad beskrivning

Åldras med trygghetDen äldre generationen har skapat de förmåner som gör att vi i dag är friskare och lever längre än någonsin.

Invånare i Upplands-Bro åldras med trygghet och bestämmer över sitt liv och sin vardag.

Bemöts med värdighet och omtanke samt har tillgång till en rik fritid och olika boendeformer.

En bild som visar natur, klippa Automatiskt genererad beskrivning

Hållbart samhällsbyggandeUpplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. Större delen av kommunen ska fortsatt vara grön.

Utveckling sker under ordnade former. Genom god stadsplanering ser vi till att nya bostäder skapar underlag för stärkt välfärd, företagande, service, handel och liv mellan husen.

Vi bygger med blandad upplåtelseform. När vi bygger nya lokaler för verksamheter äger vi i huvudsak våra verksamhetslokaler. Vi bygger hållbart, det vill säga ekonomiskt, socialt och klimatsmart.

                             Agenda 2030/Hållbart samhällsbyggande

En bild som visar person, står, stående, grupp Automatiskt genererad beskrivning

Attraktiv arbetsgivare och Positivt näringslivsklimat Upplands-Bro är ett föredöme som arbetsgivare. Kommunens anställda är dess viktigaste resurs och vi har en tillitsbaserad styrning, möjligheter till kompetenshöjning och utveckling för personalen samt schysta anställningsvillkor. Tydligt ledarskap med delaktighet, jämställdhet och mångfald skall prägla kommunen som arbetsgivare. Vi ska arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor för trygg och hälsosam arbetsmiljö med satsningar för att öka frisknärvaron

Upplands-Bro har ett bra företagsklimat vilket är lika viktigt som en väl fungerande skola, omsorg och fritid. Genom en aktiv näringslivspolitik skapas goda förutsättningar för fler att starta nya företag, och förutsättningar för etablerade företag att växa, anställa och utvecklas.

  God ekonomisk hushållning

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

 • Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.
 • Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 35 % av tidigare reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
 • Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
 • Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån.
 • Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden.
 • Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd.
 • Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet.

   Planeringsförutsättningar

Samhällsekonomiska förutsättningar

 

Den höga inflationen i Sverige förväntas fortsätta under resten av 2023 och man bedömer att den inte kommer ned till centralbankernas inflationsmål förrän i slutet av 2023 eller långt in i 2024. Sveriges KPI-inflation för år 2023 beräknas bli högre än många av övriga OECD länder. Detta beror på att de svenska hushållen har förhållandevis höga bostadslån samt lån med mycket kort bindningstid. Det gör att ränteökningar får en större effekt jämfört med många andra länder.

I de tidigare prognoserna från SKR förväntade man sig en snabbare och mer tillfällig inflationsökning medan man nu beskriver att det finns en stor osäkerhet kring utvecklingen framåt och att man ser att den perioden då vi kommer behöva förhålla oss till högre inflation förlängs framåt i tiden jämfört med de prognoser man gjort tidigare. Sveriges ekonomi går nu in i en lågkonjunktur.

Bostadspriserna och nybyggnationen minskade betydligt under slutet av 2022. Inledningsvis 2023 verkar fallen ha avstannat, men SKR räknar ändå med att bostadsinvesteringarna kommer att minska med nästan 20 procent i år. Denna förändring märks även av i Upplands-Bro kommun. Vi har en fortsatt ökad befolkningstillväxt men den har i senaste prognosen från början av 2023 skruvats ner från tidigare prognoser.

Byggnation av nya bostadsområden flyttas fram i tid eller pausas utifrån att produktionskostnaderna ökar på grund av inflationen. Att genomföra större investeringar blir mer kostsamt då räntekostnaderna påverkar kostnaden för investeringen.

Utbyggnadstakten stannar av, detta gör att vårt skatteunderlag inte ökar i samma takt som man tidigare bedömt. Upplands-Bro kommun är en tillväxt kommun men när vi som kommun har en ökad tillväxttakt över 1,2% får vi ett extra bidrag per tillkommande ytterligare person på 63 720 kr per person. När vi nu ser en minskande ökning får det en stor effekt på våra förväntade skatteintäkter.

Att efterfrågan minskar i år innebär att många företag behöver anpassa sina kostnader. Samtidigt behöver de göra en avvägning mellan att anpassa sig till lågkonjunkturen på kortare sikt. Det handlar om den mer strukturella kompetensbristen och storleken på personalstyrkan. Det är stora kostnader involverade i att rekrytera personal och det finns stora matchningsproblem mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bedöms tillfälligt öka till 9,0 procent 2024 innan den faller tillbaka igen.

 20222023202420252026
BNP %2,7-1,01,63,32,6
Relativ arbetslöshet %7,58,19,08,67,7
Arbetade timmar2,40,80,62,01,7
KPIF %7,75,41,81,82,0

Källa:(SKR)

Förväntad befolkningsutveckling

Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna.

Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 32 800 invånare sista december 2024.

Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

MkrBudget 2023Plan 2024Plan 2025Plan 2026
Skatteintäkter1502,01603,11713,21814,1
Inkomstutjämning333,5338,1337,3356,6
Kostnadsutjämning129,5110,7103,1124,9
Regleringsbidrag/- avgift48,372,954,142,0
LSS-utjämning-34,7-44,2-44,7-45,5
Fastighetsavgift53,754,454,454,4
Summa intäkter2032,32135,02217,42346,5

Prognos över pensionskostnaderna

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKR gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år.

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Pensionskostnaderna ökar kraftigt för 2023 och 2024 för att sedan landa på mer balanserad nivå. Orsaken till detta är avtalen på arbetsmarknaden som kräver större avsättningar under perioden 2023-2024 samt den höga inflationen. För Upplands-Bro innebär det att:

Mkr2023202420252026
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg126,0137,782,982,4
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP29,732,132,331,7
Finansiell kostnad25,930,812,58,9
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt181,6200,6127,7123,0

Finansiering

Borgensavgift på 0,35 % uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet.

Kommunen har en relativt god likviditet. Den beslutade låneramen för 2023 uppgår till 650 miljoner kronor. För att klara investeringsbehovet 2024 behöver ramen utökas med 175 miljoner kronor. Med anledning av de ökade räntenivåerna bedöms kommunens räntekostnader öka med cirka 10 miljoner kronor 2024.

Resultatutjämningsreserv

Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt lagen om kommunal redovisning) som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser.

Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelserna.

I budgeten för 2024 planeras för att resultatutjämningsreserven nyttjas med 66 miljoner kronor.

 Ägardirektiv

Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten. Bolagen finns för att kommunen finns. Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen och bolagen formas och utvecklas. Medborgarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara.

Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på kommunplanen, aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Bolagen ska utveckla samverkan med kommunen för att effektivisera verksamhet och höja servicenivån till invånarna. Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska följas av bolagen. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag. Vid den händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive dotterbolag kommer i konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget tillfrågas.

Social hållbarhet

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens fokus ska vara att skapa  en trygg kommun där social oro och otrygghet förebyggs.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygga i sin vardag. Bolagen prioriterar det redan pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar till exempel genom att förbättra belysning, hålla undan skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda områden samt samverkan med såväl kommun som berörda aktörer. Bolagen ingår som aktiv part i kommunens EST (effektiv samordning för trygghet) arbete.

Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer för en ökad social hållbarhet.

Miljöhänsyn Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om kommunens och verksamhetens miljö- och klimatarbete. Kommunens miljö- och klimatstrategi med tillhörande mål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag.

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande:

 • Ändring av bolagsordning
 • Ändring av aktiekapital
 • Fusion av företag
 • Förvärv eller bildande av dotterbolag
 • Nyproduktion högre än 50 mnkr
 • Försäljning eller likvidation av dotterbolag
 • Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år eller högre än 10 mnkr per objekt.
 • Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.

Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunföretag AB

Moderbolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i kommunens bolag. Moderbolagets syfte är att inom Upplands-Bro kommun och inom ramen för av kommunen givna direktiv enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande genom sitt ägande samordna verksamheterna i dess dotterbolag.

Moderbolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Moderbolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Moderbolaget ska inte utöva myndighetsutövning mot enskilda eftersom det är en uppgift för kommunen.

Moderbolaget ska skapa nytta för kommunen och dess invånare. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra moderbolagets verksamhet. Det är därför naturligt att bolagskoncernens verksamheter samordnas med kommunens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt. Moderbolaget ska i sin verksamhet samordna och samverka med kommunens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån hela kommunens perspektiv.

Ägarstyrningen över moderbolaget handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges mål genomförs. Det förutsätts ske genom en aktiv och närvarande dialog och ett konstruktivt och främjande arbetssätt.

 • Verka styrande och samordnande i dialogen mellan ägare och dess bolag
 • Tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja dotterbolagen i genomförande.
 • Utöva en aktiv ägarstyrning och löpande utvärdera verksamheterna och verksamhetsformerna i dotterbolagen samt bolagens mål och strategier, hur dessa överensstämmer med kommunens övriga verksamheter samt hur bolagsverksamheterna sköts av respektive bolagsstyrelse och bolagsledning.
 • Upprätta ägardirektiv av operativ karaktär, som inte utgör direktiv av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, i syfte att utöva en aktiv ägarstyrning.
 • Arbeta aktivt för öka koncernsamverkan mellan kommunen och dess bolag
 • Arbeta aktivt för en ökad effektivisering inom bolagskoncernens verksamheter.
 • Säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet i samtliga bolagsverksamheter.
 • Ha system för en egen uppföljning som kompletterar den uppföljning som utförs av kommunstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter.
 • Ha uppföljningsbara resultatindikatorer med årliga målvärden kopplade till kommunens övergripande mål.
 • I tertial- och årsbokslut redovisa väsentliga slutsatser av genomförd uppföljning och strategiska åtgärder med anledning av uppföljning och ekonomiskt utfall samt i tertialbokslut redovisa årsprognos

Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

 • Ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.
 • Lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.
 • Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2024 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 % ändra.
 • Öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
 • Arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer och verka för ökad trygghet i och runt fastigheterna.
 • Schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 2 % inför 2024.
 • Bygga de nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.
 • Vara en aktiv aktör för förvärv, försäljning och nybyggnation av förskolor, skolor och verksamhetslokaler efter önskemål från

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Huvudlinjen är att

 • Vi ska äga våra verksamhetslokaler!
 • Bolaget ska bygga och anlägga verksamhetslokaler
 • Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen och bolagen formas och utvecklas. Medborgarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara.

Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus

 • Ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
 • Grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka.
 • Genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en inriktning om 20 % i soliditet över perioden 2020-2030.
 • Ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av 1 %.
 • Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2024 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
 • Genomlysa behov, uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder och seniorboenden i både i Bro och i Kungsängen.
 • Bygga ytterligare LSS-boende
 • Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
 • Utveckla Bro centrum i strävan att öka andel arbetsplatser, attrahera goda verksamheter som bidrar centrumutveckling.
 • Utveckla Kungsängens centrum genom ökad samordning och genom ett aktivt deltagande i centrumföreningen.
 • Intensifiera arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden.

.

Huvudinriktning är att:

 • Bygga hyresrätter
 • Ej ombilda eller sälja, utan bidra till varierad upplåtelseform genom varierade boendeformer i områden/planer.
 • Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen och bolagen formas och utvecklas. Medborgarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara.

  Budget med ekonomisk plan

 Resultatbudget

Mnkr2023202420252026
Nämndernas budgetramar1972,02076,92126,32216,2
Avgår internränta-10,6-10,6-10,6-10,6
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg72,588,945,630,6
Kommunstyrelsen – oförutsett20,01,05,05,0
Summa verksamhetens nettokostnader  2053,9  2156,2  2181,4  2256,3
Skatteintäkter1502,01603,11713,21814,1
Inkomstutjämning333.5338,1337,3356,6
Kostnadsutjämning129,5110,7103,1124,9
Regleringsbidrag48,372,954,142,0
LSS-utjämning-34,7-44,2-44,7-45,5
Fastighetsavgift53,754,454,454,4
Utökning statsbidrag12,5000
Summa skatteintäkter och bidrag2044,92135,02217,42346,5
Finansnetto-23,0-44,8-37,6-37,6
Summa finansiering2021,82090,22179,82308,9
     
Årets resultat32,166,023,477,6

 Nämndernas ramar, sammanställning för 2024

    Nämndernas ramar, sammanställning för 2023, Tkr    Budgetram 2023, inkl kapitalkostnader    Totalt förändring    Budgetram 2024 inkl. kapitalkostnader
Revision1 400501 450
Kommunstyrelsen164 9002 650167 550
Fastighetsnämnden000
Bygg- och miljönämnden6 0001 0007 000
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  192 746  9 554  202 300
    Kultur- och fritidsnämnden  100 150  3 950  104 100
Socialnämnden272 0549 546281 600
Ekonomiskt bistånd24 40080025 200
Tekniska nämnden79 2006 70085 900
Utbildningsnämnden856 60051 900908 500
  Äldre- och omsorgsnämnden  274 500  18 800  293 300
SUMMA1 971 950104 9502 076 900

 Investeringsbudget

TkrBudget 2024Plan 2025Plan 2026
KS-oförutsett5 00020 00020 000
Kommunstyrelsen18 5658 5007 500
Fastighets nämnden000
Bygg- och miljönämnden100100100
Gymnasie- och arbetslivsnämnden2 8001 5001 500
Kultur- och fritidsnämnden7 0003 1003 000
Socialnämnden3 0001 2501 250
Tekniskanämnden47 00039 00052 500
Utbildningsnämnden7 0005 0005 000
Äldre- och omsorgsnämnden1 660700400
Summa92 12579 15091 250
Avgifts finansierade verksamheterna   
Avfalls verksamheten4 5002 5002 000
VA-verksamheten129 800140 50066 200
Summa134 300143 00068 200
SUMMA TOTALT226 425222 150159 450

Kommunstyrelsen

Oförutsett, IT-investeringar, Digitalisering, Utveckling Bro

Nytt ekonomisystem, Internservice, Kompetensförsörjningsfond.

Förstudie Campus Ekhammar

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Inventarier och utrustning, Transportenheten, Servicegruppen

Kultur- och fritidsnämnden

Underhåll verksamhetsanpassningar av fastigheter fritid och kultur, Rörbyte och skurmaskin simhallen, Bassänglyft, Utveckling Hällkana-förstudie, aktivitetsparker i Kungsängen/Brunna/Håbo Tibble samt Hälsans stig-förstudie.

Socialnämnden

Funktionsnedsättning, Vuxen, Barn/Unga/Familj, Socialpsykiatri

Arbete och försörjning* Transportenheten och servicegruppen

Tekniska nämnden

Belysning, Brorenoveringar, Bulleråtgärder, Beläggning, Vägvisningsplan för cykel Parkeringsåtgärder, Trafik och tillgänglighet, Trygghetsskapande åtgärder

Rekreationsytor, Markutrustning möblering i offentliga rummet

Nytt GIS-system

Utbildningsnämnden

Inventarier och utrustning förskolor och skolor

Äldre- och omsorgsnämnden

Hemtjänst, Vård och Omsorgsboende, Förebyggande enheten

Avfall

Behållare FNI, Underhåll befintlig KLC, Nya containrar KLC,VA Nytt fordon, Diverse maskiner, Nya ledningar ospec & ledningsrenovering % service Utökat VA-verksamhetsområde, Tillskottsvatten, LPS-pumpar ospec, Pumpstationer

Exploateringsbudget

(tkr)År 2024År 2025År 2026
Exploaterings- /genomförandeprojektKostnader & utgifterIntäkter & inkomsterKostnader & utgifterIntäkter & inkomsterKostnader & utgifterIntäkter & inkomster
Tegelhagen884200350200350200
Trädgårdsstaden48 88319 48016 20213 48019 142102 073
Ringvägen25002250000
Viby48 57648 57648 57648 57648 57648 576
Klövberga9 2004 600350350350350
Tibbleängen20 00017 200018 07000
Kockbacka Gärde16 000040 00041 20040 0000
Norrboda Brunna (ny)25 00025 00030 00030 00030 00030 000
Svartviks strand900900900900900900
Totalt169 693115 956138 628152 776139 318182 099

 Tegelhagen

Utgifter avser projektledning och byggledning och intäkter avser ersättning för byggledning. Exploatören avvaktar med utbyggnad av etapp tre, därmed blir övertagande av lokalgator senare.

Trädgårdsstaden

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA-anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Ringvägen

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar och planteringar. Utgifter avser projektledning, byggledning och entreprenadkostnad. Under 2025 avslutas Kokillbacken.

Viby

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör.

Klövberga

Utbyggnad av cirkulationsplats. Exploatören bygger ut de allmänna anläggningarna inom avtalsområdet och överlämnar de till kommunen.

Tibbleängen

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Socialdemokraterna var emot planen, vi ville se en annan utveckling i området. Planen är antagen så därför ligger den i budget.

Kockbacka gärde

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Norrboda-Brunna

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör.

Socialdemokraterna är emot denna plan, vi ville se en annan utveckling i området men den är antagen och överklagad så därför finns den med i budgeten.

 Svartviks strand

Exploatören projekterar och bygger ut de allmänna anläggningarna. Kostnaderna avser byggledning och projektledning, intäkterna avser ersättning från exploatör.

Nämndbudget

Kommunstyrelsen

 • Kommunstyrelsen uppgift är att ansvara för samordning och samarbete mellan kommunala verksamheter och andra relevanta aktörer. Följa upp, utvärderar, analysera och utveckla vidtagna åtgärder. Att främja och följa upp dialoger med invånarna för kommunens utveckling.

Vi återför de viktiga samhällsbyggnadsfrågorna, trygghets- och säkerhetsfrågorna samt arbetet med miljö- och energifrågor till kommunstyrelsen och där igenom lägga ner utskotten.

2024 lägger vi särskilt fokus på:

 • Ordning och reda i kommunens finanser, tydliga och genomtänkta prioriteringar för att uppnå god hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet samtidigt som verksamhetens kvalitet bibehålls och vi kan genomföra nödvändiga reformer. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att lösa kostnader och svåra prioriteringar.

Vi satsar på ett nytt ekonomisystem. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och professionalitet oavsett om det är externa aktörer eller inom kommunens egen regi. Vi ska se till att vartenda öre vi gemensamt betalar i skatt används effektivt med focus på livskvalitet för oss medborgare. Det gör vi genom att stärka vår gemensamma välfärd. Vi ska effektivisera med empati och förstånd och ha en sund personalpolitik.

 • I Upplands-Bro ska arbetslivet vara hållbart och utvecklande. Grundförutsättningen för en väl fungerande ledning och styrning är en tydlig och gemensam helhetsbild kring värdegrund, roller, mål och uppdrag – och utifrån den helhetsbilden en tydlig ansvarsfördelning och ett klart beslutsmandat. Osund kultur och arbetsmiljö som skapar rädda organisationer där tystnadskulturen breder ut sig och underställda blir syndabockar måste stoppas.

Vi ska ha en tillitsbaserad styrning med en sund dialog och öppenhet.

Vi ska arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor för trygg och hälsosam arbetsmiljö med satsningar för att öka frisknärvaron.

Inrätta en kompetensförsörjningsfond för att möjliggöra för anställda att lyfta sin kompetens och skapa nya karriärvägar. Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning utifrån perspektivet behovs- och omvärldsanalys, framtida kompetens, kompetensinventering, kompetensstrategi samt mål och uppföljning.

 • Samarbete med fackliga organisationer ska ge oss en helhetssyn över de verksamheter som kommunen driver.
 • Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Vi ska bland annat utveckla trygghetsarbetet tillsammans med lokala företagare och stärka samarbetet med skolan. Ett näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som fattas i kommunen.
 • Utveckling av Upplands-Bros centrala delar Bro och Kungsängen. Socialt utsatta områden ska utvecklas och utanförskapet ska arbetas bort i hela kommunen.
 • Bygga varsamt med hänsyn till trygghet, tillgänglighet, livskvalitet, naturvärden, kulturhistoriska miljöer och befintlig bebyggelse. Vi anställer en Stadsarkitekt.
 • Vi tar fram en handlingsplan för att underlätta för kommuninnevånare att genomföra förändringar i sin vardag för att som enskild individ bidra till omställningen för en hållbar framtid.
Budget 2023, Tkr164 900
Satsning2 650
Budget 2024167 550
Plan 2025168 780
Plan 2026173 370

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan.

Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar – miljöbalken,livsmedelslagen,strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och miljön.

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår Målsättning är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. Vi vill öka tillsynen inom plan och bygglagen och miljö och hälsoskyddsområdet.

Vi skjuta till medel i budget för utökning av personal på miljöavdelningen då självfinansieringsgraden kommer att sänkas och utökning av personal då behövs.

2024 sätter vi särskilt fokus på:

 • Resultatförbättringar och ökad måluppfyllelse.
 • Ökar tillsynen inom plan och bygglagen samt miljö och hälsoskyddsområdet
 • Säkerställ att självfinansieringsgraden inom livsmedelskontrollen och miljötillsynen är tillräcklig.
 • Bygger och utvecklar ett systematiskt kvalitetsarbete med tydliga roller och ansvar i hela styrkedjan (mål, indikatorer, uppföljning och åtgärder).
Budget 2023, Tkr6 000
Satsning1 000
Budget 20247 000
Plan 20257 040
Plan 2026 7 200

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för drift och underhåll av byggnader och yttre anläggningar. Nämnden ansvarar även för lokalförsörjning innebärande gällande att behovet av ändamålsenliga lokaler för kommunens välfärdstjänster tillgodoses.

Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de miljöstrategiska styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.

Då det är en nybildad nämnd finns ännu ingen specificerad budget. Medel kommer flyttas från befintliga nämnder.

Socialdemokraterna anser att inrättande av fastighetsnämnden innan ansvar och budget är klarlagd är fel ordning, i övrigt är vi beredda att återigen lägga delar av fastighetsfrågorna under en nämnd.

Vi har många kvadratmeter lokaler men ändå är upplevelsen att det ständigt är lokalbrist för möten, träffar, evenemang mm. Det måste vi ändra på genom att se till att våra lokaler blir väl använda och tillgängliga under hela året. Kan vara en fråga för nämnden.

Huvudlinje för kommunala fastigheter ska vara att

 • AB Kommunfastigheter ska bygga och anlägga verksamhetslokaler som kommunen äger.
 • Upplands-Brohus AB bygger i huvudsak våra hyresrätter och vi ska ej ombilda eller sälja, utan bidra till varierad upplåtelseform genom att bygga varierat i områden/planer/stadsdelar.
Budget 2023, Tkr0
Budget 20240
Plan 20250
Plan 20260

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsinsatser.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Upplands-Bro gymnasieskola ska erbjuda en ”Gymnasieutbildning som ger möjligheter” Ett brett programutbud, med både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Vi ska arbeta utifrån den Vision och målbild som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i tvärpolitisk enighet beslutat.

Trygghet, studiero och höga förväntningar. Förutsättningar att prioritera kärnverksamheten för att skapa trygghet, studiero och kvalitativ undervisning är avgörande för en bra skola.

Vi ska erbjuda en likvärdig skola där vi har höga förväntningar på varje elev och det inte finnas någon acceptans för att vissa grupper av elever halkar efter, så minskar vi avhopp från gymnasiet och skapar förutsättningar för varje elev att lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

Rätten till likvärdig tillgång till elevhälsa ska prioriteras. Vi ska arbeta förebyggande och tidigt fånga upp när unga mår dåligt. Elevhälsan är en viktig verksamhet som ska nå alla barn och unga. Särskilt viktigt är att tidigt uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa bland elever.

Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete, vi vill återinföra möjligheten till feriejobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet.

Aktiva arbetsmarknadsinsatser ska vidtags för att sänka arbetslösheten. Allt fler behöver ha ett jobb att gå till vilket kommer att vara en av de stora utmaningarna framöver. Här ska hela kommunkoncernen kraftsamla och dialog med näringslivet stärkas

Socialdemokraterna i Upplands-Bro presenterade år 2018 förslaget Campus Ekhammar. En plats där skolverksamheter möts i syftet att bidra till en hållbar framtid, anpassad efter dagens pedagogik och lärmiljöer för våra elever. Skolverksamhet från förskola till vuxenutbildning finns samlat under ett och samma namn.

2024 sätter vi särskilt fokus på:

 • Aktiva arbetsmarknadsinsatser ska vidtags för att sänka arbetslösheten.
 • Öka samverkan mellan gymnasium och vuxenutbildning – gemensamma arenor och gemensamma uppdrag ger ökad effektivitet, bättre service och bättre måluppfyllelse.
 • Uppföljning och analys behöver göras på alla nivåer för att ta reda på varför eleverna inte når målen i en högre utsträckning än de gör idag. Tydlig ledning inom alla nivåer i styrkedjan; huvudman, rektor och lärare ska ha en aktiv roll i utvecklingsarbetet för att förbättra elevernas studieresultat.
 • Campus Ekhammar -Att utveckla och skapa attraktiva lärmiljöer är en viktig faktor för att skapa en populär skola och goda förutsättningar för en högklassig utbildning. Samordning och samlokalisering av verksamheter ska bidra till pedagogiska synergier, effektivare administration och ökad kostnadseffektivitet.
 • Utreda förutsättningar för anpassad gymnasieskola i Upplands-Bro kommun.
 • Ett aktivt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa ska bedrivas.
 • Vi ska se till att alla elever kommer till skolan, för att lyckas med det ska vi ta fram ett förslag som gör att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, erbjuds det stöd som individen behöver för att komma till skolan, detta som ett led i att uppfylla skollagen och diskrimineringslagen.
Budget 2023, Tkr192 746
Volym2 680
Satsning6 874
Budget 2024202 300
Plan 2025208 750
Plan 2026300

 

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och fritidsverksamhet. I det ingår kulturskola, bibliotek, kulturscenerna, offentlig konst och arrangemang samt kulturmiljövård.

Vidare svarar nämnden för stöd till fritids- och föreningsverksamhet i kommunen genom bidragshantering och lokalbokning, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, simhall/upplevelsebad och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet så som friluftsgårdar. Nämnden ansvarar för ”Skapande Skola” och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12 – 20 år.

Ansvaret och budget för yttre skötsel av badplatser, motionsspår och leder flyttas över till Tekniska nämnden 2024.

Kultur och fritid är en viktig del av vår välfärd!

Vi ska behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbud, tillgång och goda arbetsvillkor för pedagogerna. Det bör finnas möjligheten att kompletterandekurser som idag inte erbjuds i någon annan form inom den ordinarie verksamheten kan drivas även i vissa alternativa driftsformer.

Regler för Kulturcheck, modell med ett checksystem för kulturaktiviteter, har ifrågasatts. Vi vill se över tillämpning av gällande regler för att stärka rättssäkerheten och förutsebarheten i auktorisationsprocessen.

Socialdemokraterna vill skapa förutsättningar för talangutveckling inom alla kulturuttryck och konstformer och därmed stärka möjligheterna för unga som vill fördjupa sig inom dessa.

Den öppna ungdomsverksamheten och fritidsgårdarna bidrar till mer jämlika och jämställda uppväxtvillkor och i förläggningen ett mer jämlikt samhälle. Resurser inklusive rätt pedagogisk kompetens behövs för att kunna erbjuda möjligheter att arbeta med unga innan det uppstår ett behov av mer omfattande insatser från det offentliga.

Utveckla fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan. I och med detta, fokusera på att stimulera barns och ungdomars läslust och läsförståelse.

Utveckla scenkonsten i kommunen så att fler har möjlighet att ta del av scenkonst av högsta kvalitet. Vi vill bygga en kulturscen för att öka tillgång till bra och attraktiva lokaler till verksamheten.

I samverkan med äldreomsorg och övrig omsorg erbjuda aktiviteter inom kultur och friskvård samt övriga meningsfulla aktiviteter för äldre efter deras önskemål och förutsättningar.

Våra lokaler, anläggningar, friluftsytor, kulturmiljöernas byggnader mm har en stor betydelse för medborgarnas livskvalitet. Vi vill att dessa underhålls, utvecklas och sköts på ett långsiktigt, effektivt och samhällsnyttigt sätt. Det ska vara trygga och stimulerande miljöer att vistas i.

           

2024 sätter vi särskilt fokus på att

 • Investera i friluftslivet
 • Införa avgiftsfri Kommunal Kulturskola och utveckla utbud och tillgång samt förbättra arbetsvillkoren för pedagogerna
 • Stärka finansiellt öppna ungdomsverksamheten och Fritidsgårdarna
 • Stödja föreningssamarbete för att inspirera och motivera fler unga till kreativa miljöer för att idrotta och röra på sig
 • Utveckla fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan
 • Utveckla scenkonsten i kommunen
 • Anlägga aktivitetsparker i Kungsängen/Brunna och Hälsans stig på olika platser
 • Erbjuda inspirerande och kreativa lovaktiviteter för barn och ungdomar
 • Fortsätta förstudie om möjligheten att utveckla Kungsängens IP och Bro IP med utökade möjligheter till idrott, fritidsaktiviteter och som mötesplats.
Budget 2023, Tkr100 150
Satsning5 450
Överföring till TN*-1 500
Budget 2024104 100
Plan 2025104 800
Plan 2026107 490

* Ansvaret och budget för yttre skötsel av badplatser, motionsspår och leder flyttas över till Tekniska nämnden

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och

familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd för funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande.

Utbudet av arbete, sysselsättning, boende tex satelitlägenheter och boendeinsatser ska vara varierat och anpassat för att möta de behov som personer med psykiskt funktionshinder/NPF diagnoser har. Vi ska skapa mötesplatser och social samvaro i syfte att minska ensamheten.

Nya former av daglig verksamhet för unga vuxna med neuropsykiatriska funktioner ska utvecklas.

Jobbsatsningar för personer med funktionsvariationer, med målet att så många som möjligt ska beredas plats på den ordinarie arbetsmarknaden.

Undersöka behov och förutsättningar för boendestöd även på helgerna

Vi ska också driva på utvecklingen av samarbetet mellan regionens psykiatri och kommunens missbruksvård och erbjud s.k Lågtröskelboende, som en övergång till eget boende och drogfrihet.

2024 sätter vi särskilt fokus på att

 • Upprätta en fullständig riskbedömningen med handlingsplan/åtgärdsplan avseende fysiska och psykosociala arbetsmiljön i socialkontorets lokaler i kommunhuset.
 •  Vidta åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig arbetsmiljö i socialkontorets lokaler i kommunhuset.
 • Utreder förutsättningar och påbörjar arbete för boendealternativ typ sociala bostäder/satellitbostäder för människor med NPF/psykiatriska diagnoser med en träffpunkt där man kan ses kvällar och helger.

                                                            

Budget 2023, Tkr272 054
Satsning9 546
Budget 2024281 600
Plan 2025283 570
Plan 2026290 940

Ekonomiskt bistånd
Budget 2023, Tkr24 400
Satsning800
Budget 202425 200
Plan 202525 380
Plan 202626 040

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten och avloppsnät samt kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (till exempel parkeringar) och torg, skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker. Från år 2024 flyttas ansvaret och budget för yttre skötsel av badplatser, motionsspår och leder från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden.

Tekniska nämnden är även trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete. Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister.

Nämnden ansvarar för GIS-verksamheten som tillgängliggör geografiska data för hela kommunen och alla dess verksamheter. Nämnden arbetar också med namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar. Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhänder-tagande av fordonsvrak på kommunal mark samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Inom nämndens ansvarsområde finns även affärsverksamheterna vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet vilka ej belastar den kommunala budgeten utan finansieras av respektive abonnenter.

Tekniska nämndens insatser ska underlätta för den enskilde att göra ekonomiskt, socialt och klimatsmarta hållbara val.

Upplands-Bro kommun ska vara tillgänglig, säker, trygg och snygg. Vårt mål är att fler ska känna att de kan och vill använda vårt offentliga rum när som helst på dygnet, hela året runt. Kommunen ska vara anpassad till människors behov inte tvärt om. Tillgängligheten till de kommunala offentliga ytorna behöver ökas.

Grunden för trafiksäkerhetsarbetet är att trygga framförallt de oskyddade trafikanterna. Ett stort antal åtgärder är genomförda för att säkra barn- och ungdomars skolvägar. Vi kommer att följa upp det som är gjort för att se vilka ytterligare åtgärder som behöver göras som exempel kan nämnas att åtgärder behövs på Norrgårdsvägen som numera används som skolväg av många.

Det ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser i våra centrum och ett gång- och cykelvägnät till, från och inom kommunen som hänger ihop.

Att de kommunala ytorna i våra samhällen är välskötta och snygga har stor betydelse för tryggheten. Därför ska vi se över och utveckla de skötsel-

planer som finns och plantera fler blommor och grönt som förskönar vår kommun. Vi vill se till att genom smarta växtval och omställda ytor öka tillgänglighet, trivsel och trygghet.

Utbyggnaden av vatten och avlopp på landsbygden ska fortsätta. Mängden tillskottsvatten i det kommunala avloppsnätet ska minskar så att vi uppnår en effektivare avloppshantering.

Vi ska utreda vilka åtgärder som kan och behöver vidtas för att fler fastigheter i det utökade verksamhetsområdet i Tjusta som vill ska få möjlighet att ansluta sitt vatten och avlopp till det kommunala VA-nätet. Utredningsresultat och erfarenheter ska därefter utvärderas för att se om det går att tillämpa denna möjlighet generellt i hela kommunen.

Fastighetsnära avfallssortering av förpackningar, matavfall och restavfall ska vara utvecklad i alla kommunens verksamheter.

2024 lägger vi särskilt fokus på:

• Bättre snöröjningen på alla kommunala vägar och platser.

• Gång – och cykelvägnätet till och inom kommunen måste bindas ihop på ett säkert  

  sätt så att fler uppmuntras att använda cykeln som transportmedel.

• Gångbanor kompletteras (bl.a. längs Västra Rydsvägen, Målarvägen,     

  Lantmätarvägen, Geologivägen och Finstabergsvägen).

• Öka trafiksäkerheten vid Bro och Kungsängens IP.

• Trafiksäkrare vägar till våra badplatser genom ex. fartdämpande åtgärder.

• ”Säker skolväg” ska följas upp genom en översyn av vilka kompletterande åtgärder i form av ex. farthinder som behöver utföras vid bl.a.på Norrgårdsvägen.

• Öka konstbelysning vid ex. spontana gångvägar.

• Fler lek- och mötesplatserna i Kungsängen, Bro, Håbo-Tibble, Brunna och Tibble.

• Boendeparkering i centrala Kungsängen – ett införande ska utredas och prövas.

• Kretsloppsverksamhet med återbruk ska utvecklas.

• Fler parkeringsplatser för bil och cykel anläggs där det behövs och man ska kunna

   se på nätet var lediga P-platser finns.

• Laddstolpar för eldrivna fordon ska sätts upp i Bro- och Kungsängens centrum   

   samt vid infartsparkeringarna.

• Fler parkbänkar och papperskorgar runt om i kommunen.

• Torgen i Bro och Kungsängen ska utvecklas i dialog med medborgarna.

• Trafikkaoset i Brunna ska åtgärdas.

• Offentliga odlingslotter anläggs i Håbo-Tibble, Kungsängen, Södra Brunna och Tibble.

• Anslutning till kommunalt Vatten- och Avlopp för de fastigheter som vill även utanför verksamhetsområdet ska utredas och prövas.

Budget 2023, Tkr79 200
Volym2 410
Överföring från KFN*1 500
Satsning2 790
Budget 202485 900
Plan 202595 060
Plan 202698 250

*Ansvaret och budget för yttre skötsel av badplatser, motionsspår och leder flyttas från Kultur- och fritidsnämnden.(1 500 )

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, samt för kostverksamheten i kommunen.

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd.

Öppna Förskolan är en viktig träffpunkt för de barn och föräldrar som är hemma. Den skall vara avgiftsfri och ha en verksamhet som utgår från besökarnas intressen och behov samt erbjuda föräldrautbildningar.

Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Forskning visar att stöd och hjälp tidigt i förskolan och på lågstadiet ökar möjligheten att nå kunskapsmålen också senare i grundskolan. Därför är det viktigt med små barngrupper där barnen erbjuds en trygg miljö och där personal ges möjlighet att se varje barn.

Barn till föräldralediga, eller barn som har föräldrar som är arbetssökande, ska ha rätt till heltid i förskola. Dessa barn ska självfallet ha lika goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter som övriga barn. Utgångspunkten måste vara barnet och familjens behov. Föräldrarna ska själva bestämma om sin ledighet under sommaren och övriga året.

Förskola ska även fortsättningsvis erbjudas nattetid. Vi har viktiga personalgrupper som arbetar obekväma arbetstider, och även dessa ska erbjudas omsorg för sina barn. Syskonförtur ska gälla på förskolan och skolan oavsett folkbokföringsadress.

Förskoleklassen är en unik skolform där förskolans och grundskolans pedagogik och arbetssätt vävs samman. Förskoleklassen stärker sexåringars språkkunskaper, sociala kompetens och förmåga till samspel, kreativitet och reflektion. Det är en viktig jämlikhetsfråga att alla barn får möjlighet till en bra start i livet i en lärorik miljö.

Tydligt ledarskap för trygga skolor

Flera undersökningar visar att rektorerna har en nyckelroll för att vända kunskapsresultaten. Samtidigt har många rektorer en mycket tuff arbetssituation. Därför krävs det att vi investerar i skolans ledarskap och ger rektorerna möjlighet att vara de pedagogiska ledare som skolan behöver. Rektorer ska kunna besöka klassrummen, återkoppla till lärare och analysera skolans resultat. Lärare ska känna sig trygga i att rektor förstår och är med och utvecklar lärarnas viktiga uppdrag.

En jämlik kunskapsskola med höga resultat

Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap. För att nå höga kunskapsresultat och likvärdighet i skolan är rektors ledarskap centralt.

Modersmålet är viktigt för barns/elevers identitet och självkänsla. Tappar barnet/eleven sitt förstaspråk tappar han eller hon en del av sin identitet. Modersmålet är också grunden för barns/elevers förmåga till inlärning. Barn/elever som kan sitt modersmål väl, lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare.

För att kunskapsresultaten ska vända uppåt behöver fokus i alla skolor vara på kunskap och bildning. Den som gör sitt bästa och anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas, oavsett var du bor, vilka föräldrar du har eller vilken skola du går på. Inga elever ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Lärande i fokus!

 

Utbildningen ska utgå från varje barn och elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll, rektor och lärares ledarskap har stor betydelse. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på kärnuppdraget, att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

Elevers inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar en viktig roll. Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2024. Det ska vara lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupp och genom digitala hjälpmedel. Genom nya arbetssätt och en av professionen driven digitalisering kan undervisningen utvecklas och möta fler elever utifrån deras förutsättningar. Särskilda satsningar ska göras för att skolan bättre ska nå elever med hög skolfrånvaro, så kallade hemmasittare.

Fritidshem

De flesta elever på lågstadiet går på fritidshem under eftermiddagarna. Vi ska synliggöra fritidshemmets lärandeuppdrag och att personalen får tid att planera och utveckla verksamheten. Det är en omtyckt och viktig verksamhet för många barn och föräldrar.

Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. Fritidshem av hög kvalitet har betydelse för barns utveckling.

Vi vill utveckla samverkan mellan fritidshem och föreningsliv så att fler barn kan få ägna sig åt fritidsaktiviteter på eftermiddagarna inom ramen för fritidshemmets verksamhet skulle underlätta livspusslet för många familjer, ge alla elever samma stöd i skolarbetet och samma chans till en meningsfull fritid.

Socialdemokraterna i Upplands-Bro presenterade år 2018 förslaget Campus Ekhammar. En plats där skolverksamheter möts i syftet att bidra till en hållbar framtid, anpassad efter dagens pedagogik och lärmiljöer för våra elever. Skolverksamhet från förskola till vuxenutbildning finns samlat under ett och samma namn.

Under 2024 satsar vi särskilt på

 • Investera i tydligt ledarskap för trygga skolor med lärande i fokus för en likvärdig kunskapsskola och höga studieresultat. Alla elever ska ha godkända betyg och ha behörighet till ett gymnasieprogram
 • Fritidshem-Läxläsning och samverkan med föreningslivet
 • Behålla behöriga lärare, rekrytera fler så att vi uppnår minst 50 % förskollärare i förskolan och 100 % behöriga lärare i grundskolan
 • Bygga Broskolan med plats för 800–1000 elever med grundsärskola och fritids för yngre
 • Kostnadsfria arbetsskor till förskolans personal.
 • Campus Ekhammar -Att utveckla och skapa attraktiva lärmiljöer är en viktig faktor för att skapa en populär skola och goda förutsättningar för en högklassig utbildning. Samordning och samlokalisering av verksamheter ska bidra till pedagogiska synergier, effektivare administration och ökad kostnadseffektivitet
Budget 2023, Tkr856 600
Volym4 910
Satsning46 990
Budget 2024908 500
Plan 2025927 020
Plan 2026965 160

 Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att åldras i. Äldre ska själva bestämma över sitt liv och sin vardag. Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande ska utvecklas. Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet eller depression och annan psykisk ohälsa.

Det förebyggande arbetet ska stärkas och mötesplatser som möjliggör samvaro, kulturupplevelser och andra aktiviteter för äldre ska utvecklas. Vi bygger bostäder för olika behov så som trygghetsboende. Upplands-Bro ska bli en äldrevänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov.

Det är tyvärr vanligt med stress och tidsstyrning inom hemtjänsten, många trivs på sitt jobb men känner att arbetsuppgiften är övermäktig för att de är så kringskurna. Tidspress och etiskt svåra beslut leder till stress. Vi ska ge medarbetarna möjlighet att diskutera och ventilera. Att ge omsorg är ett komplicerat arbete. Det är fullt möjligt att erbjuda schysta arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö. Vi ska gå från minutstyrning till tillitsbaserad styrning och öka kontinuiteten i hemtjänsten så att brukaren oftare möter samma personal

  Under 2024 sätter vi särskilt fokus på

 • Att utveckla förebyggande verksamhet för äldre med fokus på hälsofrämjande insatser.
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom samtliga områden inom nämndens ansvarsområde.
 • Arbeta för att minska invånarnas digitala utanförskap. (Teknikbiblioteket)
 • Ta oss ann nya LAS regler och heltid som norm.
 • Utveckla träfflokaler för äldre och skapa utrymme för social gemenskap och meningsfulla aktiviteter.
 • Tillskapa fler tjänster som utredare, så att uppföljning av alla äldreboenden får avtalsuppföljning minst en gång per år.
 • Tillitsbaserad styrning och öka kontinuiteten i hemtjänsten så att brukaren oftare möter samma personal.
 • Uppföljning av alla äldreboenden får avtalsuppföljning minst en gång per år.
 • Hållbara scheman där personal får vara delaktiga.
 • Avveckla minutscheman inom kommunal verksamhet.
 • Tillsvidareanställning på heltid ska gälla för alla som arbetar inom välfärden. Deltid ska vara en möjlighet.
 • En central larmgrupp inrättas för att möta upp trygghetslarmen.
 • Personalens kunskap och kompetens stärks, alternativa karriärvägaroch utbildning i svenska språket erbjuds.
 • Kostnadsfria arbetsskor
 • Undersköterska en skyddad titel: arbetsgivare stå för medarbetares ansökningsavgift!
 • P-Tillstånd för hemtjänstens bilar
Budget 2023, Tkr274 500
Volym8 580
Satsning10 220
Budget 2024293 300
Plan 2025307 030
Plan 2026327 220
facebook Twitter Email